Hemsidan A-Ö index Y yrkesinriktad vuxenutbildning

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

yrkesinriktad vuxenutbildning

Kunskapslyftet, årsrapport 2005

Syftet med programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna, Kunskapslyftet, är att förbättra möjligheterna för vuxna som avlagt examen på högst grundnivå att stanna kvar i arbetslivet och att förbättra deras karriärutveckling, lindra arbetskraftsunderskottet till följd av att de stora ålderskla...
/OPM/Julkaisut/2006/NOSTE-ohjelman_vuosiraportti_2005.html

Studiestödets sporrande effekt

Arbetsgruppen har utrett olika alternativ att öka studiestödets sporrande effekt och lagt fram ett förslag om åtgärder för att utveckla studiestödet. Arbetsgruppen anser att systemet bör utvecklas utifrån den nuvarande strukturen så att det bättre än för närvarande säkrar de studerande tillräcklig u...
/OPM/Julkaisut/2002/opintotuen_kannustavuus

Promemoria av arbetsgruppen för utredning av lärarbehovet

Undervisningsministeriet tillsatte 18.10.2001 en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till dimensionering av lärarnas grundutbildning för åren 2003-2008. Under arbetets gång skulle arbetsgruppen prognostisera utvecklingen av arbetskraftsbehovet inom undervisningssektorn - den allmänbild...
/OPM/Julkaisut/2003/opettajatarvetyoryhman_muistio

Promemoria av arbetsgruppen för examenskommissioner

Arbetsgruppen skulle bedöma den ställning examenskommissionerna för fristående examina har med beaktande av inverkningarna av den utvidgade examensverksamheten, utreda examenskommissionernas verksamhetsbetingelser särskilt i fråga om sekreterarresurserna, utreda behoven och möjligheterna att betala ...
/OPM/Julkaisut/2002/tutkintotoimikuntatyoryhman_muistio

Informationssamhällets uppbyggnad i läroanstalterna - resultaten av kartläggningarna år 2001

Arbetsgruppen för informationssamhällets uppbyggnad hade till uppgift att utveckla utrustnings- och nätmiljöerna för undervisningen och forskningen samt de stödtjänster som hänför sig till dem. Arbetsgruppen sammanställde en förfrågan med vilken den informationstekniska situationen i läroanstalterna...
/OPM/Julkaisut/2002/tietoyhteiskunnan_rakenteet_oppilaitoksissa_-_vuod...

Utvärdering av inledningsfasen i programmet Kunnig. Utvecklingsprojektens självutvärderingar och goda exempel

Undervisnings- och kulturministeriet startade år 2010 det riksomfattande programmet Kunnig. Syftet med programmet, som fortgår fram till år 2016, är att säkerställa att man på ett systematiskt sätt utvecklar undervisningspersonalens kompetens. Programmet handlar om att inom undervisningen aktivera s...
/OPM/Julkaisut/2012/Osaava_ohjelman_arviointi.html

Läroanstalter som ordnar vuxenutbildning

Vuxna kan genomföra grundläggande utbildning (grundskola) eller gymnasiets lärokurs samt delta i studentskrivningar i första hand vid vuxengymnasier och gymnasiernas linjer för vuxna. Undervisningen ordnas till största delen kvällstid och i kursform. Många studerar enskilda ämnen, huvudsakligen spr...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/aikuiskoulutusjaerj...

Utveckling av anordnarnätverket, kvaliteten och finansieringen i fråga om den yrkesinriktade vuxenutbildningen

Beredningsgruppen hade getts i uppdrag att utgående från de riktlinjer som dragits upp för den yrkesinriktade vuxenutbildningen i den av statsrådet den 4 december 2003 godkända utvecklingsplanen för utbildning och forskning göra upp förslag till en regeringsproposition med motiveringar i syfte att d...
/OPM/Julkaisut/2004/ammatillisen_aikuiskoulutuksen_jarjestajaverkon_la...

Utveckling av styrningen, finansieringen och anordnarnätverket i fråga om den yrkesinriktade vuxenutbildningen (Mellanrapport av en beredningsgrupp)

Beredningsgruppen fick i uppgift att utgående från de riktlinjer som dragits uppför den yrkesinriktade vuxenutbildningen i den av statsrådet 4.12.2003 godkända utvecklingsplanen för utbildning och forskning utarbeta förslag till en regeringsproposition med motiveringar i syfte att definiera yrkesutb...
/OPM/Julkaisut/2004/ammatillisen_aikuiskoulutuksen_ohjauksen_rahoituks...

