Hemsidan Publikationer Sektorforskningen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde - utvecklingslinjer 2010

Sektorforskningen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde - utvecklingslinjer 2010

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Opetusministeriön hallinnonalan sektoritutkimuksen kehittämislinjaukset 2010 (Sektorforskningen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde – utvecklingslinjer 2010) 
 • Författare
 • Ordförande: direktör Sakari Karjalainen
  Sekreterare: administrativa assistenten Lea Halttunen, specialforskaren Olli Poropudas 
 • Arbetsgrupp
 • Arbetsgruppen för sektorforskning vid undervisningsministeriet 
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2006:2 
 • Publicerad
 • 16-02-2006 
 • Sidoantal
 • 62 
 • ISBN
 • 952-485-075-3 (htf )
  952-485-076-1 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8102 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Universitetstrycket 
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
På finska (375 kb)

Sammandrag

Arbetsgruppen hade i uppdrag att utforma en sektorforskningsstrategi för undervisningsministeriet inklusive utvecklingslinjer för förvaltningsområdets sektorforskningsverksamhet och en definition av de viktigaste inriktnings- och behovsområdena samt att lägga fram förslag om samarbete med andra förvaltningsområden och om utveckling av behövlig forskningskapacitet.

Arbetsgruppens förslag:

 • man utser ansvariga tjänstemän som skall svara för sektorforskningen vid undervisningsministeriets enheter samt samordna och utveckla avdelningarnas och hela ministeriets sektorforskning,

 • ministeriet börjar göra upp årliga program för forsknings- och utvecklingsverksamheten,

 • den del av förvaltningsområdets utgifter som går till utveckling av undervisningsministeriets sektorforskning och kunskaps- och informationsunderlag i övrigt ökas från nuvarande ca 0,1 % i genomsnitt till 0,5 % i genomsnitt fram till år 2010,

 • inriktnings- och behovsområdena i sektorforskningen definieras förutom för hela förvaltningsområdet, även för olika linjer och undersektorer och med betoning på den ekonomiska och samhälleliga betydelse verksamheten inom förvaltningsområdet har, dess ekonomiska fördelar, inverkan, effektivitet och resultat samt internationalisering,

 • undervisningsministeriet tar i resultatavtalen med underlydande forskningsinstitut och inrättningar som bedriver forskning in mål som gäller utveckling av sektorforskningen,

 • undervisningsministeriet stöder genom sin finansiering utvecklingen av universitetens sektorforskningstradition och den forskarkår som gjort sig kompetent för denna,

 • undervisningsministeriet anordnar gemensamma rådplägningar och diskussioner om sektorforskning och svarar för ett regelbundet utbyte av information med andra förvaltningsområden,

 • förvaltningsområdet deltar i sektorforskningsprojekt i internationella organisationer, förmedlar förfrågningar om forskningsofferter till utländska forskningsinstitut och ger strukturfondsfinansieringen en närmare koppling till annan sektorforskning,

 • undervisningsministeriet låter utföra undersökningar genom vilka forskningsdata som hänför sig till förvaltningsområdets centrala utvecklingsobjekt sammanställs och analyseras,

 • undervisningsministeriet understryker i tjänstemannarekryteringen kompetens i samband med forskning,

 • undervisningsministeriet ordnar utbildning för personer som är ansvariga för sektorforskning,

 • undervisningsförvaltningens förfaringssätt för att genomföra sektorforskning förenhetligas.

Arbetsgruppens tidtabell för när förslagen skall genomföras sträcker sig över åren 2005–2010. I rapporten ges riktlinjer för den närmaste framtidens praktiska åtgärder för att genomföra strategin. Bilaga 2 innehåller undervisningsministeriets utvecklings- och exploateringsprogram för sektorforskningen inom förvaltningsområdet, uppgjort av arbetsgruppen, samt överlämnat till statens råd för vetenskap och teknologi den 30 september 2005.

Hemsidan Publikationer Sektorforskningen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde - utvecklingslinjer 2010