Etusivu A-Ö hakemisto L liikuntapaikat

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

liikuntapaikat

Hallinto ja toimijat

Valtio ja kunnat vastaavat yleisten liikuntaedellytysten luomisesta kuten liikuntapaikoista. Liikuntaa järjestäviä liikuntaseuroja on yli 10 000. Terveyttä edistävää liikuntaa, harrasteliikuntaa ja soveltavaa liikuntaa järjestävät kuntien ohella myös liikuntaseurat ja muut järjestöt. ...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/hallinto_ja_toimijat/index.html

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa tukea valtion liikuntamäärärahoista mm.   liikunta- ja urheilujärjestöille liikunta- ja urheiluseuroille liikunnan koulutukseen ja tutkimukseen liikuntapaikkarakentamiseen kuntien liikuntatoimintaan   muihin liikunnan toimintoihin.   Enit...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/rahoitus/index.html

Kuntien liikuntatoimi

Liikuntalain mukaan kuntien tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle: järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja Ku...
/OPM/Liikunta/kuntien_liikuntatoimi/index.html

Liikuntapaikkarakentaminen

Suomessa on noin 33 000 liikuntapaikkaa, joista noin 70-80 prosenttia on kuntien rakentamia ja ylläpitämiä. Lopuistakin osa on kuntien määräysvallassa olevia yhtymiä tai osakeyhtiöitä. Yksityiset liikuntapaikat, joita on lähinnä suurissa kaupungeissa ja taajamissa, täydentävät kuntien muuta lii...
/OPM/Liikunta/liikuntapaikat/index.html

Liikuntapaikkojen rakentamiseen ja perusparantamiseen yli 28 miljoonaa

Liikunnan koulutuskeskusten rakentamisinvestointeihin myönnettiin yhteensä 2 400 000. Opetus- ja kulttuuriministeriössä päätettäviin hankkeisiin myönnettiin 17 410 000 euroa kaikkiaan 27 hankkeelle. Aluehallintovirastoille myönnettiin 8 511 000 euroa edelleen myönnettäväksi virastoissa päätettäviin ...
/OPM/Tiedotteet/2016/04/liikuntapaikka.html

Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu? Avustus on tarkoitettu liikuntapaikkarakentamista palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Avustusta voivat hakea mm. • Yliopistot ja korkeakoulut • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy • Teknologian kehittämiskeskus TEKES • VALO ry + lajiliitot • Muut va...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Liikuntapaikkojen_rakentam...

Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu? Avustus on tarkoitettu liikuntapaikkarakentamista palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Avustusta voivat hakea mm. • Yliopistot ja korkeakoulut • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy • Teknologian kehittämiskeskus TEKES • VALO ry + lajiliitot • Muut va...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Liikuntapaikkojen_rakentam...

Liikuntapaikkarakentamiseen tukea

- Avustuksia harkittaessa painopisteenä ovat erityisesti arkiliikuntaa ja matalan kynnyksen liikuntaa palvelevat hankkeet, ministeri Pia Viitanen sanoi. Avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamist...
/OPM/Tiedotteet/2014/05/liikuntapaikkarakentaminen_2014.html

Liikuntapaikkarakentamisen avustamisen kehittäminen

Työryhmän työn yleisinä lähtökohtina ovat alueiden (läänien) tasapainoinen kehittäminen liikuntapolitiikan keinoin sekä ministeriöiden strategisen roolin vahvistaminen ja operatiivisten tehtävien siirtäminen alaiselle hallinnolle. Liikuntapaikkarakentamisen avustamisen järjestelmässä opetusministeri...
/OPM/Julkaisut/2004/liikuntapaikkarakentamisen_avustamisen_kehittamine...

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu? Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää erityisestä syystä muuhun ...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Liikuntapaikkojen_ja_vapaa...

Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2011

Tämä liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja on valtion liikuntaneuvoston hyväksymä asiakirja. Asiakirja on valmisteltu yhteistyössä liikuntaneuvoston ja sen jaostojen, erityisesti rakentamisjaoston sekä opetusministeriön liikuntayksikön kesken. Liikuntaneuvosto esittää, että opetusministeriö ja...
/OPM/Julkaisut/2008/Liikuntapaikkarakentamisen_suunta_2011

Perusopetuksen saavutettavuutta, kirjastojen verkko- ja mobiilipalveluja ja nuorten työpajatoimintaa arvioitu

