Hemsidan A-Ö index ALL understöd

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

understöd

Statsunderstöd för riksomfattande organisationer för film och audiovisuell kultur

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Beviljningsgrunder Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättshandlingsförmåga, inte enskilda personer. Undervisnings- och kulturministeriet beaktar följande när stöd beviljas: - Betyde...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Valtionavustukset_elokuv...

Ansöknings- och utredningsblanketter

Närmare anvisningar och blanketter hittas under respektive understöd. Ansökningsblanketterna är huvudsakligen i doc- och pdf-format. Undervisnings- och kulturministeriet håller stegvis på att övergå till en elektronisk ärendehanteringstjänst. I utlysningarna av statsunderstöd meddelas om man kan ans...
/OPM/Avustukset/lomakkeet.html

Två miljoner till utvecklande av barn- och ungdomspolitik

Statsrådet godkänner vart fjärde år det lagstadgade barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet. Det nuvarande utvecklingsprogrammet förverkligas under 2012-2015. Programmet innehåller i enlighet med ungdomslagen mål och riktlinjer för förbättrande av uppväxt- och livsvillkor för unga under 29 ...
/OPM/Tiedotteet/2014/05/Lanuke_avustukset_2014.html

Att anhängiggöra ärenden

Den som önskar få ett ärende anhängiggjort vid undervisnings- och kulturministeriet ska skicka ett brev, sin ansökan eller någon annan handling till ministeriets registratorskontor. Adressen är: Undervisnings- och kulturministeriet PB 29 00023 Satsrådet tfn (09) 0295 3 30004 fax (09) 135 9335 offici...
/OPM/Yhteystiedot_ja_asiointi/asiointi/asia_vireille/index.html

Tipsvinstmedel används för att stöda idrott, konst, vetenskap och ungdomsarbete

En ansenlig del av stödet till den finländska kulturen finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus Oy:s intäkter. Undervisnings- och kulturministeriet delar ut medlen till konst, idrott, vetenskap och ungdomsarbete. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för det statsägda aktiebolage...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/veikkausvoittovarat/index.html

Finländska kulturinstitut i utlandet

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016.   Målgrupper och beskrivning   Kulturinstitutens verksamhet syftar till att främja kultur- och vetenskapssamarbetet mellan Finland och stationeringslandet. Förutsättningarna att skapa kult...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_suomen_ulkomaill...

Främjande av mångkulturalism och antirasistisk verksamhet

Beviljade understöd (pdf) 2005-2014  /Undervisnings- och kulturministeriet 2014 | 2013 | 2012 I  2011 I 2010 I 2009 | 2008  I 2007 I 2006 I 2005
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_monikulttuurisuu...

Kultur för alla. Förslag om hur handikappkulturen och tillgången till kultur kan främjas

Arbetsgruppen skulle klarlägga hur de handikappades förutsättningar för en egen kultur kan förbättras och tillgången till kultur främjas i offentliga kulturinrättningar, samt komma med förslag till hur åtgärderna för att främja handikappkulturen borde organiseras i statsförvaltningen.Som en del av u...
/OPM/Julkaisut/2002/kulttuuria_kaikille_esitys_vammaiskulttuurin_ja_ku...

Idrottsorganisationer

Det finns över 7 800 idrottsföreningar i Finland. I deras verksamhet deltar över en miljon finländska barn, unga, vuxna och äldre. Merparten av verksamheten är ideell och koncentrerad till föreningar. Över 500 000 frivilliga deltar i denna verksamhet. Bidrag till idrottsorganisationer Undervisnings-...
/OPM/Liikunta/kansalaistoiminta/liikuntajaerjestoet/index.html

Hälsofrämjande idrott

Det är möjligt att förbättra befolkningens funktionsförmåga, hälsa och välmående genom ökad motion. I folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 betraktas idrott och motion som ett viktigt verktyg för en bättre folkhälsa. Hälsomotion och förutsättningarna för den utvecklas i samarbete mellan bl.a. undervisnings...
/OPM/Liikunta/kansalaistoiminta/terveyttae_edistaevae_liikunta/index.h...

Statens extra konstnärspension

Ansökan om statens extra konstnärspensioner flyttas från undervisnings- och kulturministeriet till Centret för konstfrämjande. Mer information och ansökningsblanketterna till Centret för konstfrämjande publiceras senare på www.taike.fi. Beslut för 2016 har ännu inte fattats. Besluten fattas av Centr...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Valtion_ylimaarainen_tai...

Nästan en miljon till drogförebyggande arbete bland unga

Understöden används för att utbilda och träna personer som arbetar bland unga så att dessa personer kan identifiera och behandla drogproblem samt för att hjälpa unga att lösa drogrelaterade problem. Understödet är inte avsett att stöda vård- eller motsvarande arbete. Understöd beviljas kommuner, org...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/ennaltaehkaiseva_paihdetyo_2010.html

Kommunernas idrottsväsen

Enligt idrottslagen skall kommunen skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att utveckla det lokala och regionala samarbetet inom idrott samt hälsomotion stödja medborgarverksamhet tillhandahålla idrottsanläggningar ordna idrottsverksamhet även med beaktande av grupper med sä...
/OPM/Liikunta/kuntien_liikuntatoimi/index.html

Kulturminister beviljade 420 000 euro till fredsarbete

Kulturminister Tanja Karpela har beviljat sammanlagt 420 000 euro i statsunderstöd för främjandet av fredsarbete. 22 organisationer fick understöd. Understödet beviljades som allmänna understöd för medborgarorganisationernas fredsarbete samt som specialunderstöd för fredsprojekt och för resor i sam...
/OPM/Tiedotteet/2005/2/kulttuuriministeri_myonsi_rauhantyolle_420_000_...

Anläggning av idrottsanläggningar

Det finns omkring 33 000 idrottsanläggningar i Finland av vilka cirka 70-80 procent har byggts och underhålls av kommunerna. En stor del av de övriga drivs av sammanslutningar eller aktiebolag som också står under kommunernas bestämmanderätt. Privata idrottsanläggningar finns främst i stora städer o...
/OPM/Liikunta/liikuntapaikat/index.html

Övriga understödsgivare

Nedan följer en alfabetisk förteckning över andra understöd som hänför sig till undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde och kontaktuppgifter till de instanser som beviljar och kan ge mera information om understöden. länkarna öppnas i ett nytt fönster. Centralen för audiovisuell kultu...
/OPM/Avustukset/muita_avustuslaehteitae/index.html

Riksomfattande byggnadskonstorganisationer

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättlig handlingsförmåga, inte enskilda personer. Beviljningsgrunder  Undervisningsministeriet beaktar följande när stöd beviljas: - Betydelse...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_valtakunnallisil...

Statsunderstöd till organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi samt till hemslöjdsorganisationer

Statsunderstöd kan beviljas som allmänt understöd till verksamhet som håller sig till organisationernas regler och som hänför sig till förvaltningsområdet vid undervisningsministeriets vuxenutbildningsenhet. Blanketter Ansökningsblankett: blankett 1 (doc) blankett 1 (pdf) bokslut/budgetsammandrag (o...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/avustukset_kotitalousneuvo...

Statsunderstöd för organisationernas bildningsarbete

Stöd kan beviljas organisationer som upprätthåller utbildningscentraler för bildningsarbete och verksamhet som hänför sig till medborgarpåverkan, fritt bildningsarbete inom centralorganisationernas verksamhet och andra organisationers bildningsverksamhet. En del av anslagen är reserverade för samarb...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/valtionavustukset_jarjesto...

Statsunderstöd för samnordisk bokbussverksamhet

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Ansökningarna skickas till undervisnings- och kulturministeriet senast 31.12. Ansökningsblankett blankett 1 (doc) blankett 1 (pdf) Elektronisk ansökan om statsunterstöd Utredningsblankett blankett 2...
/OPM/Kirjastot/avustukset/Valtionavustukset_yhteispohjoismaiseen_kirja...

Statsunderstöd för utvecklings- och försöksverksamhet i de allmänna biblioteken

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Ansökningarna sänds senast 30.10. till det regionförvaltningsverk till vars verksamhetsområde de i bibliotekslagen nämnda biblioteksärendena enligt förordningen (910/2009) hör. De bibliotekssak...
/OPM/Kirjastot/avustukset/Valtionavustukset_yleisten_kirjastojen_kokei...

Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens specialuppgifter

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Ansökningarna sänds senast 30.10. till det regionförvaltningsverk till vars verksamhetsområde de i bibliotekslagen nämnda biblioteksärendena enligt förordningen (910/2009) hör. Närmare information (...
/OPM/Kirjastot/avustukset/Valtionavustukset_yleisten_kirjastojen_erity...

Statsunderstöd för centraliserade nättjänster i de allmänna biblioteken

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Ansökningarna sänds senast 30.10. till det regionförvaltningsverk till vars verksamhetsområde de i bibliotekslagen nämnda biblioteksärendena enligt förordningen (910/2009) hör. Närmare information (...
/OPM/Kirjastot/avustukset/Valtionavustukset_yleisten_kirjastojen_keski...

Ansökan om statsunderstöd beroende på prövning, användning och tillsyn över användning

Understöd beroende på prövning är bl.a. understöd och stipendier som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet för främjande av forskning, konst och kultur, idrott samt ungdomsarbete. Statsunderstöden fastställs enligt den allmänna lagen om statsunderstöd och tillämpas på de grunder som skall...
/OPM/Avustukset/valtionavustusten_hakeminen_kaeyttoe_ja_valvonta/index...

