Hemsidan A-Ö index ALL vuxenutbildning

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

vuxenutbildning

Studiesedelarbetsgruppens slutrapport

I utvecklingsplanen för utbildning och forskning 1999-2004 heter det: "Genom försök utreds möjligheterna att utnyttja utbildningssedlar som en finansieringsform för vuxenutbildningen". I undervisningsministeriets andra kunskapsstrategi ingår delprojektet Medborgarfärdigheter i kunskapssamhället (Tie...
/OPM/Julkaisut/2002/opintosetelikokeilu_tyoryhman_loppuraportti

Utredning om åtgärder för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna vid vuxenstudier

Utredningen innehåller förslag till åtgärder för att hålla avgifterna inom vuxenstudierna på en skälig nivå med beaktande av försöket med studiesedlar, garantera att en vuxenstuderandes utkomst är tillräcklig, heltäckande och sporrande och göra beskattningen vid långvarig utbildning klarare. I syfte...
/OPM/Julkaisut/2003/selvitys_aikuisopiskelun_taloudellisten_edellytyst...

Promemoria av arbetsgruppen för utredning av lärarbehovet

Undervisningsministeriet tillsatte 18.10.2001 en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till dimensionering av lärarnas grundutbildning för åren 2003-2008. Under arbetets gång skulle arbetsgruppen prognostisera utvecklingen av arbetskraftsbehovet inom undervisningssektorn - den allmänbild...
/OPM/Julkaisut/2003/opettajatarvetyoryhman_muistio

Statistiska data över det fria bildningsarbetet, nuläge och utvecklingsbehov

Arbetsgruppen skulle - med stöd av utredningar bedöma nuläget och existerande brister när det gäller statistiska data över det fria bildningsarbetet, - definiera på vilka punkter statistiken kan utvecklas och - ge förslag till utveckling av statistiken över det fria bildningsarbetet. Arbetsgruppen h...
/OPM/Julkaisut/2002/vapaan_sivistystyon_tilastoinnin_nykytila_ja_kehit...

Promemoria av den parlamentariska arbetsgrubben för vuxenutbildning

Riksdagen förutsatte i svaret på regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om finansiering avyrkesinriktad tilläggsutbildning (RP 144/2000 rd) att regeringen snabbt tillsätter en parlamentarisk kommitté med uppdraget att utreda följande: vuxenutbildningens övergripande mål...
/OPM/Julkaisut/2002/parlamentaarisen_aikuiskoulutustyoryhman_mietinto

Studiestödets sporrande effekt

Arbetsgruppen har utrett olika alternativ att öka studiestödets sporrande effekt och lagt fram ett förslag om åtgärder för att utveckla studiestödet. Arbetsgruppen anser att systemet bör utvecklas utifrån den nuvarande strukturen så att det bättre än för närvarande säkrar de studerande tillräcklig u...
/OPM/Julkaisut/2002/opintotuen_kannustavuus

Lyft i arbetslivet – så här började det

Tidigare har det samlats in sparsamt med information om utbildning för lågutbildade personer i arbetslivet. En möjlighet till detta erbjöds dock i och med att det så kallade Kunskapslyftet, ett omfattande utbildningsprogram för lågutbildade vuxna, genomfördes inom undervisningsministeriets förvaltni...
/OPM/Julkaisut/2009/Tyoelamaan_nostetta.html

Statsunderstöd till organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi samt till hemslöjdsorganisationer

Statsunderstöd kan beviljas som allmänt understöd till verksamhet som håller sig till organisationernas regler och som hänför sig till förvaltningsområdet vid undervisningsministeriets vuxenutbildningsenhet. Blanketter Ansökningsblankett: blankett 1 (doc) blankett 1 (pdf) bokslut/budgetsammandrag (o...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/avustukset_kotitalousneuvo...

Studier och examina inom vuxenutbildningen

Läroanstalternas utbildningsutbud för vuxna täcker alla nivåer i utbildningssystemet. Studierna kan vara fritt inriktade eller examensinriktade. Meningen är att utbildningen skall vara så flexibel som möjligt, så att det är möjligt att studera även vid sidan av arbetet. Undervisningen delas upp i pe...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/opiskelu_ja_tutkinn...

Utvecklingsutmaningar för den öppna yrkeshögskolan

Arbetsgruppens uppgift var att lägga fram förslag till utveckling av den öppna yrkeshögskolan. Förslagen skulle beakta yrkeshögskolornas vuxenutbildningsuppgift och målgruppen för den öppna yrkeshögskolan, utbildningens tillgänglighet och individernas individuella studiemål. Till uppgiften hörde ock...
/OPM/Julkaisut/2005/avoimen_ammattikorkeakoulun_kehittamisen_haasteet

Beskrivning av statistiksförings- och uppföljningssystemen för vuxenstudier på undervisningsministeriets

Arbetsgruppens promemoria innehåller en beskrivning av de nationella systemen för insamling av statistik om och uppföljning av vuxenstudier på undervisningsministeriets förvaltningsområde samt av de viktigaste internationella systemen. I samband med varje systembeskrivning besvaras frågorna: varför ...
/OPM/Julkaisut/2001/opetusministerion_hallinnonalaan_kuuluvan_aikuisop...

Studier och examina inom vuxenutbildningen

Läroanstalternas utbildningsutbud för vuxna täcker alla nivåer i utbildningssystemet. Studierna kan vara fritt inriktade eller examensinriktade. Meningen är att utbildningen skall vara så flexibel som möjligt, så att det är möjligt att studera även vid sidan av arbetet. Undervisningen delas upp i pe...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/opiskelu_ja_tutkinn...

Vuxenutbildningens förvaltning, styrning och finansiering

Undervisnings- och kulturministeriet bär helhetsansvar för utbildningspolitiken och den frivilliga vuxenutbildning som baserar sig på den studerandes behov och egna initiativ. Ministeriet svarar i synnerhet för följande uppgifter: ett täckande nätverk av anordnare av vuxenutbildning med stabila verk...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/hallinto_ohjaus_ja_...

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen är organiserad utbildning som riktar sig till vuxna. Den kan verkställas som frivillig utbildning, personalutbildning eller arbetskraftspolitisk utbildning. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den frivilliga utbildningen, arbets- och näringsministeriet för den arbetskra...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/index.html

Vuxenutbildningssystemet

Vuxenutbildning ordnas vid flera hundra läroanstalter, varav en del har specialiserat sig på vuxenutbildning. Vuxenutbildning ordnas: inom den grundläggande utbildningen och i vuxengymnasierna vid yrkesinriktade läroanstalter och yrkesinriktade vuxenutbildningscentra vid riksomfattande och yrkesinri...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/aikuiskoulutusjaerj...

Personalutbildning och övrigt kommersiellt utbildningsutbud

Personalutbildning som ordnas av företagen genomförs i regel enligt arbetsuppgifternas krav. Av hävd är personalutbildningen kortvarig fortbildning på arbetsplatsen eller vid en läroanstalt, men under de senaste åren har också utbildning för examina kommit med. De anställda har bl.a. kunnat avlägga...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/aikuiskoulutusjaerj...

Utveckling av anordnarnätverket, kvaliteten och finansieringen i fråga om den yrkesinriktade vuxenutbildningen

Beredningsgruppen hade getts i uppdrag att utgående från de riktlinjer som dragits upp för den yrkesinriktade vuxenutbildningen i den av statsrådet den 4 december 2003 godkända utvecklingsplanen för utbildning och forskning göra upp förslag till en regeringsproposition med motiveringar i syfte att d...
/OPM/Julkaisut/2004/ammatillisen_aikuiskoulutuksen_jarjestajaverkon_la...

