Etusivu Julkaisut Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän muistio

Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän muistio

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän muistio 
 • Tekijät
 • Puheenjohtaja:
  Kirsi Lindroos
  Sihteerit: Jorma Kauppinen
  ja Eeva-Riitta Pirhonen 
 • Työryhmä
 • Lukiokoulutuksen työryhmä 
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön työryhmien muistioita 2002:9 
 • Julkaistu
 • 24-04-2002 
 • Sivumäärä
 • 39 
 • ISBN
 • 952-442-414-2 
 • ISSN
 • 0359-761X 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Yliopistopaino 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö 
suomeksi (1194 kb)

TiivistelmäTyöryhmän tehtävä oli laatia ehdotukset, joiden perusteella valtioneuvosto voi päättää lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä opetukseen ja opinto-ohjaukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden kesken. Ehdotuksissa tuli ottaa huomioon erityisesti lukiokoulutuksen vahvistaminen yleissivistävänä koulutusmuotona, pienten lukioiden aseman turvaaminen, erityisen tehtävän lukioiden määrällinen ja laadullinen kehittäminen sekä muulla suoritettujen opintojen hyväksilukemisen yhdenmukaisuus- ja oikeusturvakysymykset. Ehdotukset tuli tarvittaessa laatia erikseen nuorille ja aikuisille annettavaa opetusta varten.

Työryhmä on laatinut toimeksiantonsa mukaisesti ehdotuksen valtioneuvoston asetukseksi lukiolaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja lukiokoulutuksen tuntijaosta. Ehdotuksissa on otettu huomioon lukioiden erilaisuus sekä se, että yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako koskevat kaikkea lukiokoulutusta. Opetuksen yleisissä valtakunnallisissa tavoitteissa korostetaan lukiokoulutuksen yleissivistävää luonnetta. Tavoitteissa on kiinnitetty huomiota opiskelijoiden tarvitsemiin tarpeellisiin tietoihin ja taitoihin sekä lukion kehittämiseen avoimena, myönteisenä ja turvallisena opiskeluympäristönä. Aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen erityiset tavoitteet on otettu huomioon. Tavoitteet luovat pohjan opetussuunnitelman perusteille ja opetuksen arvioinnille.

Työryhmä ehdottaa, että lukion tuntijako hyväksytään, kuten nykyisinkin, erikseen nuorille ja erikseen aikuisille tarkoitettua lukio-opetusta varten. Työryhmä on ottanut huomioon, että nykyistä tuntijakoa on pidetty pääsääntöisesti hyvin toimivana ja luokattomaan lukioon sopivana ja näin ollen työryhmä ehdottaa nykyiseen tuntijakoon vain vähäisiä tarkistuksia. Opiskelijan oppimäärä sisältää kuten nykyisinkin vähintään 75 kurssia. Työryhmä ehdottaa psykologiaan ja yhteiskuntaoppiin yhtä uutta pakollista kurssia. Muutos toteutettaisiin siten, että nykyisin syventävänä kurssina oleva yksi psykologian kurssi siirtyy pakolliseksi, samoin kuin yksi historian ja yhteiskuntaopin syventävä kurssi.

Syventävinä kursseina tarjottavien kurssien kokonaismäärää ehdotetaan lisättäväksi yhteensä viidellä. Uusia syventäviä kursseja ehdotetaan äidinkieleen ja kirjallisuuteen, biologiaan, kemiaan, filosofiaan, yhteiskuntaoppiin ja opinto-ohjaukseen.

Aikuisille tarkoitettua lukio-opetukseen ehdotetaan omaa tuntijakoa, jossa voidaan ottaa paremmin huomioon aikuisopiskelijoiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä aikuisopiskelun erityispiirteet. Tuntijaossa määritellään pakolliset kurssit oppiaineittain kaikkia opiskelijoita varten. Pakollisten ja syventävien kurssien määrä on kuten aiemminkin vähintään 44. Työryhmä ehdottaa lisättäväksi yhden pakollisen kurssin äidinkieleen ja kirjallisuuteen. Aiempia valinnaisia kursseja ehdotetaan kutsuttavaksi syventäviksi kursseiksi ja kielten aineryhmään ehdotetaan lisättäväksi kaksi syventävänä tarjottavaa kurssia.

Etusivu Julkaisut Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän muistio