Tipsvinstmedel används för att stöda idrott, konst, vetenskap och ungdomsarbete

En ansenlig del av stödet till den finländska kulturen finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus Oy:s intäkter. Undervisnings- och kulturministeriet delar ut medlen till konst, idrott, vetenskap och ungdomsarbete. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för det statsägda aktiebolage...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/veikkausvoittovarat/index.html

Fem miljoner beviljades i föreningsstöd

Understödens storlek varierade mellan 1 100 euro och 30 000 euro. Över en miljon euro mer beviljades i år för utvecklande av motions- och idrottsföreningars verksamhet än förra året. Föreningsstödet är ämnat för utvecklande av idrotts- motionsföreningars grundläggande verksamhet. Föreningsstödet bet...
/OPM/Tiedotteet/2014/05/seuratuki_2014.html

Statsunderstöd till organisationer som utför ungdomsarbete

De organisationer som har fått understöd anordnar ungdomsverksamhet i anslutning till sin huvudsyssla. Organisationerna har ett vitt spektrum av verksamhet, från ungdomsföreningsverksamhet och miljöfostran till barnens parlament och brandkårsverksamhet. Dessa organisationers ungdomsarbete är viktigt...
/OPM/Tiedotteet/2009/02/avustus_nuorisojarjestoille.html

Understöden till filmorganisationer beviljade

Det största understödet beviljades Suomen elokuvakontakti (145 000 €), en spridningsorganisation grundad av filmmakare. Övriga mottagare var AV-arkki - Distributionscentret för finländsk mediekonst (60 000 €), Animaatioklinikka - Suomen Animaationtekijät (7 000 €), Dokumenttikilta (18 000 €), Euphor...
/OPM/Tiedotteet/2009/02/avustukset_elokuvajarjestoille.html

Främjande av mediefostran

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Enligt statens budget 2016 ligger fokus inom kulturpolitiken på att utveckla en trygg mediemiljö, främja mediekompetensen, medie- och filmfostran samt de allmänna bibliotekens arbete inom mediefostr...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustukset_mediakasvatuk...

Kulturrelaterad lagstiftning och kulturavtal

Lag om Centret för konstfrämjande (657/2012)   Statsrådets förordning om Centret för konstfrämjande (727/2012)  Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)  Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)  Statsrådets...
/OPM/Lainsaeaedaentoe/voimassa_oleva_lainsaeaedaentoe/kulttuuri/index....

Audiovisuell kultur

Den audiovisuella kulturen omfattar filmer i olika genrer, televisions- och radioprogram, spel i digital form, musikvideor och videokonst samt televisionsreklamer. Audiovisuella innehåll ingår ofta i andra konstgrenar, såsom mediekonst, webbkonst eller teaterföreställningar. Främjandet av kulturen o...
/OPM/Kulttuuri/taiteen_ja_kulttuurin_alat/audiovisuaalinen_kulttuuri/i...

Nästan 27,5 miljoner till filmstiftelsen för främjande av filmkultur

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 20 100 000 euro till inhemsk film- och TV-produktion samt till att betala stiftelsens del av avgiften för Nordiska film- och Tv-fonden. 2 486 000 euro gick till inhemsk och internationell filmdistribution samt till att betala Finlands avgift till nordis...
/OPM/Tiedotteet/2011/02/tuki_elokuvalle.html

Utveckling av understödet för byggande av idrottsplatser

De allmänna utgångspunkterna för arbetsgruppens arbete var att bidra till en balanserad utveckling av regionerna (länen) med idrottspolitiska medel samt att stärka ministeriernas strategiska roll och överföra de operativa uppgifterna på den underlydande förvaltningen. I understödssystemet för byggan...
/OPM/Julkaisut/2004/liikuntapaikkarakentamisen_avustamisen_kehittamine...

Undervisnings- och kulturministeriets understöd för konst och kultur

Här hittar du information och ansökningsanvisningar om undervisnings- och kulturministeriets konst- och kulturunderstöd. Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016.
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/index.html

Statsgaranti för konstutställningar

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar statsgaranti för ersättning av skador på utställningsföremål för konstutställningar. Förfarandet gäller också historiska och andra utställningar av kulturellt intresse. Genom statsgarantin befrias utställningsarrangörerna från försäkringskostnader för ut...
/OPM/Kulttuuri/Museot_ja_kulttuuriperintoe/taidenayttelyiden_valtionta...

Riksomfattande organisationer inom musei- och kulturarvsområdet

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Musei- och kulturarvsverksamhet kan främjas genom samarbete, information, utbildning och publikationsverksamhet. Vid understödsprövningen beaktas verksamhetens omfattning, aktivitet och kvalitet sam...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_museo-_ja_kulttu...

Promemoria av arbetsgruppen för finansiering av specialundervisningen i yrkesutbildningen

Arbetsgruppen föreslår att grunderna för finansieringen av grundläggande yrkesutbildning som ordnas i form av specialundervisning ändras så att de främjar uppnåendet av de mål som ställs i det åtgärdsprogram för yrkesinriktad specialundervisning som undervisningsministeriet godkände i januari 2004. ...
/OPM/Julkaisut/2004/ammatillisen_koulutuksen_erityisopetuksen_rahoitus...

Grundliga reparationer och anläggningsprojekt gällande kulturlokaler

Ministeriets centrala mål är att understöda sådana projekt för grundlig reparation av kulturlokaler som ökar sysselsättningen och ombyggnad för kulturanvändning av byggnadsbestånd som frigörs från annan användning. Understöd beviljas inte till staten, församlingar, religiösa samfund eller privatpers...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuuritilojen...

Främjande av fredsarbete

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Då ministeriet besluter om understöd och om understödsbeloppet som ska beviljas beaktas ansökans kvalitet samt verksamhetens ändamålsenligheten och effektfullhet i den meningen hur bestående verksam...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_rauhantyon_edist...

Riksomfattande organisationer på musikområdet

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättsförmåga, inte enskilda personer. Beviljningsgrunder Undervisnings- och kulturministeriet beaktar följande när stöd beviljas: - Betydelsen av s...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_saveltaiteen_tuk...

Riksomfattande formgivningsorganisationer

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättlig handlingsförmåga, inte enskilda personer. Beviljningsgrunder Undervisnings- och kulturministeriet beaktar följande när stöd beviljas: - Bet...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_taideteollisuusj...

Allmänna konst- och kulturprojekt

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understöden är i regel specialunderstöd för försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsverksamhet eller andra projekt med begränsat syfte. Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rätt...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_taiteen_ja_kultt...

Riksomfattande konst- och kulturevenemang

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understöden beviljas endast sammanslutningar som har rättsförmåga. Enskilda personer kan inte beviljas understöd. Enskilda personer kan söka projektstipendium för konstevenemang hos Centret för kons...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_taide_ja_kulttuu...

Riksomfattande scenkonstorganisationer

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understöden är i första hand avsedda för riksomfattande organisationer och andra sammanslutningar som verkas inom scenkonstens område. Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättshandlin...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_valtakunnallisil...

Riksomfattande fotokonstorganisationer

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättlig handlingsförmåga, inte enskilda personer. Beviljningsgrunder Undervisnings- och kulturministeriet beaktar följande när stöd beviljas: - Bet...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_valtakunnallisil...

Riksomfattande specialmuseers verksamhet

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understöd beviljas enligt prövning som verksamhetsbidrag till riksomfattande specialmuseer. Verksamhetsbidragen beviljas enligt 4 a § museilagen för skötseln av riksomfattande specialuppgifter. Vid ...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_valtakunnalliste...

Tonkonst

Undervisnings- och kulturministeriet stödjer tonkonsten genom att bevilja statsandel eller prövningsbaserat statsunderstöd till orkestrar, ensembler, körer och riksomfattande organisationer inom tonkonsten. Målet är att främja hög kvalitet på konserter, tillgängliga tjänster och hobbyverksamhet på ...
/OPM/Kulttuuri/taiteen_ja_kulttuurin_alat/saveltaide/index.html

Extra understöd för grundläggande konstundervisning

Ansökningsblankett: Blankett 1 (doc) Blankett 1 (pdf) Boksluts-/budgetsammandrag (xls) Anvisningar: Enligt 44 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan en privat utbildningsanordnare beviljas extra statsunderstöd för driftskostnader inom ...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/taiteen_perusopetuksen_yli...

Stöd på 150 000 euro för språkboverksamhet utanför sameområdet

Enligt idrotts- och kulturminister Paavo Arhinmäki, som beslutat om bidraget, är understödet för språkboverksamhet ett exempel på positiv särbehandling av barn och ungdomar som hör till Finlands ursprungsbefolkning. Målet är att rädda dessa språk som hotar att bli helt utrotade. Ett språkbo är en vå...
/OPM/Tiedotteet/2013/10/kielipesatoiminta.html

Likvärdighet i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för förbättring av kvaliteten på specialundervisningen och anställning av skolgångsbiträden och minskning av storleken på undervisningsgrupperna i samband med detta

Statsunderstöd beviljas till ett belopp av sammanlagt högst 20 185 000 euro. I det totala stödbeloppet ingår 2 000 000 euro av det tilläggsanslag som finansutskottet föreslog i budgetpropositionen. Ansökan gäller förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Statsunderstödet främjar likvär...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/tasaarvotoimet.html

Riksomfattande litteraturorganisationer

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättlig handlingsförmåga, inte enskilda personer. Beviljningsgrunder  Undervisnings- och kulturministeriet beaktar följande när stöd beviljas:...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_valtakunnalliset...

