Hemsidan Publikationer Förslag av arbetsgruppen för ungdomsverkstäder: Permanentning av verkstadsverksamheten för unga

Förslag av arbetsgruppen för ungdomsverkstäder: Permanentning av verkstadsverksamheten för unga

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Nuorten työpajatyöryhmän esitys: Nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen (Förslag av arbetsgruppen för ungdomsverkstäder: Permanentning av verkstadsverksamheten för unga) 
 • Författare
 • Ordförande: Olli Saarela, konsultativ tjänsteman, chef för ungdomsenheten, UVM
  Sekreterare: Jaana Hätälä, överinspektör, UVM 
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2004:37 
 • Publicerad
 • 23-11-2004 
 • Sidoantal
 • 41 
 • ISBN
 • 952-442-840-7 (hft.)
  952-442-841-5 (pdf) 
 • ISSN
 • 1458-8102 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Universitetstrycket 
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
På finska (741 kb)

Sammandrag

 

Tonvikten i ungdomsverkstäderna har förskjutits från verksamhet som ger arbetserfarenhet till förberedande verksamhet, där åtgärder för att stärka de ungas sociala identitet, stöda förmågan att ha kontroll över vardagen och för att hjälpa de unga till utbildning och arbetsliv samt för att stöda de färdigheter som behövs i detta beskriver dagens verksamhet. Förskjutningen illustreras bl.a. av att handledarna allt mer börjar bli tränare.

Verkstadsverksamheten har länge understötts med projektmedel. I statsminister Matti Vanhanens regeringsprogram föreslås att verkstadsverksamheten skall permanentas. Detta arbete upptas även i regeringens sysselsättningsprogram.

Arbetsgruppen för ungdomsverkstäder lägger fram ett permanentningsförslag som baserar sig på sådan god praxis som utvecklingsarbetet under årens lopp har alstrat. Genom en permanent enhetlig finansieringsmodell för verkstadsverksamheten styrs den framtida utvecklingsriktningen. Arbetsgruppen har stannat för att föreslå en finansieringsmodell som stärker verkstadsverksamhetens status som serviceproducent. Modellens fördelar är bl.a. att den kan tas i bruk omedelbart och att den säkerställer en yrkesövergripande arbetsform över sektorgränserna samt gör det möjligt att bedriva en flexibel verksamhet som tar hänsyn till lokala förhållanden och behov. Finansieringsmodellen ger dessutom möjlighet till statlig styrning, bl.a. via det understöd för ungdomsarbete som är beroende av prövning.

Eftersom arbetsgruppen ser det som viktigt att verkstadsverksamheten håller kvar sin yrkesövergripande arbetsform och fungerar så att den förenar flera sektorer, stöder också de övriga förslagen dessa mål.

Finland har haft verkstäder för unga i över 30 år. Under denna tid har det skett förändringar i verksamheten såväl i samarbetsnätverken som i målgrupperna och innehållet. Strukturfondsmedlen som ställdes till förfogande i och med Finlands medlemskap i EU, liksom även den ekonomiska nedgången på 1990-talet påskyndade utvecklingen av verkstadsverksamheten mot sin nuvarande form. Den är nu en bred sektorövergripande verksamhet, som i bästa fall också täcker de områden som faller emellan sektorerna. Verkstadsverksamheten utnyttjar specialkunnandet inom varje sektor, ungdoms-, undervisnings-, social- och arbetsförvaltningen, genom nya kompetenskombinationer för kundens bästa.
Hemsidan Publikationer Förslag av arbetsgruppen för ungdomsverkstäder: Permanentning av verkstadsverksamheten för unga