A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

tutkinnot

Yliopistojen kaksiportaisen tutkintorakenteen toimeenpano

Työryhmän tehtävänä oli laatia esitys yliopistojen perustutkintorakenteen muuttamiseksi kaksiportaiseksi. Työryhmän tuli laatia esitys niiksi toimenpiteiksi, joita tarvitaan alakohtaisesti kaksiportaisen tutkintorakenteen toimeenpanemiseksi. Tavoitteena on saada aikaan tutkintorakenne, jossa kaikki...
/OPM/Julkaisut/2002/yliopistojen_kaksiportaisen_tutkintorakenteen_toim...

Valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmän uudistaminen

Työryhmän tehtävänä oli valmistella valtionhallinnon kielitutkintoja koskevat säädösehdotukset ottaen huomioon kielilakikomitean mietinnössä (KM 2001:3) esitetyt näkökohdat sekä oikeusministeriössä valmisteltavana oleva hallituksen esitys uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (e...
/OPM/Julkaisut/2002/valtionhallinnon_kielitutkintojarjestelman_uudista...

Ammattikorkeakoulut 2002. Taulukoita AMKOTA-tietokannasta/ Yrkeshögskolorna 2002. Tabeller ur AMKOTA-databasen

Julkaisun tilastotaulukot on tuotettu AMKOTA-tietokannasta. Tietokanta on suunniteltu ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön sekä sidosryhmien käyttöön tuottamaan keskeiset ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaavat tiedot. Tietokannan tietoja käytetään ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämises...
/OPM/Julkaisut/2003/ammattikorkeakoulut_2002_taulukoita_amkota-tietoka...

NOSTE-ohjelman vuosiraportti 2005

Aikuisten koulutustason kohottamisohjelman eli Noste-ohjelman tarkoituksena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden aikuisten työelämässä pysymistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikuttaa työllisyysasteese...
/OPM/Julkaisut/2006/NOSTE-ohjelman_vuosiraportti_2005.html

Selvitys ylioppilastutkinnon toisen kotimaisen kielen kokeen soveltuvuudesta valtionhallinnon kielitutkinnon korvaavaksi kokeeksi

Selvitysmiehen tehtävänä oli laatia selvitys ylioppilastutkinnon toisen kotimaisen kielen kokeen soveltuvuudesta valtionhallinnon kielitutkinnon korvaavaksi kielikokeeksi. Selvitysmies on perehtynyt valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmään sekä valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmän uudistust...
/OPM/Julkaisut/2003/selvitys_ylioppilastutkinnon_toisen_kotimaisen_kie...

Tekniikan alan korkeakoulutuksen kehitysnäkymät

Selvitysmiehen tehtävänä oli arvioida tekniikan alan kehitysnäkymiä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ottaen huomioon IT-alojen ja muiden tekniikan alojen kehittämistarpeet. Tehdä ehdotuksia erityisesti IT-alan, mutta myös koko tekniikan alan koulutuksen kehittämisestä korkeakouluissa. Tehdä ...
/OPM/Julkaisut/2002/tekniikan_alan_korkeakoulutuksen_kehitysnakymat

Opintotuen kannustavuus

Työryhmä on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja lisätä kannustavuutta opintotuessa ja tehnyt ehdotuksen opintotuen kehittämistoimenpiteistä. Työryhmän mielestä järjestelmää tulee kehittää nykyrakenteen pohjalta siten, että se paremmin turvaisi päätoimisen opiskelun ajalle riittävän toimeentulon, teh...
/OPM/Julkaisut/2002/opintotuen_kannustavuus

Opiskelu ja tutkinnot ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintoon johtavana koulutuksena (ammattiopistot), oppisopimuskoulutuksena tai näyttötutkintona. Ammatillisena lisäkoulutuksena voi suorittaa näyttötutkintoina ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Ammatillisena lisäkoulu...
/OPM/Koulutus/ammatillinen_koulutus/opiskelu_ja_tutkinnot/index.html

Lääkealan perustutkintotyöryhmän muistio

Työryhmän tehtävänä oli selvittää lääkealan eri toimintaympäristöt, joihin lääkealan perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat, määritellä tutkinnon tuottamat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito tutkinnon eri o...
/OPM/Julkaisut/2001/laakealan_perustutkintotyoryhman_muistio