Undervisningsministeriet anslår medel till arbete mot rasism

Flyttningar från utlandet till Finland ökar år för år. Enligt Statistikcentralen var ökningen av folkmängden i Finland i fjol den största på 16 år. Det är främst invandring som ökar folkmängden. Enligt preliminära uppgifter flyttade 28 100 personer från utlandet till Finland under år 2008. – A...
/OPM/Tiedotteet/2009/04/monikulttuurisuus.html

Träningsunderstöd för idrottare

En förutsättning för att en idrottare ska få ett träningsstipendium är att han eller hon har en personlig tränare.   De träningsstipendier som uppgår till 20 000 euro är i första hand avsedda för sådana idrottare i individuella olympiska eller paralympiska grenar som befinner sig på den ab...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Urheilijoiden_valmennus-_j...

Att vara bosatt i Finland inte längre ett villkor för att få biblioteks- eller visningsstipendium

Stipendium eller understöd beviljas som stöd till skapande verksamhet på ansökan efter prövning. Enligt biblioteksstipendielagen är förutsättningen dock alltjämt att mottagarens litterära arbete berikar kulturlivet i Finland. Regeringen beslutade om innehållet i det aktuella lagförslaget på torsdag ...
/OPM/Tiedotteet/2006/10/Suomessa_asuminen_ei_enx_edellytyksenx_kirjast...

3 miljoner euro till organisationer som utför ungdomsarbete

Vid utvärderingen av verksamhetens omfattning har man beaktat antalet unga som deltar i organisationens regelbundna verksamhet samt verksamhetens verkningsfullhet och regionala omfattning. Då man utvärderat den aktuella samhälleliga betydelsen har man beaktat organisationens aktivitet i samhälleliga...
/OPM/Tiedotteet/2014/02/muut_nuorisojarjestot_avustukset_2014.html

Idrottsorganisationerna får ökat understöd

– Vid beviljandet av statsunderstöd har riksomfattande idrottsorganisationer indelats i två grupper: riksomfattande idrottsförbund och grenförbund. Bakom reformen ligger utvecklingen av grenförbundens utvärdering, den är nu liknande som utvärderingen av andra riksomfattande idrottsförbund. Des...
/OPM/Tiedotteet/2007/01/Liikuntajarjestoille_enemman_tukea.html

Över 11 miljoner till riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete

Det största understödet gick till Finlands Scouter (1 270 000 euro). Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöden på basis av resultat. Utvärderingen görs på basis av den planerade och förverkligade verksamheten. resultatgrunderna är verksamhetens omfattning, kvalitet, och lönsamhet, be...
/OPM/Tiedotteet/2014/05/nuorisojarjestot_2014.html

Kulturministern beviljade understöd för fredsarbete

Dessutom beviljade undervisningsministeriet understöd till organisationer som bedriver fredsarbete inom ett visst yrkesområde. Projektunderstöd beviljades däremot bl.a. Kasvattajat rauhan puolesta -föreningens projekt för internationell fostran, Fredsskolan samt fredsdialogsverksamheten mellan musli...
/OPM/Tiedotteet/2007/02/Kulttuuriministeri_myonsi_avustuksia_rauhantyo...

Kulturministern beviljade ungdomsorganisationerna mer understöd än i fjol

Kulturministern fattade besluten utgående från utvärderings- och understödskommissionens enhälliga förslag. Utvärderings- och understödskommissionen har utsetts av statsrådet. Understöden beviljas utgående från resultat. I utvärderingen har den faktiska och den planerade verksamheten beaktas. Finlan...
/OPM/Tiedotteet/2007/02/nuorisojarjestojen_vuosiavustukset.html

Finländska musikal- eller musikteaterproduktioner kan få understöd

När anslagen för åren 2008 och 2009 delas ut fokuserar ministeriet på projekt som bidrar till att nya inhemska musikaler eller ny inhemsk musikteater utvecklas, produceras och får internationell spridning. Besluten om understöd fattas årligen i samband med besluten om statsandelar. Under den första ...
/OPM/Tiedotteet/2007/03/musikaalille_tai_musiikkiteatterille_haettavis...

Kulturminister Saarela beviljade över 3,6 miljoner euro till kulturevenemang

De största understöden beviljades Operafestivalen i Nyslott (600 000 euro), Tammerfors Teatersommar (217 000 euro), Kuhmo Kammarmusik (172 000 euro), festivalen Kuopio Tanssii ja Soi (151 000 euro) och Kaustinen Folk Music Festival (150 000 euro). Haukiputaan IX Operettiviikko, Mustan ja Valkoisen F...
/OPM/Tiedotteet/2007/03/Kulttuuritapahtumille__avustusta.html

Ungdomslokalerna, informations- och rådgivningstjänsterna samt nätmedierna för unga fick över 2,8 miljoner i understöd

Kommuner, samkommuner samt sammanslutningar som lyder under kommunerna kan få statsunderstöd för kostnader som förorsakas av förvärv, byggande, grundlig reparation och utrustning av ungdomslokaler i kommunerna. De lokaler som understöds skall i första hand och huvudsakligen utnyttjas av ungdomar. 54...
/OPM/Tiedotteet/2007/03/nuorisotilat_nuorten_tieto_ja_neuvontapalvelut...

Understöd för mångkulturalism och antirasistisk verksamhet

Av de etniska grupperna fick de ryskspråkiga och de somaliska föreningarna de största understöden. Det största enskilda understödet (47 000 euro) beviljades Kassandra rf. som ordnar gränsöverskridande kulturverksamhet, så som konstverkstäder för barn, skolelever och kvinnor. Understöd beviljades, fö...
/OPM/Tiedotteet/2007/04/tukea_monikulttuurisuuteen_ja_rasismin_vastust...

Idrottsanläggningar understöds med dryga 10 miljoner euro

Undervisningsministeriet har beviljat sammanlagt 10 770 000 euro för anläggningskostnader för idrottsplatser och fritidsutrymmen i anslutning till dem. Av anslaget beviljades 5 630 000 miljoner euro till länsstyrelserna för understöd av projekt vars beräknade anläggningskostnader är under 700 000 eu...
/OPM/Tiedotteet/2007/04/liikuntapaikkarakentaminen.html

Verksamhetsunderstöd till vetenskaps- och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vissa vetenskapliga samfund och sällskap

Verksamhetsunderstöd beviljas som ett allmänt understöd till samfund med rätthandlingsförmåga. Understödsbelopp Anslaget uppgick till sammanlagt 11 miljoner euro i år 2014. Anslaget är avsett för verksamheten år 2015. Villkor för att understöd skall beviljas Undervisnings- och kulturministeriet...
/OPM/Tiede/ohjaus_ja_rahoitus/valtionavustukset/tiedeinstituuttien_tut...

Statsandelar och -understöd har utdelats till teatrarna och orkestrarna

Priset per enhet höjdes för teatrar, orkestrar och museer med ca 24 % för år 2008. Detta beror på den pågående reformen av statsandelssystemet som ger konst- och kulturinstituten ca 50 miljoner mer fram till år 2010. – Undervisningsministeriet önskar att kulturinstituten överför den här extra...
/OPM/Tiedotteet/2007/10/teattereiden_ja_orkestereiden_vosit_ja_avustuk...

Minister Wallin har beviljat Tusby understöd för effektiviserat ungdomsarbete

Samarbetet med skolan intensifieras. De nuvarande specialungdomsarbetarna som känner ungdomarna i området arbetar huvudsakligen i Jokela skolcentrum i samarbete med undervisningsväsendet, kuratorerna och hälsovården. Allaktivitetshuset i Jokela kommer att hållas öppet för ungdomar varje kväll. Ungdo...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/Tuusulalle_avustusta_tehostettuun_nuorisotyoho...