Vuonna 2005 lääninhallitusten peruspalvelujen arviointikohteita opetusministeriön toimialalla olivat perusopetuksen alueellinen saavutettavuus, jatko-opintoihin sijoittuminen, kirjastojen verkko- ja mobiilipalvelut, liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikka sekä nuorten työpajatoiminta. Peruskouluja s...
/OPM/Tiedotteet/2006/6/peruspalvelut.html

Liikuntapaikkarakentamiselle 16,5 miljoonaa euroa

Opetusministeriö on myöntänyt yhteensä 16 500 000 euroa liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamiskustannuksiin. Määrärahasta 5 600 000 euroa osoitettiin lääninhallitusten käytettäväksi avustusten myöntämiseen kustannusarvioltaan alle 700 000 euron hankkeisiin. Avustukset...
/OPM/Tiedotteet/2008/04/liikuntapaikat.html

Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu? Avustus on tarkoitettu liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeisiin. Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteis...
/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Liikunnan_koulutuskeskuste...

Liikuntapaikkarakentamiselle reilut 10 miljoonaa

Opetusministeriö on myöntänyt yhteensä 10 770 000 euroa liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamiskustannuksiin. Määrärahasta 5 630 000 miljoonaa euroa osoitettiin lääninhallitusten käytettäväksi avustusten myöntämiseen kustannusarvioltaan alle 700 000 euron hankkeisiin. L...
/OPM/Tiedotteet/2007/04/liikuntapaikkarakentaminen.html

Lääninhallitusten peruspalvelujen arviointi opetusministeriön toimialalla

Koulut entistä suurempia Peruskouluja oli lakkauttamisten ja yhdistämisen seurauksena vuonna 2006 noin 400 vähemmän kuin vuonna 2002. Oppilasmäärä on vähentynyt vastaavana aikana noin 3 prosenttia. Suhteellisesti eniten koulut ovat vähentyneet Lapin läänissä, ja uusia on perustettu eniten Etelä-Suo...
/OPM/Tiedotteet/2007/06/laaninhallitusten_peruspalvelujen_arviointi_op...

Aqua Action -päivät, Pajulahti

Arvoisat isännät, uimataidon ystävät Uuden hallituksen toimikausi on alkanut vahvalla, liikuntapoliittisesti mielenkiintoisella otteella. Hallitusohjelma on liikunnan kannalta hyvä ja sen toteuttaminen resursseineen vahvistuu hallituskauden edetessä. Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky elämänkaaren...
/OPM/Puheet/2007/10/Pajulahti.html

Liikuntatoimi tilastojen valossa -Perustilastot vuodelta 2006

Liikuntatoimi tilastojen valossa 2006 on kokoelma liikuntayksikön toimialaan kuuluvista perustilastoista vuodelta 2006. Kuntien liikuntatoimi -luvussa tilastotiedot ovat vuodelta 2005. Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat veikkausvoittovarat, valtion tuki urheiluun ja liikuntaan, kuntien liikuntatoi...
/OPM/Julkaisut/2008/Liikuntatoimi_tilastojen_valossa_-Perustilastot_vu...

Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2007

Liikuntatoimi tilastojen valossa 2007 on kokoelma liikuntayksikön toimialaan kuuluvista perustilastoista vuodelta 2007. Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat mm. veikkausvoittovarat, valtion tuki urheiluun ja liikunta-kasvatustyöhön, kuntien liikuntatoimi, liikuntapaikkarakentaminen, valtakunnalliset...
/OPM/Julkaisut/2009/Liikuntatoimi_tilastojen_valossa_-_Perustilastot_v...

Liikuntapaikkojen rakentamista tuetaan yli 27 miljoonalla eurolla

Mm. liikunta-, uima- ja jäähallien sekä muiden liikuntapaikkojen rakentamiseen tai peruskorjaukseen myönnetyistä varoista 8,3 miljoonaa euroa käytetään työllisyyttä elvyttäviin ja ylläpitäviin kohteisiin. Valinnassa otettiin huomioon valmius käynnistää hankkeet sekä alueellinen tasa-arvo. Elvytysrah...
/OPM/Tiedotteet/2009/04/Liikuntapaikkarakentaminen.html

Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstötietoja vuosilta 2006–2009

Lääninhallitusten liikuntatoimet ovat keränneet kunnilta tietoja kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresursseista valtakunnallisesti yhtenäisellä, sähköisellä lomakkeella vuoden 2009 kevään ja kesän aikana. Kunnilta pyydetyt tiedot koskivat vuoden 2007 ja 2008 tilinpäätöstietoja sekä vuoden ...
/OPM/Julkaisut/2010/Kuntien_liikuntatoimen_talous-_ja_henkilostotietoj...

