Etusivu Julkaisut Varusmiehestä opiskelijaksi. Selvitys varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintojen aloittamiseen ja jatkamiseen

Varusmiehestä opiskelijaksi. Selvitys varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintojen aloittamiseen ja jatkamiseen

tiivistelmä
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Varusmiehestä opiskelijaksi. Selvitys varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintojen aloittamiseen ja jatkamiseen 
 • Tekijät
 • Elina Laaksonen 
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön julkaisuja 2004:28 
 • Julkaistu
 • 2004 
 • Sivumäärä
 • 68 
 • ISBN
 • 952-442-812-1 (nid.)
  952-442-813-X (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8110 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Yliopistopaino 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
suomeksi (561 kb)

Tiivistelmä

Tässä selvityksessä tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden ja varusmiesten kokemuksia varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintojen aloittamiseen ja jatkamiseen. Selvityksen aihe liittyy ajankohtaiseen keskusteluun suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden opintojen pitkittymisestä. Selvitys liittyy myös keskusteluun varusmiespalvelukseen kuuluvien opintojen hyväksilukemisesta korkeakouluopintoihin sekä tavoitteisiin varusmiespalveluksen oppisisältöjen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta suomalaisen koulutusjärjestelmän kanssa.

Selvityksen pääaineistona on korkeakouluopiskelijoille tehty internetkysely varusmiespalveluksen ja opintojen yhteensovittamisesta. Kyselyn kohdejoukkona olivat yliopistoissa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja ammattikorkeakouluissa nuorten koulutuksessa perustutkintoa suorittavat alle 34-vuotiaat miesopiskelijat, jotka olivat suorittaneet varusmiespalveluksensa vuosina 1999–2 003. Vastaajia oli yhteensä 2 242 ja vastausprosentti oli 50 %. Kyselyllä selvitettiin erityisesti varusmiespalveluksen vaikutuksia korkeakouluopintoihin palaamiseen ja opintojen jatkamiseen palveluksen jälkeen. Kyselyä täydentämään tehtiin viisi ryhmähaastattelua varusmiespalveluksessa oleville vuoden 2003 ylioppilaille. Haastatteluilla pyrittiin samaan lisätietoa varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintoihin hakeutumiseen.

Palveluksen aikana tapahtuvan opintoihin hakeutumisen pääongelmaksi osoittautui valintakokeisiin valmistautumisen koettu hankaluus ja raskaus. Opintojen jatkamisessa keskeisiksi osoittautuivat palveluksen ajoittumisesta aiheutuvat ongelmat: kesken lukukauden kotiutuvat kokevat muita enemmän vaikeuksia niin sopiville kursseille pääsyssä, ohjauksen saamisessa kuin toimeentuloasioissakin. Opintoihin voi saapumis- ja kotiutumisajankohdista johtuen aiheutua selvästi varsinaista palvelusaikaa pidempi katkos. Lisäksi opintojen etenemistä voivat hidastaa palveluksen jälkeiset ongelmat otteen saamisessa opinnoista. Hyväksilukemista koskevat tulokset osoittavat, että opiskelijat tuntevat hyväksilukemisen käytäntöjä heikosti eikä hyväksilukeminen ole kovin yleistä.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että korkeakouluopintoihin hakeutumista voitaisiin helpottaa valintakoejärjestelyjen kehittämisellä, valintakokeisiin valmistautumista ja osallistumista helpottavilla järjestelyillä puolustusvoimissa sekä paremmalla palveluksen aikaisella ohjauksella ja tiedotuksella. Opintoihin palaamisen ongelmia voitaisiin lievittää korkeakouluissa ennen palvelusta ja sen jälkeen tapahtuvalla ohjauksella, opintojärjestelyjen kehittämisellä sekä opiskelukykyä ja -taitoja ylläpitävällä toiminnalla palveluksen aikana.

Etusivu Julkaisut Varusmiehestä opiskelijaksi. Selvitys varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintojen aloittamiseen ja jatkamiseen