Idrottsorganisationernas stöd växer fortsättningsvis

Det största understödet till grenförbunden beviljades Finlands Bollförbund 1 625 000 euro (en ökning på 85 000 euro). Övriga betydande mottagare var Finlands Gymnastikförbund SvoLi 1 595 000 euro (en ökning på 25 000 euro), Finlands Ishockeyförbund 1 100 000 euro (en ökning på 40 000 euro), Finland...
/OPM/Tiedotteet/2008/02/liikuntajarjestot.html

Understöden till filmorganisationer beviljade

Det största understödet beviljades Suomen elokuvakontakti (135 000 €), en spridningsorganisation grundad av filmmakare. Övriga mottagare var AV-arkki (57 000 €), Animaatioklinikka - Suomen Animaationtekijät (6 000 €), Dokumenttikilta (18 000 €), Euphoria Borealis (4 000 €), Centralen for mediefostra...
/OPM/Tiedotteet/2008/02/elokuvajarjestot.html

Understöd till fredsarbete

Projektunderstöd gick till bl.a. fredsseminariet för somalier som bor i Finland, programserien om fred av Folkets Radioförbund samt till Internationella föreningen i Håkansböle för fredsdialogen mellan muslimer och judar. Gemensamt för verksamheten hos de fredsorganisationer som fått understöd är tr...
/OPM/Tiedotteet/2008/02/rauhantyo.html

11 miljoner euro till ungdomsorganisationer

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin har beviljat de riksomfattande ungdomsorganisationerna och serviceorganisationerna för ungdomsarbete totalt 11 miljoner euro för verksamheten 2008. 67 organisationer fick statsunderstöd. Understöden beviljas av den del av tippningsmedlen som är ämnade f...
/OPM/Tiedotteet/2008/04/nuorisojarjestot.html

800 000 euro till kulturtidskrifter

Understöd kan beviljas tidningar som upprätthåller samhällelig debatt om kultur, vetenskap, konst eller religiöst liv. Med kulturtidskrift avses i dessa anvisningar en kvalitativt på hög nivå redigerad tidskrift som utkommer i Finland i tryckt eller annan form och som i regel envar kan få mot avgift...
/OPM/Tiedotteet/2008/06/kulttuurilehdet.html

Nästan 4,6 miljoner till riksomfattande ungdomscentra

Centrerna producerade totalt 232 000 dagar av ungdomsverksamhet som bestod av lägerskole- och naturskoleverksamhet, ungdomsläger och -kurser, äventyrs- och upplevelsepedagogik, internationella ungdomsgrupper samt olika former av socialt ungdomsarbete. 80 procent av centrens bruk är ungdomsrelaterat...
/OPM/Tiedotteet/2008/06/nuorisokeskusten_avustukset.html

Riksomfattande organisationer på bildkonstområdet

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättlig handlingsförmåga, inte enskilda personer. Beviljningsgrunder  Undervisnings- och kulturministeriet beaktar följande när stöd beviljas:...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_valtakunnallisil...

Understöd till kulturnätverksprojet

Målsättningen är att främja kulturens och de olika konstområdenas färdigheter för informationssamhället, möjligheterna att utöka och utnyttja elektroniska tjänster och att stödja utvecklandet av informationsnät inom kulturtjänsterna. Ur anslaget beviljas inte stöd för digitalisering av kulturarvet, ...
/OPM/Tiedotteet/2008/06/tietoverkkohankkeet.html

Minister Wallin beviljade Kauhajoki understöd för ett intensifierat ungdomsarbete

Samarbetet mellan skolan och de organisationer som utför ungdomsarbete lokalt ska intensifieras. Arbetstiden för ungdomsarbetarna inriktas bl.a. på aktiviteter på skolrasterna och annat arbete som ökar samhörigheten. Ungdomsarbete har redan förekommit som ett samarbete mellan utbildningsväsende, kur...
/OPM/Tiedotteet/2008/09/Kauhajoelle_avustusta.html

Understöd för verkställande av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram

Anslag för riksomfattande projekt inom ungdomsarbete avsedda att förverkliga det av statsrådet 8.12.2011 godkända barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012-2015. Understöd för lokala och regionala projekt ansöks från regionalförvaltningsverken. Anslaget utdelas i form av specialunderst...
/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/avustukset_hallituksen_lapsi-_ja_n...

Idrottsorganisationernas stöd växer

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin delade ut de årliga understöden till 74 grenförbund, 12 idrottsorganisationer för specialgrupper, fyra elev- och studentorganisationer, 14 andra sammanslutningar som idkar idrotts- och motionsverksamhet, fem serviceorganisationer och 15 regionala samfund. De...
/OPM/Tiedotteet/2009/01/liikuntajarjestot.html

En miljon euro till kulturtidskrifter

Ytterligare 21 tidningar fick särskilt utvecklingsstöd. Genom detta nya anslag understöder man bl.a. tidningarnas innehållsliga utveckling, intensivare marknadsföring, publikationer med anknytning till jubileumsår och utvecklandet av webbplatser. En nyhet är att man ur utvecklingsanslaget beviljar k...
/OPM/Tiedotteet/2009/07/kulttuurilehdet.html

Barnkulturcenter och riksomfattande konst- och kulturevenemang för barn

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Barnkulturcentren Om sökanden söker understöd både för ett barnkulturcentrum och ett riksomfattande konst- och kulturevenemang för barn kan båda understöden sökas med samma ansökan. Målgrupper och e...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_lastenkulttuurik...

2 miljoner euro för verkställandet av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet

Understöden beviljas ur tippningsmedlen och riktas på 43 olika sätt till projekt som utvecklar barn- och ungdomspolitik. Ytterligare anvisade undervisningsministeriet 1 000 000 euro till länsstyrelserna för förverkligandet av projektet på lokal och regional nivå. Understödda projekt förverkligar pro...
/OPM/Tiedotteet/2009/03/lanuke_avustukset.html

Över 4 miljoner euro till kulturevenemang

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin beviljade totalt 4 073 000 euro i understöd till olika evenemang. Det är 300 000 euro mer än i fjol. Ökningen riktades huvudsakligen till att öka stödet för sådana evenemang som redan omfattas av detta stöd. Man har dock också velat få med nya evenemang. Un...
/OPM/Tiedotteet/2009/03/kulttuuritapahtumat.html

Studeranden med familj samt studiestödet

Att grunda familj och få barn under studietiden innebär ofta en påfrestning för ekonomin som enbart studiestödet inte förmår täcka. Särskilt utsatta är ensamförsörjare och två föräldrar som vardera studerar. Studiestödet avviker från flesta orsaksbaserade förmåner genom att varken den sökandes famil...
/OPM/Julkaisut/2009/Opiskelijaperheet_ja_opintotuki.html

Staten stöder upprustning och anläggning av kulturlokaler med nästan 6 miljoner euro

De största understöden gick till Tammerfors stad (anläggning av ett samlingscenter för Tammerfors museer 1 000 000 €), Stiftelsen för Helsingfors Konsthall (grundlig renovering av konsthallen 1 000 000 €), Lahtis stad (grundlig renovering av Lahtis stadsteater 750 000 €), Jyväskylä stad (Museernas s...
/OPM/Tiedotteet/2009/03/kulttuuritilat.html

Statsbidrag för drogarbete bland ungdomar

Understöd kan beviljas för att förbättra förutsättningarna för förebyggande drogarbete inriktat på ungdomar inom kommuner, organisationer som utför ungdomsarbete och andra gemenskap. Understöden är avsedda för att utveckla metoder för drogförebyggande arbete och för att starta och upprätthålla drogf...
/OPM/Tiedotteet/2009/03/ennaltaehkaiseva_huumetyo.html

Ungdomsorganisationerna får mer understöd än i fjol

Understöden beviljas ur tippningsmedlen. Kultur- och idrottsministern fattade besluten utgående från utvärderings- och understödskommissionens enhälliga förslag. Finlands Scouter, som klassas som en kultur- och hobbyorganisation för ungdomar, fick det största enskilda statsunderstödet 1,2 miljoner e...
/OPM/Tiedotteet/2009/03/avustukset_nuorisojarjestoille.html

Verkstäder för unga, nationella understöd

Regionförvaltningen för ungdomsväsendet har flyttat 1.1.2014 från närings-, trafik-, och miljöcentralerna (NTM-central) till regionförvaltningsverkena (RFV). Inom sex RFV sköts ungdomsväsendets frågor av samma tjänstemän som ansvarade för frågorna vid NTM-centralerna. E-postadresserna är i...
/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/kansalliset_avustukset_nuorten_tyo...

2,5 miljoner till uppsökande ungdomsarbete

De största enskilda bidragen beviljades Diakonissanstalten i Helsingfors för projektet Vamos (90 000) och ungdomsverkstaden KaksKättä i Seinäjoki (70 000). I år inleds sammanlagt nio nya projekt. – Det har visat sig vara en fungerande lösning att ha uppsökande ungdomsarbetare som arbetar parvi...
/OPM/Tiedotteet/2009/04/etsiva_tyoparitoiminta.html

Databasprojekt på konstområdet får 450 000 euro i understöd

De understödda projekten representerar mångsidigt olika konstarter, ss. musik, bildkonst, teater, film, mediekonst, dans och musikvideon. Inom projekten finns i stor utsträckning kulturaktörer från området för arkitektur, olika museer, kulturtjänster för barn, ungdomarnas kulturverksamhet och social...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/kulttuurin_tietokantahankkeet.html

Beredning av projekt inom kulturexporten

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understödet syftar till att utveckla verksamhet som ansluter sig till kulturexporten med betoning på affärsverksamhet och entreprenörskap samt producent- och managerkunnande. Samma gäller produktutv...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuuriviennin...

Bidrag för riksomfattande projekt som syftar till att utveckla upphovsrättssystemet

År 2016 beviljas understöd för följande syften: 1) arrangemang av utbildningar och/eller produktion av utbildningsmaterial 2) informationsverksamhet och/eller produktion av informationsmaterial 3) utveckling av rådgivnings- och informationstjänster 4) forskning och/eller utvecklingsarbete som främja...
/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeuden_kehittaeminen/avustukset/tekijano...

Statsunderstöd till idrottsakademier

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser prövningsbaserade statsunderstöd för idrottsakademierna för 2016. För ändamålet beviljas totalt högst 950 000 euro förutsatt att riksdagen i statsbudgeten anvisar anslag för ifrågavarande syfte. I statens budgetproposition för 2016 nämns som mål för ...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Urheiluakatemioiden_valtio...

