Hemsidan Publikationer Statistiska data över det fria bildningsarbetet, nuläge och utvecklingsbehov

Statistiska data över det fria bildningsarbetet, nuläge och utvecklingsbehov

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Vapaan sivisitystyön tilastoinnin nykytila ja kehittämistarpeet (Statistiska data över det fria bildningsarbetet, nuläge och utvecklingsbehov) 
 • Författare
 • Ordförande
  Arja Mäkeläinen
  Sekreterare
  Ville Heinonen och Kirsi Lähde 
 • Arbetsgrupp
 • Statistikgruppen för det fria bildningsarbetet 
 • Publikationsserie
 • Promemorior av undervisningsministeriets arbetsgrupper 42:2002 
 • Publicerad
 • 30-09-2002 
 • Sidoantal
 • 23+bilagor 
 • ISBN
 • 952-442-167-4 
 • ISSN
 • 0359-761X 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Universitetstryckeriet 
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på finska (519 kb)

Sammandrag

Arbetsgruppen skulle
- med stöd av utredningar bedöma nuläget och existerande brister när det gäller statistiska data över det fria bildningsarbetet,
- definiera på vilka punkter statistiken kan utvecklas och
- ge förslag till utveckling av statistiken över det fria bildningsarbetet.

Arbetsgruppen har bedömt att det väsentliga i statistiken över det fria bildningsarbetet som kan utvecklas är det årliga datat över de reella deltagartalen. Nuförtiden registreras deltagarna nationellt enligt anteckningen om deltagande, varmed avses inskrivningarna i en skola. En person kan vara inskriven i flera skolor, vilket betyder att anteckningarna om deltagande överskrider antalet enskilda studerande. En annan punkt som kan ändras är insamlingen av s.k. studerandeprofiler, dvs. beskrivningen av de studerande vid de fria utbildningsinstitutionerna.

Arbetsgruppen föreslår att statistiken över det fria bildningsarbetet förs inte bara som bruttotal (dvs. deltagare) utan också som nettotal, dvs. enskilda personer. Läroanstalterna ser till att interna överlappningar inte förekommer i talen. Det blir överlappningar om en person under ett år deltagit i utbildningar i två olika läroanstalter. Läroanstalterna skall också insamla studerandeprofilen. Arbetsgruppen föreslår att studerandeprofilen skall uppge kön, ålder, tidigare studiebakgrund, position på arbetsmarknaden och hemkommun.

Studerandedata sänds till Statistikcentralen som omarbetar nuvarande blanketter så att de motsvarar det nya informationsbehovet. Den nya datainsamlingen införs i skeden. I det första skedet medtas folkhögskolorna, sommaruniversiteten och idrottsutbildningscentren. Det första skedet genomförs 2005 för datat över 2004. I det andra skedet ett år senare medtas medborgarinstituten och studiecentralerna. I fortsättningen insamlas netto- och bruttotalen årligen och studerandeprofilen vart femte år. I den första reviderade infoinsamlingen upptas också studerandeprofilen.

Arbetsgruppen föreslår också att en ny innehållsklassificering för vuxenutbildningen tas i bruk i sin helhet. Denna formas till att passa för hela fältet av vuxenutbildning enligt den nya examensinriktade klassificeringen av utbildningsområden som undervisningsministeriet bestämde 27.9. 2002.

Arbetsgruppen föreslår också en publikation om det fria bildningsarbetet. Ansvaret för publikationens redigering ligger hos undervisningsministeriet och publikationen blir en årligen återkommande samlande översikt över det fria bildningsarbetet.

Hemsidan Publikationer Statistiska data över det fria bildningsarbetet, nuläge och utvecklingsbehov