Etusivu Julkaisut Opintotuen kannustavuus

Opintotuen kannustavuus

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Opintotuen kannustavuus 
 • Tekijät
 • Puheenjohtaja:
  Leena Koskinen
  Sihteeri: Virpi Hiltunen 
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön työryhmien muistioita 2002:18 
 • Julkaistu
 • 01-05-2002 
 • Sivumäärä
 • 64 
 • ISBN
 • 952-442-143-7 
 • ISSN
 • 0359-761X 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Yliopistopaino 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
suomeksi (2145 kb)

TiivistelmäTyöryhmä on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja lisätä kannustavuutta opintotuessa ja tehnyt ehdotuksen opintotuen kehittämistoimenpiteistä. Työryhmän mielestä järjestelmää tulee kehittää nykyrakenteen pohjalta siten, että se paremmin turvaisi päätoimisen opiskelun ajalle riittävän toimeentulon, tehokkaan opiskelun ja tutkinnon suorittamisen kohtuullisessa ajassa. Opintotukea kehittämällä arvioidaan lyhennettävän tutkinnon suorittamisaikaa.

Työryhmä ehdottaa, että opintotuen kannustavuutta tulisi kehittää kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2003 alusta lukien tulisi opintotuen keston ja tutkintojen työmäärän yhteensovittamiseksi ja tukiajan riittävyyden parantamiseksi pidentää 180 opintoviikon laajuisten tutkintojen enimmäistukiaika 60 tukikuukauteen. Lukuvuonna 2004-2005 tulisi korottaa asumislisässä huomioon otettavan vuokran rajaa, mahdollistaa tukiaikansa käyttäneille ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville valtiontakaus opintolainaan opintojen loppuun saattamiseksi ja tehokkaasti opiskelleille nykyistä joustavampi opintorahan nostaminen opintojen loppuvaiheessa (korotettu opintorahajakso). Ehdotus mahdollistaisi nykyistä opintorahapainotteisemman tuen korkeakouluopiskelijalle opintojen loppuvaiheeseen, minkä arvioidaan ohjaavan tuen käyttöä nykyistä tavoitteellisemmaksi ja tehostavan samalla opintoja. Jatkovalmistelussa selvitetään opintotuen suunnitelmallisen käytön edistämiseksi edellytykset myöntää asumislisä vain opintorahan yhteydessä. Lainatakauksen myöntäminen parantaisi niiden opiskelijoiden mahdollisuuksia opintojen loppuun saattamiseen, jotka ovat käyttäneet tukiaikansa ja jäljellä on enää yhden lukuvuoden opinnot. Asumislisän vuokrakaton korottaminen tukisi opintotuen riittävyyttä ja kohdistuisi välttämättömien asumiskustannusten korvaamiseen. Tarve-harkinnan kiristyminen korjattaisiin samalla opiskelijan omia tulorajoja korottamalla.

Toisessa vaiheessa lukuvuodesta 2005-2006 alkaen tulisi kolmen lukuvuoden aikana tarkistaa opintorahan ja valtiontakauksen määriä ottamalla huomioon vuoden 1995 jälkeen toteutunut kustannuskehitys. Opintotuen tasoa tulisi tarkistaa jatkossa tarpeen mukaan. Riittävällä opintotuella edistetään tehokasta opiskelua.

Ehdotuksissa on otettu huomioon tutkintorakenteen uudistaminen kaksiportaiseksi.

Etusivu Julkaisut Opintotuen kannustavuus