Etusivu Julkaisut Opetusjärjestelyjen monipuolistuminen ammatillisessa koulutuksessa

Opetusjärjestelyjen monipuolistuminen ammatillisessa koulutuksessa

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Opetusjärjestelyjen monipuolistuminen ammatillisessa koulutuksessa 
 • Tekijät
 • Puheenjohtaja:
  Timo Lankinen
  Sihteerit:
  Kaija Suorsa-Aarnio
  ja Pirjo Väyrynen 
 • Työryhmä
 • Opetusjärjestelyjen monipuolistuminen ammatillisessa koulutuksessa 
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön työryhmien muistioita 2002:11 
 • Julkaistu
 • 03-05-2002 
 • Sivumäärä
 • 83 
 • ISBN
 • 952-442-416-9 
 • ISSN
 • 0359-761X 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Yliopistopaino 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
suomeksi (2089 kb)

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida opetusjärjestelyjen monipuolistumista ja tämän vaikutusta ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja ammatin oppimiseen sekä tehdä tarvittavat ehdotukset siitä, kuinka opiskelijoille voidaan turvata koulutuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittävä opetus ja ohjaus.
Työryhmä selvitti erityisesti ammatillisen koulutuksen nykytilaa, ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muuttumisen aiheuttamia haasteita, koulutuksen talouden vaikutusta opetuksen ja ohjauksen kehittymiseen sekä opetusta ja ohjausta koskevan säätelyn muuttumista 1990-luvulla. Ammatillisen koulutuksen eräänä keskeisenä haasteena voidaan pitää sitä, että opiskelijat ovat aikaisempaa heterogeenisempia ja monikulttuurisempia ja heidän oppimisvalmiuksissaan ja opintomenestyksessään on aiempaa suurempia eroja.. Opiskelijoiden joukossa on aikaisempaa enemmän maahanmuuttajia, syrjäytymisvaarassa olevia, mutta toisaalta myös lukion kokonaan tai osittain suorittaneita tai jonkin muun aiemman koulutuksen suorittaneita. Tämä vaikuttaa osaltaan käytettäviin opetusjärjestelyihin.

Työryhmä selvitti opetusjärjestelyjä ja niiden monipuolistumista muun muassa kansallisten arviointiraporttien ja eräiden Opetushallituksen selvitysten tulosten avulla. Lisäksi työryhmä teki opetusjärjestelyjen monipuolistumista koskevan kyselyn eräille koulutuksen järjestäjille ja opiskelijoille. Kyselyn mukaan lähiopetuksena toteutetaan keskimäärin kaksi kolmasosaa opetuksesta. Itsenäinen opiskelu on lisääntynyt, mutta sen määrä vaihtelee eri alojen ja koulutuksen järjestäjien välillä. Opiskelijat kokevat, että itsenäistä opiskelua ei tueta riittävästi. Koulutuksenjärjestäjien sekä opiskelijoiden mielestä koulutusta järjestetään etäopetuksena ja projekteina melko vähän. Opiskelijoiden mielestä opetusta tulisi toteuttaa enemmän projekteina ja työssäoppimisena. Opiskelijoiden mukaan opetusjärjestelyt ja opetusmenetelmät eivät ole riittävän monipuolisia ja oppimista tukevia. Opiskelijat kokevat, että opetuksen eriyttäminen on vähäistä - joka neljäs kaipaa lisäohjausta, joka neljäs enemmän itsenäistä opiskelua ja projekteja.

Opiskelijoille annettavan opetuksen ja ohjauksen määrä on valtakunnallisesti tarkasteltuna kääntynyt vuoden 1997 jälkeen kasvuun. Valtaosa koulutuksen järjestäjistä antaa keskimäärin tarkasteltuna tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittävästi opetusta ja ohjausta. Ongelmat opetuksen ja ohjauksen määrässä liittyvät siihen, että opetuksen ja ohjauksen määrässä on ollut kasvavaa hajontaa. Viidennes koulutuksen järjestäjistä ei katso voineensa koulutuksen järjestäjän talouden vuoksi järjestää opiskelijoille riittävästi opetusta ja ohjausta.

Työryhmä pitää tärkeänä, että ammatillisena peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin liitetään näyttöön perustuva osoitus ammatillisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tämän lisäksi säännöksiä ja ohjausta tulisi täsmentää muun ohella siten, että korostettaisiin koulutuksen järjestäjien velvollisuutta järjestää ammatillisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittävä määrä opetusta ja ohjausta, opinto-ohjausta sekä tukiopetusta, tiedottaa opiskelijoille käytettävistä opetusjärjestelyistä, opintojen hyväksilukemista kehitettäisiin siten, että se mahdollistaisi myös opiskeluajan lyhentämisen, kaikille opiskelijoille laadittaisiin henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, opetuksen järjestämismuotoja koskevat käsitteet määriteltäisiin säännöksissä ja opetusjärjestelyjä monipuolistettaisiin mm. verkko-opetuksen ja simulaatioiden avulla.

Etusivu Julkaisut Opetusjärjestelyjen monipuolistuminen ammatillisessa koulutuksessa