Hemsidan Publikationer Slutrapport från projektgruppen för yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxenutbildning

Slutrapport från projektgruppen för yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxenutbildning

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Slutrapport från projektgruppen för yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxenutbildning 
 • Författare
 • Ordförande: Markku Lahtinen, Tampereen ammattikorkeakoulu
  Sekreterare: Outi Kivipelto, Utbildningsstyrelsen

   
 • Arbetsgrupp
 • Projektgruppen för yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxenutbildning  
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2007:51 
 • Publicerad
 • 12-12-2007 
 • Sidoantal
 • 33 
 • ISBN
 • 978-952-485-454-2 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8102 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 •  
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på finska (534 kb)

Sammandrag

Undervisningsministeriet tillsatte 1.2.2006 en projektgrupp för att bereda och förverkliga yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxenutbildning. Projektgruppen skulle samarbeta med ledningsgruppen för yrkeshögskolornas gemensamma ansökan.

Målen med yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxenutbildning som leder till YH-examen och högre YH-examen var en gemensam ansökningstid, enhetliga och transparenta tillvägagångssätt och antagningsgrunder samt urvalsprovssamarbete. Både sökande och handledare hittar potentiella utbildningar lättare när ansökningstiden, utbildningsutbudet och antagningsgrunderna är kända i god tid i hela landet och informationen finns tillgänglig centralt. De sökande drar nytta av att de kan söka med en blankett till alla vuxenutbildningar som deltar i gemensam ansökan. En väsentlig del av ansökningsprocessen är webbansökan: det är lättare att söka när tjänsten vägleder ifyllandet av ansökningen, och inmatningsarbetet vid yrkeshögskolornas ansökningsbyråer minskar betydligt. Då ansökningsbyrån vid den yrkeshögskola som utgör det första ansökningsönskemål granskar behörigheten för alla ansökningsönskemåls del minskar också dubbelarbetet. Gemensam ansökan sparar även yrkeshögskolornas informations- och marknadsföringsresurser.

För att kunna utvidga gemensam ansökan ändrades statsrådets förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna. Ändringen trädde i kraft 1.12.2006 och tillämpades första gången i antagningen av nya studerande för det läsår som började 1.8.2007.

Projektgruppen beredde rekommendationen för antagningsgrunder för vuxenutbildningen och högre YH-examen som en del av ARENE rf:s projekt för antagning av studerande. År 2007 följde 16 av 27 yrkeshögskolor rekommendationen för vuxenutbildningen. Rekommendationen för högre YH-examen följdes av 22 av 27 yrkeshögskolor.

Våren 2007 sökte ca 9 500 personer till vuxenutbildning som leder till YH-examen. 98,9 % använde sig av webbansökan. Ca 2 300 personer sökte till utbildning som leder till högre YH-examen. Av dem sökte 99,3 % via webben. Hösten 2007 sökte ca 4 500 personer till utbildning som leder till YH-examen. 99,3 % av dem använde webbansökan. Till utbildning som leder till högre YH-examen sökte ca 400 personer, av vilka 100 % utnyttjade möjligheten att söka via webben.

I samband med ansökan hösten 2007 tog man i bruk Sökandetjänsten. Sökande som har nätbankkoder eller HST-kort kan kontrollera om de har kallats till urvalsprov. I Sökandetjänsten kan den antagna även ta emot sin studieplats och skriva in sig som studerande.

Yrkeshögskolornas gemensamma ansökningar behöver även i framtiden en nationell stödgrupp som utvecklar antagningen av studerande.

Projektgruppen föreslår att undervisningsministeriet tillsätter en gemensam ledningsgrupp för yrkeshögskolornas alla gemen-samma ansökningar. Ledningsgruppen bör bestå av sakkunniga från alla gemensamma ansökningar.Projektgruppen föreslår att möjligheten att förenhetliga högskolornas ansökningsförfarande utreds.

I lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret stadgas att registret för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna används vid antagning av studerande till studier som leder till yrkeshögskoleexamen. Projektgruppen föreslår att undervisningsministeriet bereder en ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret så att även antagning av studerande till högre YH-examen sker via gemensam ansökan.

ARENE rf:s projekt för antagning av studerande bereder årligen antagningsgrunderna för yrkeshögskolornas utbildning för unga på finska och svenska. Projektgruppen föreslår att ARENE rf:s projekt för antagning av studerande bereder rekommendationen för antag-ningsgrunder för yrkeshögskolornas vuxenutbildning och utbildning som leder till högre YH-examen för år 2009.

Projektgruppen förelår att yrkeshögskolornas olika enheter (t.ex. utbildningsprogram, ansökningsbyrån, studiebyrån) samarbetar internt inom ramarna för varje gemensam ansökan och mellan de gemensamma ansökningarna.

Grundutbildningskraven för yrkeshögskolornas vuxenutbildning som leder till YH-examen är ofta mycket begränsade, vilket minskar möjligheterna att söka till utbildning och försvårar ansökningsbyråernas arbete med att avgöra behörigheten att ansöka. Därför föreslår arbetsgruppen att yrkeshögskolorna breddar vuxenutbildningens grundutbildningskrav.
Hemsidan Publikationer Slutrapport från projektgruppen för yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxenutbildning