Hemsidan A-Ö index A audiovisuell kultur

A-Ö index

I A-Ö-registret finns sökord med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets webbplatsens innehåll. Samtidigt är ordet en länk till sidor där ämnet behandlas.

audiovisuell kultur

Audiovisuell kultur i den digitala miljön. Politiska riktlinjer

Undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat politiska riktlinjer för den audiovisuella kulturen. Bakgrunden är omvärlden som förändrats av den digitaltekniska utvecklingen, målen i regeringsprogrammet samt utvecklingen av kulturanslagen. Användningen av digital teknik har slagit igenom hela d...
/OPM/Julkaisut/2012/av_linjaukset.html

Kulturrelaterad lagstiftning och kulturavtal

Lag om Centret för konstfrämjande (657/2012)   Statsrådets förordning om Centret för konstfrämjande (727/2012)  Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)  Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)  Statsrådets...
/OPM/Lainsaeaedaentoe/voimassa_oleva_lainsaeaedaentoe/kulttuuri/index....

EU:s råd för utbildning, ungdom och kultur sammanträder 13.-14.11 i Bryssel under ledning av de finska ministrarna

I utbildningsärenden torde rådet godkänna de slutsatser som rör tyngdpunkterna i det intensifierade europeiska samarbetet inom yrkesutbildningen alltså Köpenhamnprocessen. Rådet förväntas även godkänna slutledningarna om utbildningens effektivitet och jämställdhet. Målet med slutledningarna är att s...
/OPM/Tiedotteet/2006/11/koulutus_kulttuuri_nuoriso_neuvosto_ennakko.ht...

Utveckling av den audiovisuella verksamheten i regionerna

Arbetsgruppen för utveckling av den audiovisuella politiken på regional nivå skulle utreda möjligheterna att utveckla den regionala film- och AV-verksamheten, vilka finansieringsstrukturer som behövs för att stärka produktions- och kulturverksamheten, den nuvarande volymen på produktionsverksamheten...
/OPM/Julkaisut/2005/alueellisen_audiovisuaalisen_toiminnan_kehittamine...

Audiovisuell kultur

Den audiovisuella kulturen omfattar filmer i olika genrer, televisions- och radioprogram, spel i digital form, musikvideor och videokonst samt televisionsreklamer. Audiovisuella innehåll ingår ofta i andra konstgrenar, såsom mediekonst, webbkonst eller teaterföreställningar. Främjandet av kulturen o...
/OPM/Kulttuuri/taiteen_ja_kulttuurin_alat/audiovisuaalinen_kulttuuri/i...

Hur fungerar regleringen inom audiovisuella medier och vilka reformbehov finns från föräldrarnas synpunkt. Forskningsrapport

Publikationen om hur regleringen inom audiovisuella medier fungerar och vilka reformbehov som finns från föräldrarnas synpunkt är en forskningsrapport som grundar sig på en enkät. Föräldrar till barn i 3-15 års ålder anlade synpunkter på systemet för åldergränser, klassificeringsbehov och övrigt som...
/OPM/Julkaisut/2009/Audiovisuaalisen_median_saantelyn_toimivuus_ja_keh...

Kulturministrarna diskuterade förteckningen över Europas kulturarv

Initiativet till en förteckning över Europas kulturarv (European Heritage Label) gjordes av Frankrike år 2006. Syftet med projektet är att skapa en helhet som omfattar olika objekt, områden, föremål och fenomen, och som representerar ett övernationellt europeiskt kulturarv. Objekten tilldelas beteck...
/OPM/Tiedotteet/2008/07/epavirallinen_kulttuuriministerikokous.html

Mediekonstens möjligheter

Utredare Asko Mäkelä konstaterar i sin utredning av mediekonstens betingelser och möjligheter att mediekonstuttrycket även inverkar på hur film, spel, musik och underhållning gestaltas i framtiden. Mediekonsten har sedan 1980-talet utvecklats till en ny konstart på det finska konstfältet. Den tar si...
/OPM/Julkaisut/2009/Mediataiteen_mahdollisuudet_-_Selvitys_mediataitee...

Konst- och kulturområden

Ett stort antal kulturinstitutioner och ett täckande nätverk av kulturinrättningar är kännetecknande för konst- och kulturlivet i Finland. Samarbetet mellan de olika institutionerna och inrättningarna har även varit föremål för utveckling. Kulturutbudet är rikligt och medborgarna deltar aktivt i kul...
/OPM/Kulttuuri/taiteen_ja_kulttuurin_alat/index.html

Programmet DigiDemo får 930 000 euro

– I år har det gått tio år sedan programmet DigiDemo startades. Stödprogrammet har visat sig vara nödvändigt och har hjälp många aktörer inom de kreativa branscherna med att utveckla innehåll till digitala terminaler. Det är främst frågan om produktutveckling av innehåll, säger kultur- och idr...
/OPM/Tiedotteet/2012/02/digidemo_avustus.html

Kulturrelaterad lagstiftning och kulturavtal

Lag om Centret för konstfrämjande (657/2012)   Statsrådets förordning om Centret för konstfrämjande (727/2012)  Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)  Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)  Statsrådets...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/lainsaeaedaentoe_ja_sopimukset/inde...

Två ämbetsverk inom den audiovisuella branschen sammanslås

Ämbetsverket skall enligt förslaget heta Nationella audiovisuella institutet. Målet med propositionen är att stärka undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde som helhet och att koncentrera myndighetsnätverket. Regeringen fattade beslut om innehållet i lagpropositionen onsdagen den 8 ma...
/OPM/Tiedotteet/2013/05/kava_ja_meku.html

Marknadseffekter i Finland vid en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för satellit- och kabeldirektivet

Huvudsyftet med rapporten har varit att ta fram en strukturerad bedömning av vilka marknadseffekter en eventuell utvidgning av direktivet har på den rent praktiska affärsverksamheten inom den inhemska av-industrin samt på tillgången till av-material i Finland ur konsumentperspektiv. Effekterna både ...
/OPM/Julkaisut/2016/satelliitti_kaapelidirektiivin.html

Risken är liten – möjligheterna stora; Förslag till incitamentsystem för audiovisuella produktioner

Arbetsgruppen hade i uppdrag att utarbeta ett förslag till införande av ett incitamentsystem för audiovisuella produktioner i Finland. Med incitamentsystem avses ett offentligt finansierat system där audiovisuella produktioner får tillbaka en på förhand bestämd andel av de medel som använts inom lan...
/OPM/Julkaisut/2016/audiovisuaalinen_tuotanto.html
Hemsidan A-Ö index A audiovisuell kultur