Etusivu Julkaisut

Onko kulttuurilla vientiä? ON! Esitys Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelmaksi 2007-2011

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
  • Julkaisun nimi
  • Onko kulttuurilla vientiä? ON! Esitys Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelmaksi 2007-2011 
  • Tekijät
  • Kulttuuriviennin kehittämistyöryhmä

    Puheenjohtaja: osastopäällikkö Petri Tuomi-Nikula
    Sihteerit: neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake ja yksikön päällikkö Timo Heino

     
  • Työryhmä
  • Kulttuuriviennin kehittämistyöryhmä 
  • Julkaisusarja
  • Opetusministeriön julkaisuja 2007:9 
  • Julkaistu
  • 01-03-2007 
  • Sivumäärä
  • 40 
  • ISBN
  • 978-952-485-330-9 (nid.) 
    978-952-485-331-6 (PDF)

     
  • ISSN
  • 1458-8110 
  • URN
  •  
  • Kieli
  • suomi 
  • Tilaukset
  • Yliopistopaino 
  • Julkaisija
  • Opetusministeriö 
Julkaisu suomeksi (839 kb)
Julkaisu englanniksi (929 kb)

Tiivistelmä

Kulttuuriviennin kehittämistyöryhmän tehtävä oli laatia kansallinen kulttuuriviennin kehittämisohjelma. Tavoitteena oli työryhmän osapuolten välisen yhteistyön avulla tukea kulttuurin toimialan kehittymistä tasa-arvoiseksi vientialaksi muiden vientialojen joukkoon ja siten edistää toimialan työpaikkojen lisääntymistä ja liiketoiminnan ja -vaihdon vahvistumista.

Työryhmän on laatinut kulttuuriviennin kehittämisohjelman 2007–2011. Ohjelman visio kulttuuriviennistä vuonna 2011 on seuraava:

Kulttuurivienti on kasvanut tunnustetuksi osaksi suomalaista vientitoimintaa. Kulttuuriviennin arvo on vähintään kolminkertaistunut ja luovat toimialat ovat monipuolistaneet maamme elinkeinorakennetta ja vahvistaneet työllisyyttä. Kulttuuri on nykyistä selkeästi vahvempi osa Suomi-kuvaa ja -brändiä. Kulttuurin kentässä toimivien yksilöiden ja ryhmien taloudellinen hyvinvointi on parantunut vientitoiminnan kautta.

Kulttuuriviennin strategisina tavoitteina ovat seuraavat: kulttuurin asema kansallisen hyvinvoinnin ja menestyksen perustana vahvistuu, kulttuurivientiä kehitetään monialaisesti kattaen liiketaloudellisesti organisoidun ja ei-kaupallisen toiminnan, kulttuurin toimialojen yritystoiminta kehittyy, kasvaa ja kansainvälistyy, kulttuuriviennin rakenteet sekä viennin edistäjien osaaminen ja tietoperusta kulttuurialan viennistä vahvistuvat, Suomi tunnistetaan kansainvälisesti erityisesti kulttuuristaan ja ministeriöt ja toimialat kehittävät tiiviissä yhteistyössä kulttuurivientiä.

Kehittämiskohteiksi työryhmä nosti yritystoiminnan kehittämiseen, vientitoiminnan kannalta merkittävien klustereiden ja verkostojen vahvistamiseen, kansainväliseen markkinointiin ja promootioon, kulttuuriviennin rakenteiden ja tietoperustan vahvistamiseen, kulttuuriyhteistyön ja -vaihdon kehittämiseen ja kulttuuriviennin kannalta kilpailukykyisen lainsäädännöllisen toimintaympäristön aikaansaamiseen.

Ohjelmassa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia järjestelmiä ja rakenteita. Täytäntöönpanossa käytettäviä toimenpidetyyppejä ovat ohjelmalliset kokonaisuudet; hankerahoitus, vientirengastoiminta, yhteishankkeet ja koulutukselliset keinot, toimialatutkimus ja –tilastointi, kulttuuriviennin tukiverkosto sekä kulttuurin edistämisen tukijärjestelmä.

Ministeriöiden ja muiden työryhmässä edustettuina olleiden vienninedistäjien resurssien lisäksi kulttuuriviennin ja luovien toimialojen yrittäjyyttä kehitetään osana EU:n rakennerahasto-ohjelmia. Kokonaisuutena kehittämisohjelman toimeenpanoon arvioidaan kanavoitavan vuosina 2007–2011 yhteensä noin 228 miljoonaa euroa.

Etusivu Julkaisut