Kuulemistilaisuus koulutustiliselvityksen väliraportista

Hallitus selvittää aikuiskoulutuksen julkisen rahoituksen uudistamista tavoitteenaan tukea kansalaisten yksilöllisiin koulutustarpeisiin vastaamista siirtymällä kansalaisten henkilökohtaisiin koulutustileihin. Ministeri Gustafssonin asettamien selvityshenkilöiden Erno Lehtisen ja Ida Mielityisen kou...
/OPM/Tapahtumakalenteri/2012/08/Kuulemistilaisuus_koulutustilista.html

Utveckling av styrningen, finansieringen och anordnarnätverket i fråga om den yrkesinriktade vuxenutbildningen (Mellanrapport av en beredningsgrupp)

Beredningsgruppen fick i uppgift att utgående från de riktlinjer som dragits uppför den yrkesinriktade vuxenutbildningen i den av statsrådet 4.12.2003 godkända utvecklingsplanen för utbildning och forskning utarbeta förslag till en regeringsproposition med motiveringar i syfte att definiera yrkesutb...
/OPM/Julkaisut/2004/ammatillisen_aikuiskoulutuksen_ohjauksen_rahoituks...

Läroanstalter som ordnar vuxenutbildning

Vuxna kan genomföra grundläggande utbildning (grundskola) eller gymnasiets lärokurs samt delta i studentskrivningar i första hand vid vuxengymnasier och gymnasiernas linjer för vuxna. Undervisningen ordnas till största delen kvällstid och i kursform. Många studerar enskilda ämnen, huvudsakligen spr...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/aikuiskoulutusjaerj...

Kunskapslyftet, årsrapport 2006

Syftet med det år 2003 inledda programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna, Kunskapslyftet, är att förbättra möjligheterna för vuxna som avlagt examen på högst grundnivå att stanna kvar i arbetslivet och att förbättra deras karriärutveckling, lindra arbetskraftsunderskottet till följd av at...
/OPM/Julkaisut/2007/NOSTE-ohjelman_vuosiraportti_2006.html

Lagar och förordningar som gäller vuxenutbildning och fritt bildningsarbete

Grundläggande utbildning Lagen (628/1998) och förordningen (852/1998) om grundläggande utbildning Gymnasieutbildning för vuxna Gymnasielagen (629/1998) och gymnasieförordningen (810/1998) Grundläggande yrkesutbildning som förbederer för fristående examen, inklusive läroavtalsutbildning. Lagen (631/1...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/lait_ja_saeaedoekse...

Kalliomäki Adult Learning, Competence and Active Citizenship -konferenssissa

Speech in English / Puhe englanniksi Hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan komission edustajat, hyvät naiset ja herrat, Olen iloinen voidessani tavata teidät tämän Suomen EU-puheenjohtajakaudelle sijoittuvan tilaisuuden merkeissä. Euroopassa ja maailmanlaajuisesti käynnissä olevat taloudelliset ja ...
/OPM/Puheet/2006/10/Kalliomxki_Adult_Learningx_Competence_and_Active_C...

Utredning angående personliga utbildningskonton. Förslag och utvärdering av deras genomslagskraft. Slutrapport.

Slutrapporten för utredningen angående ibruktagandet av personliga utbildningskonton för medborgarna baserar sig på den mellanrapport som offentliggjordes i våras (UKM, 2012:12). I mellanrapporten konstaterade utredarna att det är en utmaning att kombinera en modell som baserar sig på universell utb...
/OPM/Julkaisut/2012/Selvitys_henkilokohtaisista_koulutustileista._Lopp...

Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna - förslag till utvecklingsprogram 2007–2012

Arbetsgruppen skulle bereda ett förslag till utvecklingsprogram för gymnasieutbildningen för vuxna. Arbetsgruppen skulle beakta förändringarna i timfördelning och läroplansgrunder, distansundervisning och virtuell undervisning, sambandet mellan vuxenutbildningen och den arbetskraftspolitiska utbildn...
/OPM/Julkaisut/2006/Aikuisten_perusopetuksen_ja_lukiokoulutuksen_kehit...