Liikuntapaikkahankkeiden tukemiseen 9,5 miljoonaa

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 9,48 miljoonaa, joilla tuetaan liikuntapaikkahankkeita. Vuonna 2010 jaettiin kuusi miljoonaa, joten lisäystä on lähes 3,5 miljoonaa (58 prosenttia). Avustuksilla toivotaan tuettavan mm. lähiliikun...
/OPM/Tiedotteet/2011/03/liikuntapaikkahankkeet.html

Työryhmä: Liikunnan koulutuskeskusten rakentamisen avustamista kehitettävä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti joulukuussa 2009 työryhmän selvittämään liikunnan koulutuskeskusten rakentamisinvestointien avustusjärjestelmän kehittämistä. Työryhmä sai selvitettäväkseen, voitaisiinko nykyisestä harkinnanvaraisesta hankekohtaisesta avustusjärjestelmästä siirtyä poistoihin pe...
/OPM/Tiedotteet/2011/04/liikuntakeskusten_rakentamisavustukset.html

Työryhmä: Liikunnan koulutuskeskusten ohjausta esitetään uudistettavaksi

Ehdotukset sisältyvät liikunnan koulutuskeskusten ylläpitämislupia ja valtionosuusrahoitusta pohtineen työryhmän muistioon, joka luovutettiin valtiosihteeri Marcus Rantalalle 3.5.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti lokakuussa 2010 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus liikunnan koulu...
/OPM/Tiedotteet/2011/05/liikunnan_koulutuskeskusten_ohjaus.html

Uuden katsomorakennuksen vihkiminen

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvä vihkiäisväki Kankurin liikuntapuiston katsomo- ja huoltorakennus on esimerkki hyvin suunnitellusta liikuntapaikkoja palvelevasta hankkeesta. Se vastaa todelliseen tarpeeseen ja omalta osaltaan edistää kestävän kehityksen periaatetta. Liikuntapuisto sijaitsee ...
/OPM/Puheet/2012/09/Uuden_katsomorakennuksen_vihkixiset.html

Haminan uuden Linnoituksen uimahallin vihkiäiset

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisa vihkiäisväki! Haminan uusi uimahalli on esimerkki hyvin suunnitellusta liikuntapaikkahankkeesta. Halli sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärellä keskellä kaupunkia. Lähettyvillä sijaitsee useita kouluja, joten hallin käyttö päiväsaikaankin onni...
/OPM/Puheet/2014/03/Haminan_uuden_Linnoituksen_uimahallin_vihkixiset.h...

Ministeri Haglund: Valtion tukea monikäyttöisten liikuntapaikkojen rakentamiseen

– Kunnat haluavat panostaa liikuntapaikkojen rakentamiseen tiukoista taloudellisista ajoista huolimatta, painottaa liikunnasta ja urheilusta vastaava puolustusministeri Carl Haglund. Mäkelänrinteen palloilu- ja monitoimihalliin - Urhea-halliin - on tulossa iso palloiluhalli, halli rytmiselle v...
/OPM/Tiedotteet/2014/11/haglund_liikuntapaikat_rahoitussuunnitelma.htm...

Työryhmä: Koulut hyödyntämätön mahdollisuus liikunnallisen elämäntavan lisäämisessä

- Työryhmä on nostanut peruskoulun keskeiseksi mahdollisuudeksi lisätä liikunnallista elämäntapaa. Työryhmä esittää, että koulupäivää joustavoitettaisiin ja toiminnallisuus integroitaisiin osaksi jokaista koulupäivää. Tämän myötä koulusta muodostuisi harrastetoiminnan kotipesä, jossa tarjolla olisi ...
/OPM/Tiedotteet/2015/03/liikunnan_pyorea_poyta.html

Liikunnan edistäminen kunnissa 2010–2014. Seurantaraportti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kehittänyt vertailukelpoisia tunnuslukuja kuntien liikunnanedistämistoiminnasta, sen kehittämisestä ja edellytysten luomisesta (liikuntalaki 2§) vuodesta 2010 lähtien. Kehittämis- ja tutkimustyön tuloksena on luotu kuntien käyttöön työkalu, TEAviisari, liiku...
/OPM/Julkaisut/2015/liikunnan_edistaminen_kunnissa.html
Etusivu A-Ö hakemisto L liikuntapaikat