Noste-ohjelma vuonna 2004; Vuosiraportti

Vuosina 2003–2007 toteutettavan aikuisten koulutustason kohottamisohjelman, Nosteohjelman, tarkoituksena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden aikuisten työelämässä pysymistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ...
/OPM/Julkaisut/2005/noste-ohjelma_vuonna_2004_vuosiraportti

Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkintoa selvittäneen työryhmän muistio

Työryhmän tehtävänä oli selvittää Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinnon järjestämistarvetta ja edellytyksiä suomalaisessa lukiossa. Työryhmän tuli lisäksi selvittää tutkinnon tasoa verrattuna suomalaiseen ylioppilastutkintoon ja Suomessa järjestettäviin muihin kansainväl...
/OPM/Julkaisut/2002/advanced_international_certificate_of_education_ai...

Erikoishammaslääkärikoulutuksen työryhmän muistio

Työryhmän tehtävänä oli selvittää erikoishammaslääkärikoulutuksen sisällöllisiä kehittämistarpeita sekä koulutusta koskevan tutkintoasetuksen ja valtakunnallisen kuulustelun ohjeiden uudistamistarpeita. Myös erikoishammaslääkärikoulutuksen riittävyyttä tuli arvioida. Uudistamistarpeita arvioidessaa...
/OPM/Julkaisut/2002/erikoishammaslaakarikoulutuksen_tyoryhman_muistio

ETA-alueen ulkopuolelta tulevien lääkäreiden ammatinharjoittamisoikeudet ja työllistyminen

Vuodesta 1995 lähtien noin 300 ETA-alueen ulkopuolisissa maissa lääkärintutkinnon suorittanutta on osallistunut Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan järjestämään kuulusteluun. Heistä 180 on saanut ammatinharjoittamisoikeudet. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan asuvan yli 200 ETA-aluee...
/OPM/Julkaisut/2002/eta-alueen_ulkopuolelta_tulevien_laakareiden_ammat...

Lennonjohtajakoulutuksen järjestämistä koskeva sijoittamisselvitys

Työryhmän tehtävänä oli tehdä lennonjohtajakoulutusta koskeva sijoittamisselvitys ja arvioida välittömät, välilliset ja pitkän aikavälin kustannusvaikutukset kahdessa vaihtoehtotilanteessa; siinä tapauksessa, että lennonjohtajakoulutus järjestetään pääkaupunkiseudun ulkopuolella, esimerkiksi Rovani...
/OPM/Julkaisut/2002/lennonjohtajakoulutuksen_jarjestamista_koskeva_sij...

Ammattikorkeakoulujen toimintaan liittyviä kirjeitä ja päätöksiä

Sivulle on koottu keskeisiä ammattikorkeakouluja koskevia päätöksiä, ohjeita ja suosituksia. Tavoiteohjaukseen liittyvät ohjeet löytyvät kuitenkin hallintoa, ohjausta ja rahoitusta esittelevästä kokonaisuudesta. Opiskelijavalinnat Eri vuosina suoritetut ylioppilastutkinnot ja niistä annettavat lähtö...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/lomakkeita_ja_paeaetoeksiae/index....

Opiskelu ja tutkinnot aikuiskoulutuksessa

Oppilaitosten järjestämää aikuisille tarjottavaa koulutusta toteutetaan kaikilla koulutusjärjestelmän asteilla. Se voi olla tutkintoon johtavaa tai vapaatavoitteista (omaehtoista). Koulutukseen osallistumisesta on pyritty tekemään mahdollisimman joustavaa, jotta opiskelu olisi mahdollista myös työn ...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/opiskelu_ja_tutkinn...

Kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot on aikuisille suunnattu kielitaidon testausjärjestelmä. Kielitutkinnon voi suorittaa englannin, espanjan, italian, ranskan, ruotsin, saamen, saksan, suomen ja venäjän kielessä. Kielitutkinnoissa testataan viestinnällistä kielitaitoa tehtävissä, joita voi kohdata henkilökohtais...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/aikuiskoulutusjaerj...

