Hemsidan Publikationer Uppföljningsgruppen för Design 2005!

Uppföljningsgruppen för Design 2005!

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Muotoilu 2005! -ohjelman seurantaryhmän raportti (Uppföljningsgruppen för Design 2005!) 
 • Författare
 • Ordförande: Pekka Saarela
  Sekreterare: Jaana Lappi ja Pirkko Tuukkanen 
 • Arbetsgrupp
 • Design 2005! -uppföljningsgruppen 
 • Publikationsserie
 • Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:11 
 • Publicerad
 • 24-03-2004 
 • Sidoantal
 • 31 + bilag 
 • ISBN
 • 952-442-731-1(htf)
  952-442-732-X (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8102 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Universitetstrycket 
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på finska (480 kb)

Sammandrag

Gruppen för uppföljning av programmet Design 2005! konstaterar att designsystemet har utvecklats på bred front. Utvecklingen har
engagerat centrala aktörer utanför själva designsamfundet. Detta har bidragit till dynamiken i utvecklingen och ökat förtroendet för
design. På kort tid har en markant kvantitativ ökning uppnåtts på designforskningens område. En jämförelse med den internationella
forskningsdebatten visar att våra forskningsproblem är relevanta och aktuella. Uppföljningsgruppen anser det vara särskilt viktigt att
den utveckling som väl kommit i gång tillförsäkras en fortsättning. Utifrån bedömningen av de genomförda åtgärderna samt expertyttranden
drar uppföljningsgruppen följande slutsatser och lägger fram följande åtgärdsförslag.

Uppföljningsgruppen har i sitt uppdrag kommit till följande slutsatser om genomförandet av programmet Design 2005!

1) Genomförandet av Design 2005! har i sin helhet kommit i gång på bred front.
2) Teknologiska utvecklingscentralens teknologiprogram för industriell formgivning och Finlands Akademis forskningspro
gram för industriell formgivning är unika helheter och relevanta forskningsteman som skapar grund för en förnyad formgivning.
3) Prognostiseringprojekteten för utbildningen anger riktlinjerna för utbildningens utveckling.
4) Internationaliseringen av designbyråernas affärsverksamhet utgör i framtiden en stor utmaning.
5) För att stimulera utvecklingen av designsystemet krävs satsningar på kommunikation.
På basis av dessa slutsatser lägger uppföljningsgruppen fram följande förslag till fortsatta åtgärder.

Strategisk nivå:
1) En utredning om kluster inom designen startas.
2) En långsiktig forskningsverksamhet tryggas.
På operativ nivå föreslår uppföljningsgruppen framtida satsningar särskilt på:
1) Internationalisering av designbyråer.
2) Strukturförändringar avseende designbyråerna.
3) Stärkning av företagsverksamheten inom designbranschen.
4) Utveckling av designkommunikationen.
5) Uppföljning av utvecklingen av designsystemet.

Ytterligare föreslår uppföljningsgruppen för Design 2005! att handels- och industriministeriet och undervisningsministeriet utför
en sammanfattande utredning över de kreativa branschernas nationalekonomiska betydelse och deras framtida möjligheter i den nationella
omvärlden.

Hemsidan Publikationer Uppföljningsgruppen för Design 2005!