Arbetsgrupp: Specialgrupper skall beaktas i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna

De reformer som arbetsgruppen föreslår siktar på att förbättra möjligheterna för specialgrupper, såsom invandrare, romer och fångar, att delta i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna. Enligt arbetsgruppen bör det startas ett projekt för att utveckla den grundläggande utbildningen...
/OPM/Tiedotteet/2006/11/Tyxryhmx_Erityisryhmxt_huomioitava_aikuisten_p...

Työterveyspäivät

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat kuulijat, hyvät työterveyshuollon asiantuntijat Hallituksen toimintaa yhdistää kolme keskeistä periaatetta. Nämä ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen; julkiset talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilp...
/OPM/Puheet/2012/10/Tyxterveyspxivxt.html

Ammatillisen koulutuksen seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat ammatillisen koulutuksen asiantuntijat, Kohta yksivuotiaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman toimeenpano on käynnistynyt rivakasti. Olemme käynnistäneet monia merkittäviä valmisteluhankkeita, kuten nuorisotakuun toimeenpanon, perusopetukse...
/OPM/Puheet/2012/11/Ammatillisen_koulutuksen_seminaari.html

De första kvalitetsprisen för medborgarinstitut har delats ut

De belönade medborgarinstituten är både till storlek och verksamhetsomgivning olika, men gemensamt för dem alla är ett långvarigt kvalitetsarbete och utveckling av den egna verksamheten. Dessutom har de aktivt strävat efter att bredda deltagaruderlaget, med hänsyn till det egna områdets specialdrag ...
/OPM/Tiedotteet/2006/12/Ensimmxiset_kansalaisopistojen_laatupalkinnot_...

AEL:n taitotalkoot

Arvoisat kuulijat, Sinivihreän hallituksen näkemyksen mukaan luovuus, osaaminen sekä korkea sivistystaso ovat edellytys Suomen ja suomalaisten menestymiselle. Hallituksen menolisäyksistä suuri osa kohdentuu osaamiseen, mm. perusopetuksen laadun kehittämiseen ja yliopistoille. Vain luomalla uutta, va...
/OPM/Puheet/2007/05/AELxn_taitotalkoot.html

Ledningsgrupp skall förbereda en totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen

Till ordförande för ledningsgruppen utsågs statssekreterare Heljä Misukka och till viceordförande utsågs kanslichef Harri Skog. Medlemmar är (suppleanter inom parentes) direktör Marita Savola från undervisningsministeriet, konsultativa tjänstemannen Varpu Weijola (arbetsmarknadsrådet Tuija Oivo) frå...
/OPM/Tiedotteet/2007/08/Johtoryhma_ammatillisesti_suuntautuneen_aikuis...

Personer i tjänsteförhållande bereds möjlighet att ingå läroavtal

Regeringen föreslår en ändring i lagen om yrkesutbildning så att bestämmelserna om läroavtal kompletteras med en bestämmelse om läroavtalsutbildning för personer i tjänsteförhållande. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 13 september. Avsikten är att republikens pres...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/Oppisopimus_virkasuhteisille.html

Slutrapport från projektgruppen för yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxenutbildning

Undervisningsministeriet tillsatte 1.2.2006 en projektgrupp för att bereda och förverkliga yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxenutbildning. Projektgruppen skulle samarbeta med ledningsgruppen för yrkeshögskolornas gemensamma ansökan. Målen med yrkeshögskolornas gemensamma ansökan till vuxe...
/OPM/Julkaisut/2007/Ammattikorkeakoulujen.html

Statsunderstöd för organisationernas bildningsarbete

Stöd kan beviljas organisationer som upprätthåller utbildningscentraler för bildningsarbete och verksamhet som hänför sig till medborgarpåverkan, fritt bildningsarbete inom centralorganisationernas verksamhet och andra organisationers bildningsverksamhet. En del av anslagen är reserverade för samarb...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/valtionavustukset_jarjesto...