Slutrapport för utvecklingsgruppen för systemet med fristående examina

Den 11 mars 2014 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en utvecklingsgrupp för systemet med fristående examina med uppgift att utvärdera systemets funktion. På basis av utvärderingen skulle utvecklingsgruppen göra förslag till 1) utveckling av systemet med fristående examina så att arbetsli...
/OPM/Julkaisut/2015/nayttotutkinto.html

Työterveyspäivät

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat kuulijat, hyvät työterveyshuollon asiantuntijat Hallituksen toimintaa yhdistää kolme keskeistä periaatetta. Nämä ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen; julkiset talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilp...
/OPM/Puheet/2012/10/Tyxterveyspxivxt.html

AEL:n taitotalkoot

Arvoisat kuulijat, Sinivihreän hallituksen näkemyksen mukaan luovuus, osaaminen sekä korkea sivistystaso ovat edellytys Suomen ja suomalaisten menestymiselle. Hallituksen menolisäyksistä suuri osa kohdentuu osaamiseen, mm. perusopetuksen laadun kehittämiseen ja yliopistoille. Vain luomalla uutta, va...
/OPM/Puheet/2007/05/AELxn_taitotalkoot.html

Pemar stad returnerar obefogad finansiering av läroavtalsutbildning

Pemar stad kom 2008 med ett förslag till undervisnings- och kulturministeriet om återbetalning av obefogade förmåner. På basis av de utredningar som gjorts av ministeriet samt det material som Pemar stad bidragit med anser ministeriet att de brister och fel som uppdagats i läroavtalsutbildningen som...
/OPM/Tiedotteet/2012/05/paimio_takaisinperinta.html

Spetsprojekt inom kompetens och utbildning

Målet med regeringens spetsprojekt inom kompetens och utbildning är att förändra och förnya den finländska utbildningen. Totalt 300 miljoner euro riktas under 2016-2018 till att förverkliga sex spetsprojekt. Nya inlärningsmiljöer och digitala material till grundskolorna I spetsprojektet ingår bl.a. ...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/index.html

Kvalitetspriset för yrkesutbildning 2007 till Norra Karelen och Helsingfors

Syftet med kvalitetsprisen för yrkesutbildning är att stödja och sporra anordnare av utbildning och utbildningsorganisationer till en fortgående utvärdering och utveckling av kvaliteten i samband med de grundläggande uppgifterna. Man strävar också efter att ta fram god praxis i fråga om grunderna fö...
/OPM/Tiedotteet/2008/11/laatupalkinto.html

Arbetsgrupp: Indragning av studierätten och permanent avstängning från läroanstalten blir möjliga säkerhetsåtgärder

Man vill förbättra säkerheten inom utbildning och arbetslivet. Undervisningsministeriets arbetsgrupp har berett författningsändringar för universitet, yrkeshögskolor, grundläggande yrkesutbildning och vuxenutbildning berörande indragning av studierätten från en studerande som är olämplig för bransc...
/OPM/Tiedotteet/2009/08/Koulutuksen_turvallisuus.html

Förbättringar i studiestödet på andra stadiet

På längre sikt ska man enligt förslaget frångå behovsprövning utgående från föräldrarnas inkomster vid beviljande av studiestöd till personer i åldern 18-19 år. Studiestödet till 17-åringar som bor självständigt skall höjas, de lägsta studiepenningarna höjs till 100 euro per månad och hyrestaket för...
/OPM/Tiedotteet/2010/08/opintotuki.html

Möjlighet dra in studierätten ny skyddsåtgärd

I regeringens proposition föreslås att lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkeshögskolelagen, universitetslagen samt straffregistret ska ändras. Syftet med propositionen är att förbättra säkerheten inom utbildningen och i arbetslivet, som följer efter utbildningen. En...
/OPM/Tiedotteet/2010/09/SORA_HE.html

Slutrapport av utvecklingsprojektet för utvecklings- och serviceverksamheten för arbetslivet inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet startade den 7 oktober 2010 ett utvecklingsprojekt för utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen och tillsatte en styrgrupp och en arbetssektion för projektet. Avsikten med projektet var att utarbeta en utveckl...
/OPM/Julkaisut/2012/Amm_lisakoulutuksen_tyoelaman_kehittamis_ja_palvel...

25 miljoner euro till unga utan examen

Kompetensprogrammet för unga vuxna är en den av ungdomsgarantin och erbjuder unga i åldern 20–2 9, som helt saknar examen efter grundskolan, en möjlighet att skaffa sig en yrkesexamen. Kompetensprogrammet ordnas under 2013-2016. - Kompetensprogrammet för unga vuxna är ett av utbildningspolitik...
/OPM/Tiedotteet/2013/02/nuorten_aikuisten_osaamisohjelma.html

Expertis i framkanten. Högskolornas nya specialiseringsutbildning

Arbetsgruppen föreslår att det skapas en ny specialiseringsutbildning vid högskolorna. Den nya specialiseringsutbildningen ersätter de yrkesinriktade specialiseringsstudierna vid yrkeshögskolorna samt de specialiseringsutbildningar och -studier universiteten ordnar. Den nya utbildningen ska ges förf...
/OPM/Julkaisut/2013/Korkeakoulujen_uusi_erikoistumiskoulutus.html
Hemsidan A-Ö index Y yrkesinriktad vuxenutbildning