Wallin: Idrottsorganisationernas stöd växer

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin delade ut de årliga understöden till 74 grenförbund, 10 idrottsorganisationer för specialgrupper, fyra elev- och studentorganisationer, 14 andra sammanslutningar som idkar idrotts- och motionsverksamhet, sex serviceorganisationer och 15 regionala samfund. De...
/OPM/Tiedotteet/2010/01/avustukset_liikuntajarjestoille.html

Regionala danscentra valda för en femårsperiod

Med understödet till de regionala centren producerades 33 årsverken per år varav 78,5 % på annat håll än i huvudstadsregionen. Verksamheten inom de regionala centren har på så sätt erbjudit danskonstnärer en möjlighet till arbete även utanför huvudstadsregionen. Utvecklingen har varit effektiv och u...
/OPM/Tiedotteet/2010/02/tanssin_aluekeskukset.html

Staten stöder upprustning och anläggning av kulturlokaler med 3,7 miljoner euro

Understöd beviljades 9 projekt ur den del av tipsmedlen som är ämnad för understöd av konst. De största understöden gick till Rovaniemi stad (grundlig renovering av Lappiahuset 1 000 000 €), Stiftelsen Helsingfors konsthall (grundlig renovering av konsthallen 900 000 €), Brahe stad (för att göra om ...
/OPM/Tiedotteet/2010/02/kulttuuritilat.html

Minister Wallin har beviljat 2,6 miljoner euro till riksomfattande organisationer som utför ungdomsarbete

– Organisationsverksamheten är en av grundvalarna det nordiska välfärdssamhället. Ungas deltagande i olika organisationers verksamhet är en betydande del av den finländska samhälleligheten. Goda exempel på aktiv organisationsverksamhet är till exempel brandkårs- eller radioamatörsverksamhet, e...
/OPM/Tiedotteet/2010/02/muut_valtakunnalliset_nuorisojarjestot.html

Nästan 4,5 miljoner euro till kulturevenemang

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin beviljade totalt 4 461 000 euro i understöd till olika evenemang. Det är 400 000 euro mer än i fjol. I år sökte 214 evenemang understöd. Antalet sökande har under de tre senaste åren legat på ungefär samma nivå. – De finländska kulturevenemangen har lå...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/kulttuuritapahtumat.html

Wallin: Regionalt ungdomsarbete får nästan 12,5 miljoner euro

– Vid beviljandet av anslagen har vi tagit i beaktande bl.a. antalet unga inom de olika verksamhetsområdena, antalet kommuner och landskap, den totala mängden ansökningar och ansökta understöd, antalet unga arbetslösa i verkstäderna samt antalet anställda inom ungdomsväsendets regionförvaltnin...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/alueellinen_nuorisotyo.html

Nästan 13 miljoner till ungdomsorganisationer

– I årets statsbudget har understöden till ungdomsverksamhet ökat med drygt 5 miljoner euro och uppgår nu till 61,3 miljoner euro. Det allmänna understödet till riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete har i år ökat med en miljon euro jämfört med i fjol,...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/avustus_valtakunnallisille_nuorisojarjestoille...

Över 28 miljoner till anläggning och ombyggnad av idrottsanläggningar

Totalt 2 400 000 beviljades för byggnadsinvesteringar i anslutning till idrottsutbildningscenter. 17 410 000 euro beviljades till totalt 27 projekt om vilka det fattas beslut inom undervisnings- och kulturministeriet. 8 551 000 euro beviljades till regionalförvaltningsverken för vidareutdelning till...
/OPM/Tiedotteet/2016/04/liikuntapaikka.html

Nästan sju miljoner euro till uppsökande ungdomsarbete

I fjol var arbetsparen inom uppsökande ungdomsarbete i kontakt med 8200 unga. Av dessa unga var 5129 pojkar och 3071 flickor. Arbetsparen arbetade med 3300 unga. Allt som allt hade det uppsökande ungdomsarbetet över 32 500 myndighetskontakter i frågor gällande unga år 2009. Sammanlagt 137 personer a...
/OPM/Tiedotteet/2010/07/Etsiva_nuorisotyo.html

Stöd till idrottsföreningars utveckling även nästa år

– Vid beredningen av idrottsbudgeten för 2011 har jag sett till att projektet kan fortgå nästa år. Stödet möjliggör att hundra nya föreningsanställda får en möjlighet att inleda sitt arbete, säger Wallin. Totalt har statens idrottsbudget ökat med 34 % under den nuvarande valperioden. Under 200...
/OPM/Tiedotteet/2010/09/seuratuki_jatko.html

Utvecklingsunderstöd till kommunerna för integrering av invandrare med hjälp av idrott

Utvecklingsunderstödet är avsett för projekt som främjar aktivt deltagande i fritidsverksamheten inom idrott bland invandrare. Understöd kan beviljas för idrott för invandrarbarn och -ungdomar, familjemotion, hälsofrämjande idrott för vuxna invandrare samt för att skapa förutsättningar för idrotts- ...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/kotouttaminen.html

Stödet till idrottsorganisationer ökar ytterligare

Mellan 2007 och 2011 har verksamhetsunderstöden till riksomfattande idrottsorganisationer ökat med omkring 20,5 procent. De årliga understöden delades ut av kultur- och idrottsminister Stefan Wallin. Av grenförbunden fick Finlands Bollförbund det största understödet, 1 805 000 euro. Övriga betydande...
/OPM/Tiedotteet/2011/01/liikuntajarjestojen_avustukset.html

Wallin delade ut pengar för att uppliva samiska språk

 – Då det gäller att uppliva språk har språkboverksamheten visat sig vara en effektiv metod. Därför bör den understödas. På alla orter är det av praktiska skäl, som till exempel för få barn eller brist på personal, inte möjligt att ordna sråkboverksamhet. På dessa orter har klubbverksamhe...
/OPM/Tiedotteet/2011/01/saamelaisten_kieltenelvytys.html

Kulturevenemang runtom i landet får över fem miljoner euro

Statsunderstöd på över 5 miljoner euro beviljas till kulturevenemang runtom i landet. Understöd beviljas till 162 evenemang varav sex är nya mottagare, däribland Alternativ Party som är ett evenemang för digital kultur och mediekonst samt det japanska konstevenemanget Desucon som är riktat till ungd...
/OPM/Tiedotteet/2011/03/kulttuuritapahtumat.html

Arbetsgruppen för utveckling av stödsystemet för idrottsutbildningscentrens byggnadsinvesteringar

Arbetsgruppens arbete hör samman med utvecklingsprogrammet för det fria bildningsarbetet 2009–2 012 (UVM 2009:12). Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte 18.12.2009 en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att utveckla stödsystemet för idrottsutbildningscentrens byggnadsinvesteringa...
/OPM/Julkaisut/2011/Liikunnan_koulutuskeskusten_rakentamisinvestointie...

Minister Wallin beviljade 12,8 miljoner euro till riksomfattande ungdomsorganisationer

Allmänt understöd för verksamheten i riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete kan sökas av organisationer som har godkänts för statsunderstöd enligt ungdomslagen. Enligt ungdomslagen kommer utvärderings- och understödskommissionen med ett förslag till undervis...
/OPM/Tiedotteet/2011/04/avustukset_valtakunnalliset_nuorisojarjestot.h...

Reform av understödssystemet för kulturevenemang; kartläggning av nuläget och ändringsbehoven

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen understöd för arrangerandet av riksomfattande kulturevenemang. År 2011 är anslaget ca 5 miljoner euro. År 2011 beviljades understöd till 162 evenemang. Åren 2007–2011 har ministeriet ökat det totala understödet till riksomfattande kultureve...
/OPM/Julkaisut/2011/Kulttuuritapahtumien_avustusjarjestelman_uudistami...

Aktuellt vid undervisnings- och kulturministeriet

Bekanta dig med undervisnings- och kulturministeriets aktuella ärenden via nedanstående länkar.
/OPM/Ajankohtaista/index.html

Information om undervisnings- och kulturministeriets verksamhet

Bekanta dig med undervisnings- och kulturministeriets organisation, verksamhet och ekonomi via nedanstående länkar.
/OPM/Ministerio/index.html

Stöd till anläggande av idrottsanläggningar

- Vid beviljandet av understöden har särskilt vardagsmotion och projekt som stödermotionsaktivitet med låg tröskel betonats, säger minister Pia Viitanen. Understöden främjar särskilt byggande, anskaffande, grundläggande renoveringar och utrustning av idrottsanläggningar för stora gruppers behov. De...
/OPM/Tiedotteet/2014/05/liikuntapaikkarakentaminen_2014.html

Understöd till idrottsakademiernas verksamhet

- Understödsformen till idrottsakademier är ny i fråga om storlek och målsättningar. Meningen med understödet är att stöda framför allt regeringsprogrammets riktlinjer, enligt vilka ett av idrottspolitikens mål är att möjliggöra idrottarens karriär, säger kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki....
/OPM/Tiedotteet/2012/10/urheiluakatemioiden_avustukset.html

Riksomfattande mediekonstorganisationer

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Understöd beviljas enbart sammanslutningar som har rättlig handlingsförmåga, inte enskilda personer. Beviljningsgrunder När understöd beviljas beaktar undervisnings- och kulturministeriet följande: ...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_mediataiteenalan...

Statsunderstöd för registrerade religionssamfund

Understöd beviljas registrerade religionssamfund på kalkylmässiga grunder utgående från medlemsantalet. Understöd beviljas dock inte samfund som de facto inte har någon verksamhet eller som bedriver verksamhet i mycket liten skala. Understödet beviljas som allmänt understöd. Statsunderstödet får int...
/OPM/Kirkollisasiat/rahoitus_ja_avustukset/yhdistystentoiminta.html

Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd att sökas för lokal hobbyverksamhet för barn och unga förutsatt att riksdagen i statsbudgeten för 2016 anvisar de anslag som behövs för ändamålet. Ansökningstiden går ut 15.12.2015 kl. 16.15 och då ska handlingarna vara inne hos myndigheten...
/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/avustukset_paikalliseen_harrastust...

Specialunderstöd för att ta ibruk en modell för intern utvärdering inom den grundläggande konstundervisningen

Statsstöd beviljas åt en part som anordnar grundläggande konstundervisning eller åt en part inom fritt bildningsarbete som erbjuder grundläggande konstundervisning från det att utvecklingsarbetet startar till det att kostnaderna för att dess resultat stabiliserar sig. Syftet och målen med den intern...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/virvatuli.html

Produktutveckling inom kulturturism

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Bidraget ansluter sig undervisnings- och kulturministeriets mål att främja entreprenörskap inom kultur och uppkomsten av arbetsplatser inom de kreativa branscherna. Ett annat mål är att främja kultu...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuurin_matka...

Minister Arhinmäki beviljade över 2,7 miljoner euro till riksomfattande organisationer som utför ungdomsarbete

Vid utdelningen av understöden betonas enligt regeringsprogrammet ungas hobbyer och möjligheter att delta. Man har också utvärderat den samhälleliga aktualiteten i organisationernas verksamhet samt beaktat organisationernas aktivitet i fråga om att stärka ungas sociala identitet. En grundläggande pr...
/OPM/Tiedotteet/2012/02/nuorisotyota_tekevat_jarjestot_avustukset.html

Understöd för fredsarbete

De största understöden gick till riksomfattande fredsorganisationer som Finlands fredsförbund - Förening för FN (177 000 euro), Fredskämparna i Finland (170 000 euro), Institutet för fredsfostran (66 000 euro) och De Hundras Kommitté i Finland (64 000 euro). Allmänna understöd beviljades även bransc...
/OPM/Tiedotteet/2012/02/rauhantyo_avustukset.html

Projekt i anslutning till strategisk utrednings- och forskningsverksamhet inom idrott

Blanketter Anvisningar (PDF) på finska Ansökningsblankett (doc) på finska Sammandragsblankett (doc) på finska En redogörelse för användningen av det beviljade understödet ska lämnas in inom den utsatta tiden som nämns i beslutet. Redogörelsen görs på undervisnings- och kulturministeriets ...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/liikunnan_selvitys_tutkimu...

Kulturtidskrifter får över 1,1 miljoner euro

Totalt 142 kulturtidskrifter beviljades stöd. För tidskrifternas redaktions- och tryckningskostnader beviljades 951 100 euro, för utvecklingsarbete 19 000 euro, för redigeringen av 13 webbtidningar 80 500 euro och för att främja upplagan 84 000 euro. Det största stödet för att främja upplagan bevilj...
/OPM/Tiedotteet/2012/03/kulttuurilehdet_avustukset_2012.html

Riktlinjer för barnkulturen

Enligt statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram skall barnens rätt till konst och kultur stödas genom att stärka barnkulturens ställning och verksamhetsförutsättningar. Barnkulturpolitiska programmet Undervisnings- och kulturministeriet har som mål att göra upp nya riktlinjer för främjande av ...
/OPM/Kulttuuri/lastenkulttuuri/linjaukset_ja_toiminta/index.html

Minister Arhinmäki beviljade över 5,1 miljoner euro till riksomfattande kulturevenemang

– Kulturevenemang har en särskild roll i fråga om att främja tillgängligheten till konst och kultur samt kulturell mångfald. Kulturevenemangen stärker välfärden, socialiteten, kreativiteten och ofta även internationaliseringen. Evenemangen är också viktiga ur regionalekonomisk synvinkel, säger...
/OPM/Tiedotteet/2012/03/kulttuuritapahtumat_avustukset_2012.html

Minister Arhinmäki beviljade riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete nästan 12 miljoner euro

Man har utvärderat den aktuella samhälleliga betydelsen av organisationernas verksamhet och beaktat organisationernas aktivitet för att stärka de ungas sociala identitet. När understöd beviljas betonas i enlighet med regeringsprogrammet de ungas hobbyverksamhet och möjligheter till deltagande. En ce...
/OPM/Tiedotteet/2012/04/valtakunnalliset_nuorisojarjestot_avustukset.h...

Minister Arhinmäki beviljade 650 000 euro till arbete för kulturell mångfald

Understöden beviljas av den del av tippningsmedlen som är ämnad för främjande av konst. Flera invandrargrupper har grundat föreningar som ordnar månsidig kulturverksamhet. Därför har också behovet av att stöda föreningarnas verksamhet ökat. – Allt fler finländare lever under påverkan av två el...
/OPM/Tiedotteet/2012/04/monikulttuurisuus_valtionavustukset.html

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 2,1 miljoner till ungdomslokaler

Sju av understödstagarna är föreningar och 55 kommuner. Största delen av kommunernas ansökningar gällde mindre projekt med anknytning till utrustning för ungdomslokaler. Det största enskilda understödet till kommunen, 200 000 euro, beviljades till Uleåborgs stad för byggande av ett verkstadscentrum ...
/OPM/Tiedotteet/2012/04/nuorisotilat_avustukset.html

Familjepensioner i anslutning till konstnärspensionen

Vid beviljandet av pensionen beaktas bl.a. den sökandes förmögenhet och försörjningsmöjligheter. I den fritt formulerade ansökan bör framgå den sökandes samt hans eller hennes  makes födelsedatum eller registrerat partnerskap, datum för ingående av äktenskap samt uppgifter om eventuella gemensa...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Taiteilijaelakkeeseen_li...

Understöd för uppsökande ungdomsarbete

Närmare anvisningar 2016  (doc) Ansökningsblankett 2016 (doc) Uppsökande ungdomsarbetet, karta 2015 Utredningsblankett gällande stöd till uppsökande ungdomsarbete som beviljats år 2013 eller innan Blankett 2 (doc) Blankett 2 (pdf) Beviljade understöd 2014 I 2012 I 2011 I 2010 I ...
/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/tyopajatoimintaan_liittyvan_etsiva...

Projektet Främjande av motion i skolan får drygt en halv miljon euro

Det största enskilda understödet på 70 000 euro beviljades till Tammerfors stads projekt. Projektet siktar till en verksamhetsmodell som uppfyller principerna för rörlighet och som gäller hela stadens grundläggande utbildning och förskolepedagogiska tjänster. Tammerfors utvecklar modellen i samarbet...
/OPM/Tiedotteet/2012/05/liikkuva_koulu_avustukset.html

Drygt 2,5 miljoner till barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet

De största understöden sträcker sig över flera år och gick till Setlementti Puijola ry i Kuopio (150 000 euro), Kvinnosaksförbundet Unionen rf (150 000 euro), Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland: Projektet Stormvind (150 000 euro) samt Rädda barnen rf (126 000 euro). De näst största understöden gi...
/OPM/Tiedotteet/2012/05/LANUKE_avustukset_2012.html

Minister Arhinmäki beviljade understöd för utvecklande av mediefostran

Utvecklandet av mediefostran främjar barns medieläskunnighet och möjligheter få skydd från de risker som hänför sig till media. Medieläskunniga barn kan använda media på ett tryggt sätt, analysera och bedöma media kritiskt samt utnyttja media i sitt lärande, då de uttrycker sig samt när det gäller a...
/OPM/Tiedotteet/2012/06/mediakasvatus2012.html

Extra understöd för grundläggande konstundervisning

Ansökningsblankett: Blankett 1 (doc) Blankett 1 (pdf) Boksluts-/budgetsammandrag (xls) Anvisningar: Enligt 44 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan en privat utbildningsanordnare beviljas extra statsunderstöd för driftskostnader inom ...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/taiteen_perusopetuksen_yli...

Understöd för projekt inom kulturexport, med fokus på främjande av kulturexport till Kina och Asien

I detta syfte stöds finländska företags och andra aktörers kulturexport till Kina och Asien. Målet är att möjliggöra ökad export och skapande av nya arbetsplatser. I praktiken kan de understödda projekten anknyta till marknadsföring, försäljning, produktifiering eller stärkande av internationella n...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_Kiinan_ja_Aasian...

Utveckling av föreningsverksamhet inom Skolan I rörelse - kompletterande pilotansökan

Med stöd av 9 § i idrottslagen (1054/1998) utlyser undervisnings- och kulturministeriet ett prövningsbaserat anslag som kan sökas av olika organisationer som vidtar åtgärder för att utveckla en motions- och hälsoinriktad verksamhetskultur i de finländska skolorna för åren 2012–2013. Huvudbeton...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/liikkuvakoulu_jarjestot.ht...

Statsbidrag för idrottsutbildningscenter

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och 14 § i idrottslagen (390/2015). Understöd för 2016 får sökas av huvudmän för idrottsutbildningscentrer. Den sammanlagda understödssumman uppgår till högst 1 000 000 euro. En föruts...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/liikunnan_koulutuskeskukse...

