Hemsidan A-Ö index V verkstäder

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

verkstäder

Understöd för uppsökande ungdomsarbete

För vad och för vem är understödet avsett? Statsunderstödet är avsett för stödande av uppsökande ungdomsarbete. Understöd kan beviljas till kommuner eller till sådana sökanden som har rättshandlingsförmåga och ett gällande avtal med en eller flera kommuner om bedrivande av uppsökande ungdomsarbete i...
/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/tyopajatoimintaan_liittyvan_etsiva...

Ungdomsverkstäder

En verkstad för unga utgörs av en gemenskap där man med hjälp av arbete, lärande genom att göra och handledning stöder individens förmåga att hantera sin vardag liksom dennes förmåga och beredskap att söka sig till utbildning eller arbete. Arbetsträning och individuell träning är metoder som etabler...
/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitus/tyoepajat/index.html

Verksamheten vid verkstäderna 2015

Rapporten Verksamheten vid verkstäderna 2015 är en sammanfattning av undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande enkät om verkstadsverksamheten 2015. Enkäten riktar sig främst till de verkstäder som 2015 fick nationellt statsunderstöd för ungdomsverkstadsverksamhet för sin verksamhet. År 20...
/OPM/Julkaisut/2016/tyopajatoiminta.html

Lönar sig verkstadsverksamheten?

I denna förkortade undersökningsrapport presenteras resultaten av en 2001 utförd undersökning om verkstadsverksamheten för unga i sammandrag. Undersökningen granskade verksamhetens lönsamhet med hjälp av såväl det ekonomiska resultatet som de sociala verkningarna. Samtidigt bedömdes möjligheterna a...
/OPM/Julkaisut/2004/kannattaako_tyopajatoiminta_tutkimus_tyopajojen_ta...

Förslag av arbetsgruppen för ungdomsverkstäder: Permanentning av verkstadsverksamheten för unga

  Tonvikten i ungdomsverkstäderna har förskjutits från verksamhet som ger arbetserfarenhet till förberedande verksamhet, där åtgärder för att stärka de ungas sociala identitet, stöda förmågan att ha kontroll över vardagen och för att hjälpa de unga till utbildning och arbetsliv samt för att st...
/OPM/Julkaisut/2004/nuorten_tyopajatyoryhman_esitys

Genomförandet av ungdomsgarantin förutsätter nytt tänkande och förvaltningsövergripande samarbete

Oberoende av var den unga personen söker hjälp, måste man hänvisa personen till den tjänst som är bäst lämpad för just hans eller hennes situation, oberoende av förvaltningsområde eller var personen söker hjälp. På grund av detta måste bland annat arbets- och näringsbyråerna, studiehandledarna, utbi...
/OPM/Tiedotteet/2013/04/nuorisotakuu_toimintaohjeistus.html

Understödet till regionalt ungdomsarbete ökade ytterligare

Den största summan beviljades verkstadsverksamhet för unga, som understöds med 4,1 miljoner euro. Eftermiddagsklubbar för skolelever understöds med dryga 1,1 miljoner euro. För regionalt utvecklande av ungdomsarbete beviljades 1,1 miljoner euro. Dessutom beviljades 400 000 euro som verksamhetsunders...
/OPM/Tiedotteet/2007/02/alueellisen_nuorisotyon_maararahat.html

Minister Wallin i Björneborg:: Skattepolitiken är inte det enda betydelsefulla i regeringsprogrammet - kampen mot vuxendiabetes är ett exempel

I ett sådant perspektiv är kampen mot vuxendiabetes en av den här regeringsperiodens största frågor. - Vuxendiabetes sprider sig som en löpeld bland personer som tillhör allt yngre årskullar. Sjukdomen är livshotande både för dem som drabbas och för nationalekonomin som helhet, sade Wallin. Att unde...
/OPM/Tiedotteet/2007/07/Wallin_Porissa_hallitusohjelma_ei_vain_veropol...

Verkstäder för unga, nationella understöd

För vad och för vem är understödet avsett? Statsunderstödet är avsett för verkstadsverksamhet för unga. Den sökande får vara en förening, stiftelse, kommun, samkommun eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd kan beviljas för stärkning av ungas sociala iden...
/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/kansalliset_avustukset_nuorten_tyo...

2,5 miljoner till uppsökande ungdomsarbete

De största enskilda bidragen beviljades Diakonissanstalten i Helsingfors för projektet Vamos (90 000) och ungdomsverkstaden KaksKättä i Seinäjoki (70 000). I år inleds sammanlagt nio nya projekt. – Det har visat sig vara en fungerande lösning att ha uppsökande ungdomsarbetare som arbetar parvi...
/OPM/Tiedotteet/2009/04/etsiva_tyoparitoiminta.html

Wallin: Regionalt ungdomsarbete får nästan 12,5 miljoner euro

– Vid beviljandet av anslagen har vi tagit i beaktande bl.a. antalet unga inom de olika verksamhetsområdena, antalet kommuner och landskap, den totala mängden ansökningar och ansökta understöd, antalet unga arbetslösa i verkstäderna samt antalet anställda inom ungdomsväsendets regionförvaltnin...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/alueellinen_nuorisotyo.html

Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmän aloitusseminaari

Suomalaisella yhteiskunnalla on käsissään ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia päättäjiä ja ministeriöitä hallinnonalaan katsomatta. Heinäkuussa 15–24-vuotiaita työttömiä oli 33 300. Vuonna 2009 peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa jäi lähes 10 prosenttia, uusista ylioppi...
/OPM/Puheet/2011/09/Nuorten_yhteiskuntatakuu_-aloitusseminaari.html

Mikä suojaa nuorta itsemurhalta? –seminaarin avaus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät kuulijat Kukaan ulkopuolinen ei pysty kokemaan itsemurhaan päätyneen nuoren tuskaa. Onko meidän edes mahdollista ymmärtää, mikä suistaa nuoren ihmisen niin pohjattomaan epätoivoon, kun muiden mielestä hänellä näyttää olevan koko maailma valloitettavanaan? Mi...
/OPM/Puheet/2012/09/Mikx_suojaa_nuorta_itsemurhaltax_-seminaarin_avaus...
Hemsidan A-Ö index V verkstäder