Varusmiehestä opiskelijaksi. Selvitys varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintojen aloittamiseen ja jatkamiseen

Tässä selvityksessä tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden ja varusmiesten kokemuksia varusmiespalveluksen vaikutuksista korkeakouluopintojen aloittamiseen ja jatkamiseen. Selvityksen aihe liittyy ajankohtaiseen keskusteluun suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden opintojen pitkittymisestä. Selvitys...
/OPM/Julkaisut/2004/varusmiehesta_opiskelijaksi_selvitys_varusmiespalv...

Korkeakoulututkintojen viitekehys; Kuvaus suomalaisista korkeakoulututkinnoista

Työryhmän tehtävänä oli laatia selvä ja ymmärrettävä kuvaus (tutkintojen viitekehys) suomalaisista korkeakoulututkinnoista. Kuvaukseen tuli sisällyttää kaikki suomalaiset korkeakoulututkinnot niiden vaatiman työmäärän, niiden tason, määriteltyjen oppimistulosten, tutkintojen tuottaman jatko-opintoke...
/OPM/Julkaisut/2005/korkeakoulututkintojen_viitekehys_kuvaus_suomalais...

Eläinlääkärikoulutustyöryhmän muistio

Työryhmän tehtävänä oli arvioida eläinlääketieteelliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämistarpeet ja alan määrällinen koulutustarve sekä kartoittaa ammatinharjoittamisoikeutta hakeville, ETA-alueen ulkopuolisissa maissa valmistuneille eläinlääkäreille järjestettävän täydennyskoulutuks...
/OPM/Julkaisut/2002/elainlaakarikoulutustyoryhman_muistio

Aikuisten opinnot ja korkeakoulututkinnot ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Korkeakoulujen aikuiskoulutuksella tarkoitetaan aikuisopiskelua ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Yliopistoissa aikuiset voivat osallistua yliopistotutkintoon johtavaan koulutukseen, erikoistumiskoulutukseen, yliopistojen järjestämään täydennyskoulutukseen sekä avoimeen yliopisto-opetukseen. ...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/opiskelu_ja_tutkinn...

Viralliset kääntäjät -työryhmän muistio

Työryhmän tehtävänä oli valmistella virallisten kääntäjien tutkintojärjestelmää koskevat säädös- ja kehittämisehdotukset; tehtävänä oli erityisesti koota tietoja virallisten kääntäjien tutkintojärjestelmistä Suomessa ja ulkomailla, arvioida virallisten kääntäjien tutkintojärjestelmän kehittämistarpe...
/OPM/Julkaisut/2005/Viralliset_kaantajat_-tyoryhman_muistio.html

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet

Terveysalan koulutus 2005 -projektin tehtävänä oli tarkistaa tutkintonimikkeittäin terveysalan ammattikorkeakoulutuksen opinnot vastaamaan Kansallisen terveyshankeen tavoitteita ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ja terveydenhuollon kansainvälisissä kehittämissuosituksissa ja -linjauksissa es...
/OPM/Julkaisut/2006/Ammattikorkeakoulusta_terveydenhuoltoon.html

Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotietojen tiedonkeruun rationalisointi

Opetusministeriö asetti 14.8.2003 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruun rationalisoinnista. Tällä hetkellä näitä tietoja kerää Tilastokeskus yleistilastoviranomaisen ominaisuudessa, opetusministeriö tavoitesopimusneuvotteluja sekä muu...
/OPM/Julkaisut/2004/ammattikorkeakoulujen_opiskelija-_ja_tutkintotieto...

Ammattikorkeakoulutuksen asema eurooppalaisella korkeakoulutusalueella

Selvityksessä tarkastellaan ammattikorkeakoulujen asemaa eurooppalaisella korkeakoulutusalueella. Eurooppalainen korkeakoulutusalue on saamassa hahmonsa Bolognan prosessin ohjaamana. Yhteiskunnallisten muutostekijöiden voimasta korkeakoulutus on pitkään erilaistunut ja kuva eurooppalaisesta korkeako...
/OPM/Julkaisut/2004/ammattikorkeakoulutuksen_asema_eurooppalaisella_ko...

Sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän muistio

Opetusministeriö asetti 28.11.2003 työryhmän laatimaan ehdotukset valtakunnallisen moniammatillisen johtamiskoulutuksen järjestämiseksi. Työryhmän asettamisen taustalla oli valtioneuvoston periaatepäätös terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi ja valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tule...
/OPM/Julkaisut/2004/sosiaali-_ja_terveysalan_johtamiskoulutustyoryhman...

Opiskelu ja tutkinnot ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakouluissa järjestetään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta ammatillista opettajankoulutusta erikoistumiskoulutusta tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoimena ammattikorkeakouluopetuksena tai muutoin erillisinä opint...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/opiskelu_ja_tutkinnot/index.html

Tutkinnonuudistus Suomessa

Suomalaiset yliopistotutkinnot uudistuivat syksyllä 2005. Tutkinnonuudistus oli osa eurooppalaista Bolognan prosessia, jonka tavoitteena on luoda eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Bolognan prosessin keskeisenä tavoitteena on parantaa eri maiden tutkintojen kansainvälistä verta...
/OPM/Koulutus/artikkelit/yliopistojen_tutkinnonuudistus/index.html

Tutkinnonuudistus Suomessa

Suomalaiset yliopistotutkinnot uudistuivat syksyllä 2005. Tutkinnonuudistus oli osa eurooppalaista Bolognan prosessia, jonka tavoitteena on luoda eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Bolognan prosessin keskeisenä tavoitteena on parantaa eri maiden tutkintojen kansainvälistä verta...
/OPM/Koulutus/artikkelit/yliopistojen_tutkinnonuudistus/index.html

Tutkintojen tunnustaminen

Kansainvälinen periaate tutkintojen tunnustamisessa on, että vastaanottava taho tekee tulkinnan ulkomaisen tutkinnon tasosta ja sen antamasta ammatillisesta kelpoisuudesta. Suomessa Opetushallitus toimii ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) mukaisena tukikeskuksena, joka jakaa tietoa tunnustamisj...
/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/tutkintojen_tunnustaminen/index.ht...

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen hakeminen -osuuteen on koottu tietoa ja linkkejä opintoihin hakeutumisesta. Yksityiskohtaisemmin tutkintoja ja opintoja käsitellään koulutuskokonaisuuden yhteydessä. Perusopetukseen ilmoittaudutaan Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle, jota järjestävät k...
/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/koulutukseen_hakeminen/index.html

Aikuisten opinnot ja korkeakoulututkinnot ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Korkeakoulujen aikuiskoulutuksella tarkoitetaan aikuisopiskelua ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Yliopistoissa aikuiset voivat osallistua yliopistotutkintoon johtavaan koulutukseen, erikoistumiskoulutukseen, yliopistojen järjestämään täydennyskoulutukseen sekä avoimeen yliopisto-opetukseen. ...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/opiskelu_ja_tutkinn...

Suomen koulutusjärjestelmässä suoritettavat tutkinnot ja opinnot

Koulutusjärjestelmässä pyritään siihen, että yleissivistävän koulutuksen jälkeisiä koulutuspaikkoja on tarjolla niin paljon, että se mahdollistaa koko nuorisoikäluokan kouluttautumisen ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös aikuisten osaamista pyritään kehittämään...
/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/tutkinnot_ja_opinnot/index.html

Kansainvälisen henkilöstön lasten koulutustarpeet ja EB-tutkinnon järjestäminen Suomessa

Euroopan kemikaalivirasto aloittaa toimintansa Helsingissä vuonna 2007. Lisäksi monet kansainväliset hankkeet tieteen, koulutuksen ja elinkeinoelämän puolella tuovat maahan asiantuntijoita, joilla on kouluikäisiä lapsia. Selvittääkseen kansainvälisen henkilöstön lasten koulutustarpeet ja -mahdollisu...
/OPM/Julkaisut/2006/Kansainvalisen_henkiloston_lasten_koulutustarpeet_...

Reifeprüfung-tutkinto korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus opetusministeriölle suositukseksi yliopistoille ja ammattikorkeakouluille Helsingin Saksalaisessa koulussa suoritettavan Reifeprüfung -tutkinnon verrattavuudesta suomalaiseen ylioppilastutkintoon. Työryhmän tuli työssään löytää ratkaisu ongelmalle, joka syntyy s...
/OPM/Julkaisut/2001/reifeprfung-tutkinto_korkeakoulujen_opiskelijavali...