Drygt 38 miljoner euro till idrottsorganisationer

- Betoningen ligger på det direkta föreningsstödet, och målet är att sänka kostnaderna för att utöva en hobby. I år ändrades inte grenförbundens understödsnivå. Orsaken är att vi i ministeriet systematiskt har samlat information om organisationer och vi kommer ännu i år att förnya de kriterier enlig...
/OPM/Tiedotteet/2013/01/liikuntajarjestojen_valtionavustukset.html

Kulturrelaterad lagstiftning och kulturavtal

Lag om Centret för konstfrämjande (657/2012)   Statsrådets förordning om Centret för konstfrämjande (727/2012)  Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)  Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)  Statsrådets...
/OPM/Lainsaeaedaentoe/voimassa_oleva_lainsaeaedaentoe/kulttuuri/index....

Över 28 miljoner euro till främjande av filmkultur

Av det beviljade understödet är 21 320 000 ämnat för inhemsk film- och tv-produktion, och av denna summa riktas 1 020 000 euro till produktion av inhemsk barn- och ungdomsfilm och –tv. Nästan 2,7 miljoner euro beviljades för inhemsk och internationell distribution av film och tv-program, varav...
/OPM/Verkkouutiset/2013/02/elokuvan_tuki.html

2,5 miljoner euro till idrottsvetenskapliga forskningsprojekt

43 ansökningar som gällde vetenskapliga projekt hade skickats in. Av dessa beviljade ministeriet understöd till åtta. Projekten som fick understöd hänför sig till bl.a. främjande av fysisk aktivitet, idrottskampanjer, att röra på sig för lite, samt samband mellan motion och hälsa. Understöden bevilj...
/OPM/Tiedotteet/2013/02/liikuntatieteelliset_tutkimushankkeet.html

Minister Arhinmäki beviljade drygt 3 miljoner till organisationer som bedriver ungdomsarbete

Understöden beviljas till riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete och till samfund där åtminstone en del av verksamheten består av ungdomsarbete och där ungdomsarbetet till sin omfattning kan jämföras med verksamheten hos riksomfattande ungdomsorganisationer. Vid utdelningen av unde...
/OPM/Tiedotteet/2013/02/avustus_muut_valtakunnalliset_nuorisojarjestot...

En miljon till informations- och rådgivningstjänster för unga

37 kommunala projekt eller projekt inom någon organisation fick understöd. 22 hänförde sig till informations- och rådgivningstjänster och resten till webbmedier. Webbtjänsten aloitekanava.fi finansieras fortsättningsvis av undervisnings- och kulturministeriet, men fungerar framöver som en del av jus...
/OPM/Tiedotteet/2013/04/nuorten_tietopalvelut_2013.html

Tio nya festivaler får stöd

De största understöden var i år ungefär lika stora som tidigare. Det största understödet går fortsättningsvis till operafestivalen i Nyslott (740 000 euro). Därefter följer Tammerfors teatersommar (255 000 euro), Helsingfors festspel (200 000 euro), Kuhmo kammarmusik (193 000 euro), Kuopio Tanssii j...
/OPM/Tiedotteet/2013/04/kulttuuritapahtumat_2013.html

Stöd till byggande av ungdomslokaler

Totalt ansöktes det om nästan tre miljoner euro. Understöd beviljades till 29 projekt. I år beviljades inte som tidigare år finansiering till mindre projekt i anslutning till anskaffande av utrustning. En betydande del av de projekt som fick understöd hänförde sig till föråldrade utrymmen och fuktsk...
/OPM/Tiedotteet/2013/05/nuorisotilat2013.html

Riksomfattande projekt för att aktivera asylsökande ungdomar

Målet är att stödja asylsökande ungdomars funktionsförmåga och aktiva medborgarskap. Sätten som projekten genomförs på kan variera. Vid beslut om understödshelheten säkerställs verksamhetens regionala täckning och att verksamhet ordnas på orter av olika storlek. Statsunderstöd kan sökas av registrer...
/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/turvapaikkahakijanuoret.html

Ministeri Arhinmäen puhe Kansallisen Liikuntafoorumin avajaisissa 22.9.2013

Hyvät liikunnan ja urheilun ystävät, Olen asettanut työryhmän uudistamaan liikuntalakia. Ruotsiksi se on idrottslag ja englanniksi Sports act. Miksi meillä siis on liikuntalaki, eikä urheilulaki? Lakia valmisteleva työryhmä on päässyt miettimään käsitteiden merkitystä. Suomalainen harvinaisuus; jaot...
/OPM/Puheet/2013/09/Kansallinen_Liikuntafoorumi.html

Föreningsstödet växer – ny ansökningsrunda öppnas

Föreningsstödet är ämnat för att utveckla idrotts- och motionsföreningars grundläggande verksamhet. Med hjälp av föreningsstödet stärker man föreningsverksamhetens kvalitet, utvecklar och förnyar den grundläggande verksamheten samt stöder de ekonomiska möjligheterna att delta i en rörlig hobby, särs...
/OPM/Tiedotteet/2013/11/seuratuki_2014_haettavissa.html

Statsunderstöd för projekt som gäller inomhusluften och fuktskador i läroanstalter och i daghem

I statens tredje tilläggsbudget för 2013 (mom. 29.10.325) ingår ett anslag om 35 miljoner euro, som beviljas för projekt som inleds 2013 eller 2014 och gäller inomhusluften i och fuktskador på läroanstalter som ger allmänbildande utbildning och daghem samt för reparation av byggnader och nybyggen so...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/kosteusvaurioavustukset.ht...

15 barnkulturcenter fick understöd

Alla de barnkulturcentra i Finland där professionella inom konst och kultur i första hand producerar barnkulturtjänster för barn har kunnat söka om understöd. Kriterierna för beviljandet av understödet är att centrets verksamhet ökar barns likvärdiga tillgänglighet till konst och kultur, främjar sam...
/OPM/Tiedotteet/2014/02/lastenkulttuurikeskukset_2014.html

Minister Arhinmäki beviljade drygt 24,5 miljoner euro till inhemsk film

Av det beviljade anslaget är det meningen att 20 100 000 euro används för att stöda inhemsk filmproduktion. 1 020 000 euro beviljades för produktion av barn- och ungdomsfilm och 129 000 euro för visning och distribution av barn- och ungdomsfilm. 2 400 000 beviljades för inhemsk och internationell di...
/OPM/Tiedotteet/2014/02/avustus_kotimainen_elokuva_2014.html

Kiuru: 60 miljoner euros satsning för att minska undervisningsgrupperna

”Jag är oerhört glad att vi i dessa ekonomiskt krassa tider ändå har möjlighet att satsa så här stort på att förbättra skolornas verksamhetsbetingelser”, sade minister Kiuru. ”Finansieringen för att minska gruppstorlekarna har enligt en utredning som riksdagen mottagit avsevärt bidragit till att and...
/OPM/Tiedotteet/2014/02/Ryhmakoko2014.html

Riksomfattande specialmuseer fick 3,8 miljoner i verksamhetsunderstöd

Nya mottagare av verksamhetsunderstöd är Finlands flygmuseum (Vanda), det riksomfattande bil- och vägmuseet Mobilia (Kangasala) och Finlands järnvägsmuseum (Hyvinge), Forum Marinum i Åbo och Finlands Glasmuseum (Riihimäki). Den största understödssumman gick till Designmuseet och Arkitektmuseet. Fina...
/OPM/Tiedotteet/2014/03/erikoismuseot.html

Drygt sex miljoner euro till grundliga reparationer och anläggningsprojekt för kulturlokaler

Understöd beviljades till 11 projekt ur tipsmedel av de medel som anvisats till att understöda konst. De största understöden gick till Åbo stad (grundlig renovering och tillbyggnad av stadsteatern 2 850 000 euro), Porin Teatteritalo Oy (grundlig renovering av Björneborgs teaterhus 2 000 000 euro), K...
/OPM/Tiedotteet/2014/03/kulttuuritilat2014.html

30 miljoner till kompetensprogrammet för unga vuxna för utbildning i skolform

Det största enskilda understödet var 1 904 500 och det minsta 78 000 euro. Understöden beviljades till 58 anordnare av utbildning. Flest nybörjarplatser beviljades till Nyland – totalt 1566. I hela landet finns totalt över 3 600 nybörjarplatser. Understödet är ämnat för yrkesinriktad utbildnin...
/OPM/Tiedotteet/2014/04/NAO.html

Statsunderstöd till pedagogisk IKT-handledning

Men pedagogisk handledning inom IKT-användning menas stöd till en lärare som vill handleda andra lärare i att använda material på nätet och att utnyttja digitala resurser i undervisningen. Därutöver skall de lärare som ger handledning i pedagogisk IKT-handledning skapa nätverk med andra som utför mo...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/ictohjaus.html

Viitanen beviljade teatrar, orkestrar och museer 3,7 miljoner för att främja sysselsättning

Med hjälp av stöden främjar man samarbetet mellan kulturinstitutioner, olika konst- och verksamhetsområden samt gemensamma nätverk med samfund och företag. Understöd beviljas också för produktioner och föreställningar och för att utveckla produktionsmetoder inom teatrar och orkestrar. Museerna bevil...
/OPM/Tiedotteet/2015/01/teatterit_museot_orkesterit_tyollistaminen_201...