Spetsprojekt inom kompetens och utbildning

Målet med regeringens spetsprojekt inom kompetens och utbildning är att förändra och förnya den finländska utbildningen. Totalt 300 miljoner euro riktas under 2016-2018 till att förverkliga sex spetsprojekt. Nya inlärningsmiljöer och digitala material till grundskolorna I spetsprojektet ingår bl.a. ...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/index.html

Kunskapslyftet årsrapport 2007

Allmän beskrivning av programmet (s. 9) Syftet med programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna, Kunskapslyftet, som inleddes år 2003 är att förbättra möjligheterna för vuxna som avlagt examen på högst grundnivå att stanna kvar i arbetslivet samt att förbättra deras karriärutveckling, lindra...
/OPM/Julkaisut/2008/NOSTE_ohjelman_vuosiraportti_2007.html

Det nuvarande tillståndet hos högskolornas vuxenutbildning samt utvecklingsområden

Som en del av beredningen av totaltreformen av vuxenutbildningen tillsatte undervisningsministeriet den 9.6.2008 en arbetsgrupp med uppgift att utreda utvecklingen av samt utvecklingsbehoven och utvecklingsåtgärderna i anslutning till utbudet av yrkeshögskolornas och universitetens fortbildning, ann...
/OPM/Julkaisut/2008/Korkeakoulujen_aikuiskoulutuksen_nykytila_ja_kehit...

Rådet för livslångt lärande blir sakkunnigorgan i frågor som gäller samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Rådet för livslångt lärande ska inrättas vid undervisningsministeriet. Dess uppgift är att behandla frågor som gäller samverkan mellan utbildning och arbetsliv, förutsättningarna för livslångt lärande och utvecklingen av vuxenutbildningspolitiken. Rådet för livslångt lärande ersätter vuxenutbildning...
/OPM/Tiedotteet/2009/05/Elinikaisen_oppimisen_neuvosto.html

Den allmänna situationen för läroavtalsutbildningen samt utveckling av dess kvalitet och effekt

”Läroavtalsutbildning är den mest flexibla, arbetslivsrelaterade och ekonomiskt effektiva utbildningsformen för vuxna. Den stöder arbetstagarnas och företagens verksamhet och stabilitet i ett område.” (Kommentar till enkät på Internet) Läroavtalsutbildningen har som arbetslivsrelaterad utbildningsfo...
/OPM/Julkaisut/2009/Oppisopimuskoulutus.html

Kunskapslyftet – ett kliv framåt för vuxenutbildningen

Genom Kunskapslyftet som genomfördes åren 2003–2009 satsade samhället stort på att öka kompetensen bland personer med lägst utbildning. Kunskapslyftet förväntades främja jämlikhet, minska den förutsedda bristen på arbetskraft och öka sysselsättningsgraden. Genom särskilda åtgärder strävade man...
/OPM/Julkaisut/2009/Noste-ohjelma_aikuiskoulutuksen_harppaus.html

Kunskapslyftet år 2008. Årsrapport 2008

Allmän beskrivning av programmet Syftet med programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna, Kunskapslyftet, som inleddes år 2003, är att förbättra möjligheterna för vuxna som avlagt examen på högst grundnivå att stanna kvar i arbetslivet samt att förbättra deras karriärutveckling, att lindra ...
/OPM/Julkaisut/2009/NOSTE_ohjelman_vuosiraportti_2008.html

Kunskapslyftet 2003–2009. Slutrapport

Beskrivning av programmet Kunskapslyftet  Syftet med det under åren 2003–2009 genomförda programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna, Kunskapslyftet, var att förbättra möjligheterna för vuxna som avlagt examen på högst grundnivå att stanna kvar i arbetslivet och att förbättra de...
/OPM/Julkaisut/2010/Noste-ohjelma_2003_2009._Loppuraportti.html