Opetusministeriön valmisteluryhmien lisäselvitykset ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoista

Sisältö  Johdanto (pdf) 1. Selvitys ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan jatkotutkinnoista (pdf) 2. Selvitys ammattikorkeakoulujen hallinnon ja kaupan alan jatkotutkinnoista (pdf) 3. Selvitys ammattikorkeakoulujen terveysalan jatkotutkinnoista (pdf) Liitteet Ammattikorkeakoulujen ...
/OPM/Julkaisut/2000/opetusministerion_valmisteluryhmien_lisaselvitykse...

Kirjastoalan koulutus ja kelpoisuusvaatimukset

Kirjastoammatillisen henkilöstön riittävyys ja henkilöstön osaaminen ja sen päivittäminen ovat keskeisiä tekijöitä kirjastojen toiminnassa. Kirjastoammattilaisilta edellytetään hyvää perus- ja täydennyskoulutusta, jotta kansalaisten tiedollinen tasa-arvo voisi toteutua. Kirjastoasetuksessa...
/OPM/Kirjastot/kirjastoalan_koulutus/index.html

Kalliomäki: Uusi rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma käynnistyy ammattikorkeakouluissa jo syksyllä 2007

Opetusministeri Antti Kalliomäki otti keskiviikkona vastaan opetusministeriön työryhmän ehdotuksen uudesta rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmasta, jonka laajuus olisi 210 opintopistettä ja johon liitettäisiin tutkintonimike rakennusmestari (AMK). Uusi koulutusohjelma vastaa Kalliomäen mukaan hyv...
/OPM/Tiedotteet/2006/11/Kalliomaki_rakennusalan_tyxnjohdon_koulutusohj...

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kehittämisohjelmaehdotus vuosiksi 2007–2012

Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus aikuisten lukiokoulutuksen kehittämisohjelmaksi. Työryhmän tuli ottaa työssään huomioon tuntijaossa ja opetussuunnitelman perusteissa tapahtuneet muutokset, etä- ja virtuaaliopetus, aikuiskoulutuksen ja työvoimapoliittisen koulutuksen yhteydet, aikaisemmin...
/OPM/Julkaisut/2006/Aikuisten_perusopetuksen_ja_lukiokoulutuksen_kehit...

Yliopistojen johdon seminaari, Joensuu

(Muutokset mahdollisia) Arvoisat yliopistojen rehtorit, hyvät kuulijat, Koulutuksella on merkittävä rooli Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn muodostumisessa. Työvoiman riittävyyden turvaamiseksi meidän on onnistuttava suuntaamaan voimavaramme pienenevien ikäluokkien myötä työvoiman kysynnän kannalt...
/OPM/Puheet/2006/11/Yliopistojen_johdon_seminaarix_Joensuu.html

Ammatillisten tutkintojen kehittämisperiaatteet ja asema koulutusjärjestelmässä

Opetusministeriö asetti 14.2.2006 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus periaatteiksi, joiden mukaisesti ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja tulee kehittää ja ammatillisten tutkintojen asema koulutusjärjestelmässä selkiyttää. Työryhmä arvioi ammatillis...
/OPM/Julkaisut/2007/Ammatillisten_tutkintojen_kehittamisperiaatteet

Opetusministeri Sarkomaa: Duaalimallia vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla

- Molempien väylien - lukion ja ammattikoulun - antama laadukas ja monipuolinen opetus tuottaa työmarkkinoille erilaisia osaajia, joita yhteiskunta tarvitsee. Tätä osaamista Suomella ei ole varaa menettää. - Myös yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään edelleen duaalimallin pohjalta. Tämä per...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/Sarkomaa_duaalimallia_vahvistetaan_kaikilla_ko...

NOSTE-ohjelman vuosiraportti 2006

Vuonna 2003 alkaneen aikuisten koulutustason kohottamisohjelman eli Noste-ohjelman tarkoituksena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden aikuisten työelämässä pysymistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikuttaa t...
/OPM/Julkaisut/2007/NOSTE-ohjelman_vuosiraportti_2006.html

Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen ja ylempien AMK-tutkintojen projektiryhmän loppuraportti

Opetusministeriö asetti 1.2.2006 projektiryhmän valmistelemaan ja toteuttamaan ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen yhteishakua. Asettamiskirjeen mukaisesti projektiryhmän tuli työskennellä ammattikorkeakoulujen yhteishaun johtoryhmän kanssa. Ammattikorkeakoulujen AMK-tutkintoon johtavan aikuisko...
/OPM/Julkaisut/2007/Ammattikorkeakoulujen.html