Utveckling av specialiseringsutbildning i högskolorna

Finansieringen omfattar i första hand projekt som är gemensamma för högskolorna. I finansieringen tillämpas statsbidragslagen (688/2001). Bedömningskriterierna är projektet stöder på ett konkret och planenligt sätt förberedandet av avtalen gällande specialiseringsutbildningarna möjlighet till omfatt...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/erikoistumiskoulutuksen_ke...

Anordnande av specialiseringsutbildning i högskolorna

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser följande understöd att sökas av högskolorna för att ordna specialiseringsutbildningen. Statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på finansieringen. Understöd för att ordna specialiseringsutbildningen (4 miljoner euro) Understöd för att ordna specialiserin...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/erikoistumiskoulutuksen_to...

Minister Viitanen beviljade över 26,5 miljoner till Filmstiftelsen för främjande av filmkultur

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 24 064 000 euro för att stöda produktion av film, barn- och ungdomsfilm samt övriga bildprogram, inhemsk och internationell distribution av film, barn- och ungdomsfilm, video- eller motsvarande upptagningar, för utveckling av visningsteknik samt för att...
/OPM/Tiedotteet/2015/02/SES_avustus.html

2 miljoner till främjande av en rörlig livsstil

Understöden delades in i projekt för barn under skolåldern och barn i skolåldern, projekt för unga vuxna och motionsrelaterad studerandeverksamhet, projekt i anslutning till motion inom arbetssamfund, specialmotion och motion för äldre samt projekt i anslutning till livscykeln och kunskapsunderlag. ...
/OPM/Tiedotteet/2015/02/Liikunnallinen_elamantapa_avustukset.html

Lokala utvecklingsstöd för en motionsinriktad livsstil

Med hjälp av anslag för utveckling stöder staten åtgärder som strävar efter att främja en motionsinriktad livsstil. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) utlyser statsunderstöd för lokal utveckling av motion och idrott, förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budge...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/elamantapa_paikalliset.htm...

Föreningar får 550 000 euro för att sysselsätta unga

- Dessa närmare 50 föreningar får genom sysselsättningsprojekten upp till tusentals barn och unga att röra på sig samt ökar möjligheterna till en rörlig hobby för nya deltagare. Det här sysselsättningsstödet på en halv miljon inverkar i omfattande grad på hälsan och välfärden, såväl hos de unga som ...
/OPM/Tiedotteet/2015/02/liikunta_tyollisyyshankkeet.html

Haglund delade ut statsbidragen till idrottsorganisationer

Nya organisationer som får understöd är fitnessorganisationen IFBB Finland ry (IFF, International Federation of Bodybuilding and Fitness) och Suomen Vapaaottelijat ry. - Den nya idrottslagen träder i kraft under det här året och eftersom Statens idrottsråd har kommit med ett flertal utvecklingsförsl...
/OPM/Tiedotteet/2015/02/liikuntajarjestot_2015.html

Anställning av skolgångsbiträden och utbildning i anknyting till specialundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd för anställning av skolgångsbiträden i anknytning till specialundervisning för åren 2015–2016. Det beviljade statsunderstödet uppgår till totalt högst 10 miljoner euro. Statsunderstöd beviljas anordnarspecifikt efter ansöka...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/avustajat.html

Kulturtidskrifter får drygt en miljon

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöd till kulturtidskrifter som utkommer i Finland och som inte är dagstidningar. Dessa ofta avgiftsbelagda tidskrifter upprätthåller den samhälleliga diskussionen om kultur, vetenskap, konst och religiöst liv. - I år har inköpsstödet som beviljas t...
/OPM/Tiedotteet/2015/03/kulttuurilehdet2015.html

Minister Viitanen beviljade understöd för fredsarbete

De största understöden gick till riksomfattande fredsorganisationer som Finlands fredsförbund - Förening för FN (175 000 euro), Fredskämparna i Finland (169 000 euro), Institutet för fredsfostran (65 000 euro) och De Hundras Kommitté i Finland (63 000 euro). Undervisnings- och kulturministeriet bevi...
/OPM/Tiedotteet/2015/03/rauhantyo_2015.html

Understöd som utjämnar konsekvenserna av ändringarna i statsandelssystemet

På grund av reformen av statsandelarna för kommunernas basservice är finansieringen av påbyggnadsundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning som avses i 11 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), finansieringen av förberedande undervisning som ordnas f...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/vos_perusopetus.html

Reform av grunderna för beviljande av statsunderstöd för politiska ungdomsorganisationer

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 9 mars 2015 en arbetsgrupp för att utreda grunderna för beviljande av statsunderstöd för politiska ungdomsorganisationer. Till medlemmar och ersättare i den parlamentariska arbetsgruppen kallades partimedlemmar som är insatta i ungdomspolitik och -v...
/OPM/Julkaisut/2015/nuorisojarjestot.html

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen: Mottagningscentren får understöd för att ordna motionsverksamhet

”Motion kan vara en viktig faktor då det gäller integrationen av asylsökande. Det är fint att så många orters lokala motions- och idrottsföreningar redan har börjat erbjuda motionsmöjligheter i anslutning till mottagningscentren eller bjudit in asylsökande till sin verksamhet. Genom understöden strä...
/OPM/Tiedotteet/2015/10/liikuntatuki.html

Understöd till museer inom trafik- och kommunikationssektorn

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016. Från kommunikationsministeriet överfördes ett anslag på 461 000 euro. Det är 83 000 euro mindre än 2015. I anslaget ingår de understöd som kommunikationsministeriet har beviljat stiftelsen Mobilia o...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustukset_liikenne-_ja_...

Utvecklingsbidrag för riksomfattande och för internationell verksamhet inom ungdomssektorn

Det är frågan om ett specialunderstöd. Den sökande får vara en kommun, samkommun eller någon annan organisation eller sammanslutning som erbjuder unga service. Bidrag får sökas året om. Handläggningstiden för ansökan är ca 2-4 månader. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet. Den sökande bör b...
/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/kehittamisavustukset.html

Föreningsstöd kan nu sökas för att främja barns och ungas hobbymöjligheter

Enligt utredningar har kostnaderna för hobbyverksamhet för barn ökat trefalt på tio år och en del av barnfamiljerna har under de senaste åren inte kunnat delta i organiserad föreningsverksamhet. I statens budgetproposition för nästa år har man dragit upp riktlinjer för stöd till loka föreningsverksa...
/OPM/Tiedotteet/2015/11/seuratuki_haettavana.html

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen beviljade över en miljon för att främja integrering av asylsökande

I mottagningscentren ordnas bl.a. tränarutbildning, idrottföreningar erbjuder möjlighet att prova på olika idrottsgrenar, motion i naturen, familjeidrottsklubbar, övriga idrottsgrupper samt uppmuntran att röra på sig på eget initiativ. Projekten riktar sig till unga och förverkligas på många sätt: b...
/OPM/Tiedotteet/2015/12/avustus_turvapaikanhakijoiden_integroiminen.ht...

Understöden till organisationer som bedriver ungdomsarbete stiger

Understöden beviljas till organisationer och sammanslutningar som bedriver ungdomsarbete, vars verksamhet åtminstone till en del består av ungdomsarbete och vars ungdomsarbete till omfattningen kan jämföras med verksamheten i en riksomfattande ungdomsorganisation. De största understöden gick till Su...
/OPM/Tiedotteet/2016/01/nuoriso_muut.html

Skolan i rörelse -verksamheten blir riksomfattande - 7 miljoner delas ut

Avsikten med att utvidga verksamheten Skolan i rörelse är att alla barn i grundskolan ska röra på sig en timme om dagen. Målet är en aktivare och mera trivsam skoldag. Varje skola kan göra skoldagen rörligare på sitt eget sätt. Det viktiga i skolornas verksamhet och i förverkligandet av programmet ä...
/OPM/Tiedotteet/2016/02/Liikkuva_koulu_avustukset_haussa.html

Kulturtidskrifter får dryg miljon i understöd

- Kulturtidskrifter uttrycker pluralismen och rikedomen i vårt samhälle. De är en viktig del av vårt mångstämmiga kulturfält. Det är viktigt att de olika gruppernas och subkulturernas röster blir hörda, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. Det största understödet gick till k...
/OPM/Tiedotteet/2016/03/kulttuurilehdet2016.html

Tillgången till grundläggande konstundervisning förbättras

Åtgärd 1 i spetsprojekt 4 inom kompetens och utbildning i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram är att åtgärda den ojämna tillgången till grundläggande konstundervisning och barnkultur inom konstens olika områden i landets olika delar samt att främja barns och ungdomars kreativitet. För att fö...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/Avustus_taiteen_perusopetu...

Undervisnings- och kulturminiser Sanni Gran-Laasonen beviljade 4 miljoner i föreningsstöd för att främja motion för barn och unga

Meningen men föreningsstödet är att främja tillägnandet av en motions- och idrottsinriktad livsstil genom ledd föreningsverksamhet. Målet är att kostnaderna för barns och ungas motionsverksamhet inte överstiger 50 euro per månad. I år har man vid beviljandet fäst särskild uppmärksamhet vid om barnen...
/OPM/Tiedotteet/2016/04/seuratuki.html
Hemsidan A-Ö index ALL understöd