Datainsamlingen för den internationella vuxenundersökningen (PIAAC) inleds

I PIAAC-undersökningen kartläggs vuxnas läskunnighet, matematiska färdigheter och förmåga att lösa problem. Uppgifter insamlas från personer i åldern 16–65 år – yrkesverksamma, arbetslösa, pensionärer, hemmavarande och studerande. Samtidigt fås ny information om finländarnas utbildning, ...
/OPM/Tiedotteet/2011/08/piaac.html

Utredningsarbete om möjligheterna att införa personliga utbildningskonton för att reformera finansieringen av vuxenutbildningen i Finland – mellanrapport

Undervisningsministeriet tillsatte i november 2011 två utredare för att utarbeta ett förslag om införande av personliga utbildningskonton och deras form. I den föreliggande mellanrapporten skulle utredarna presentera olika alternativ till utbildningskonton som baserar sig på offentlig finansiering. ...
/OPM/Julkaisut/2012/Selvitys_henkilokohtaisista_koulutustileista.html

Kansanopistopäivät

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvä kansanopistoväki, Kiitän kutsusta kansanopistopäiville tänne Murikka-opistolle. Otin kutsun ilahtuneena vastaan itsekin entisenä kansanopiston rehtorina ja nimenomaan täällä Murikka-opistossa rehtorina toimineena. Vapaata sivistystyötä ja kansanopistoja koske...
/OPM/Puheet/2012/08/Kansanopistopxivxt.html

Kompetensprogrammet för unga vuxna

Som en del av ungdomsgarantin startar regeringen ett kompetensprogram för vuxna. Programmet erbjuder unga i åldern 20-29, som helt saknar examen efter grundskolan en ny möjlighet att söka sig till yrkesutbildning som leder till examen. Det finns ca 110 000 sådana unga vuxna och deras ställning på ar...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/osaamisohjelma/index.html

Valtakunnalliset sivistystoimenjohdon neuvottelupäivät

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät naiset ja herrat, arvoisat koulutuksen asiantuntijat Koulutuksella luodaan tulevaisuutta joka päivä. Tämän päivän koulutusratkaisut johtavat pitkälle tulevaisuuteen. Tänä vuonna perusopetuksen aloittaneilla on edessään useissa maissa 12–18 vuoden koulu...
/OPM/Puheet/2012/10/Valtakunnalliset_sivistystoimenjohdon_neuvottelupx...

Anvisningar och blanketter

Ansökan gällande läroavtalsplatser inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen år 2016 och en kartläggning av maximiantalet år 2015 Brev till anordnare av läroavtalsbaserad tilläggsutbildning 10.10.2014, OKM/25/221/2015 (pdf) Bilaga  (doc) Statsunderstöd för verkställandet av reformen som gäll...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/lomakkeet_ohjeet/in...

Educa-messut

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät naiset ja herrat, arvoisat koulutuksen asiantuntijat Koulutuksella luodaan tulevaisuutta joka päivä. Tämän päivän koulutusratkaisut johtavat pitkälle tulevaisuuteen. Perusopetuksen aloittaneilla on edessään useissa maissa 12–18 vuoden koulutusura. Opin...
/OPM/Puheet/2013/01/Educa-messut.html

STTK:n koulutuspoliittinen seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat kuulijat, Lämmin kiitos kutsusta tähän erittäin tärkeää ja ajankohtaiseen seminaariin. Kuten tiedämme, ovat koulutuspoliittiset kysymykset vahvasti keskiössä niin kotimaisella kuin kansainvälisellä yhteiskuntapolitiikan agendalla. Siksi tämän päivän semin...
/OPM/Puheet/2013/10/STTK.html

Ammatillisen koulutuksen seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat ammatillisen koulutuksen asiantuntijat, Ensinnäkin lämmin kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän tilaisuuteen, sekä tilaisuudesta keskustella kanssanne ajankohtaisista kysymyksistä ammatillisen koulutuksen saralla. Kulunut vuosi on ollut suurten uudistu...
/OPM/Puheet/2013/11/Ammatillinen_koulutus_Kuopio.html
Hemsidan A-Ö index ALL vuxenutbildning