Hemsidan Publikationer Studiesedelarbetsgruppens slutrapport

Studiesedelarbetsgruppens slutrapport

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Opintosetelikokeilu, työryhmän loppuraportti (Studiesedelarbetsgruppens slutrapport) 
 • Författare
 • Ordförande
  Arja Mäkeläinen, Undervisningsministeriet 
  Sekreterare
  Kirsi Lähde, Undervisningsministeriet 
 • Arbetsgrupp
 • Studiesedelarbetsgruppen 
 • Publikationsserie
 • Promemorior av undervisningsministeriets arbetsgrupper 2:2002 
 • Publicerad
 • 01-12-2001 
 • Sidoantal
 • 41 
 • ISBN
 • 952-442-407-X 
 • ISSN
 • 0359-761X 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Universitetstryckeriet 
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på finska (1080 kb)

Sammandrag

I utvecklingsplanen för utbildning och forskning 1999-2004 heter det: "Genom försök utreds möjligheterna att utnyttja utbildningssedlar som en finansieringsform för vuxenutbildningen". I undervisningsministeriets andra kunskapsstrategi ingår delprojektet Medborgarfärdigheter i kunskapssamhället (Tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiudet) vars åtgärdsprogram går ut på att alla medborgare är betjänta av bättre färdigheter i kunskapssamhället. Som ett delprojekt i ovan nämnda projekt tillsattes en arbetsgrupp 12.12.2000 för att bereda förslag till hur försöket med studiesedlar skall genomföras. Försöket skall underlätta särskilt för medelålders personer och pensionärer samt människor utanför arbetslivet och speciella grupper inhämtandet av basfärdigheter i kunskapssamhället. Uppdraget förenar studiesedelidén och medborgarfärdigheterna i kunskapssamhället. Försöket skall samtidigt informera om huruvida studiesedeln kan utnyttjas för finansiering av vuxenutbildning och utbildningsutbud i större skala.

Arbetsgruppen skulle senast 30.4.2001 ha en plan om olika försöksalternativ med tanke på budgetberedningen för 2002 och utifrån feedback som inhämtats innan 31.12.2001 utarbeta en precis verkställighetsplan för försöket. Planen skall enligt uppdraget åtminstone innehålla: 1) utredning av studiesedelns användning hittills, 2) förslag med motiveringar om vem studiesedeln kan riktas till, 3) vem och vilka organ kan vara förmedlare/beviljare av studiesedlar, 4) för vilket slags studier eller tjänster kan studiesedeln användas och 5) hur finansieras studiesedeln.

Arbetsgruppens mellanrapport blev färdig i maj 2001. Arbetsgruppen föreslog i den att det är skäl att, innan det egentliga försöket med studiesedlar sätter igång, redan 2001 inleda ett begränsat pilotskede för att få erfarenheter av det praktiska arrangemanget med försöket. Pilotskedet genomfördes i Kuusankoski, St:Michel, Björneborg, Tusby och Kittilä. Studiesedeln var värd 500 mk och gällde studier i informationsteknik på grundkursnivå. Målgruppen var personer över 60, arbetslösa och invandrare. Pilotfasen har praktiskt utfallit väl. För uppföljningen fick vi information från pilotförsökets kommuner, läroanstalter och studerande. Senare kommer en pro graduavhandling.

På grundval av erfarenheterna av pilotskedet föreslår arbetsgruppen att studiesedelförsöket utvidgas 2002. Försöket kan fortfarande organiseras av kommunerna. Omfattningen av försöket, organisationen och uppföljningen kan diskuteras med de utvalda kommunerna. Kommunerna får dock viss frihet att själva variera försöket. Finansieringen ges till kommunen. Målgruppen är arbetslösa, personer över 60 eller 65 och invandrare. Innehållet är studier i informationsteknik på grundkursnivå. Värdet på studiesedeln föreslås bli 100 euro. Studiesedeln är giltig i alla offentligt övervakade läroanstalter i hemkommunen eller på andra orter. För finansieringen av studiesedlarna 2002 föreslås 3 miljoner mark, dvs. ca 500 000 euro. Försöket bör kunna fortsätta också 2003 och 2004. Beroende på ortens storlek ställs ca 40 - 400 studiesedlar till förfogande per ort. Det betyder 15 studerande i snitt per grupp i 3 - 27 studiegrupper.

Arbetsgruppen har härutöver funderat på möjligheterna att använda studiesedeln som finansiering av vuxenstudier.

Hemsidan Publikationer Studiesedelarbetsgruppens slutrapport