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys

Opetusministeriö asetti 21.8.2008 työryhmän valmistelemaan tutkintojen tuottaman ja muun osaamisen kuvaamiseen perustuvaa kansallista viitekehystä. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus kansallisesta viitekehyksestä ja kuvata sen tasot osaamisena sekä kuvata periaatteet, joiden mukaisesti tutkinnot ...
/OPM/Julkaisut/2009/Tutkintojen_kansallinen_viitekehys.html

Tutkintojen vertailtavuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä parannetaan kansallisella viitekehyksellä

Opetusministeriön työryhmä esittää tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen luomista eri tutkinnoille. Viitekehyksen avulla pyritään helpottamaan tutkintojen kansallista ja kansainvälistä vertailtavuutta, parantamaan tutkintojärjestelmän selkeyttä sekä yhtenäistämään ja lisäämään aiem...
/OPM/Tiedotteet/2009/08/Viitekehys.html

Tohtoritarve 2020-luvulla. Ennakointia tohtorien työmarkkinoiden ja tutkintotarpeiden pitkän aikavälin kehityksestä

Ennakointihankkeen tutkimusongelman viitekehyksen on määrittänyt opetusministeriö, jonka mukaan tohtoritutkintojen määrällistä tarvetta olisi tarpeen ennakoida koulutusaloittain mutta myös työelämän laajemmat osaamistarpeet huomioiden. Hankkeen tarkoituksena on ollut laatia ensinnäkin ennakointimall...
/OPM/Julkaisut/2010/Tohtoritarpeen_ennakointi.html

Tutkintojen, koulutusvastuiden ja opiskelijavalintojen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kevään 2011 aikana koulutusalakohtaisia tilaisuuksia, joissa keskusteltiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajien kanssa tutkinto- ja koulutusvastuusäädöksiin liittyvistä mahdollisista muutostarpeista sekä opiskelijavalinnan kysymyksistä. Kaikkien ke...
/OPM/Koulutus/artikkelit/Tutkintojenx_koulutusvastuiden_ja_opiskelijav...

Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi – KYTKÖS-hanke

KYTKÖS-hankkeen tarkoituksena oli korkeakoulutettujen täydennyskoulutuksen ja osaamisen kehittämisen mallien kansainvälinen kartoitus ja mahdollisten suomalaisten mallien hahmotteleminen. Korkeakoulutetut toimivat yhteiskunnassa merkittävissä asiantuntijatehtävissä. Suomalaisen yhteiskunnan muuntumi...
/OPM/Julkaisut/2012/KYTKOS_hanke.html

Rakennusarkkitehtikoulutuksen työryhmän muistio

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli tehdä esitys ammattikorkeakoulussa käynnistettävän rakennusarkkitehtikoulutuksen sisällöstä, tutkinnon laajuudesta ja tarvittavasta koulutusvolyymistä sekä selvittää rakennusarkkitehtikoulutuksen yhteydet muuhun rakennusalan ammattiko...
/OPM/Julkaisut/2013/Rakennusarkkitehtikoulutus.html

Täydennetty lista vuodenvaihteen muutoksista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus aloittaa Korkeakoulujen arviointineuvoston, Koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen arviointitoiminnot yhdistyvät Kansalliseksi koulutuksen arviointikeskukseksi, joka aloittaa toimintansa 1.5.2014. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on koulut...
/OPM/Tiedotteet/2013/12/taydennetty_vuodenvaihteen_muutoksia.html

Suomi osaamisen kasvu-uralle. Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 17.9.2014 koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia ja valmistelua varten työryhmän, jonka tehtävänä on ollut tehdä 29.5.2015 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2020. Työryhmän esityksen lähtökohtana ovat...
/OPM/Julkaisut/2015/osaaminen.html

OKM:n työryhmä linjasi 2020-luvun koulutustarpeita

Nuorille suunnatun koulutuksen tutkintotarve kasvaa työryhmän esityksen mukaan 2020-luvulla yliopistokoulutuksessa ja vähenee ammattikorkeakoulutuksessa sekä myös hieman ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tutkintotarve kasvaa eniten tekniikan ja liikenteen koulutuksessa. Myös sosiaali-, terveys- ja ...
/OPM/Tiedotteet/2015/07/koulutustarpeet.html