Etusivu A-Ö hakemisto K kansainvälinen yhteistyö

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

kansainvälinen yhteistyö

Ranskan ja Suomen kulttuuriministerit korostivat Unescon kulttuuridiversiteettisopimuksen merkitystä

Kulttuuriministeri Tanja Saarela ja Ranskan kulttuuriministeri Renaud Donnedieu de Vabres tapasivat 29.8.2006 Helsingissä. Ministerit keskustelivat Suomen puheenjohtajakauden keskeisistä kulttuuripoliittisista kysymyksistä. Esillä olivat mm. Kulttuuri 2007 -ohjelma, Kansalaisten Eurooppa -ohjelma se...
/OPM/Tiedotteet/2006/8/Ranskan_ja_Suomen_kulttuuriministerit_korostiva...

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan strategiat ja ohjelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia suuntaa ministeriön ja toimialan toimintaa vuoteen 2020 saakka. Siinä yhteisenä tahtotilana on, että Suomi on osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa. Sivistyksen toimialat - koulutus, tiede, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö - muodostavat keskeisen ...
/OPM/Linjaukset_ja_rahoitus/strategiat_ja_ohjelmat/index.html

Kansainvälinen yhteistyö liikunta-asioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionilla on ns. tukitoimivalta urheilun ja liikunnan alalla eli se voi tukea, yhteen sovittaa ja täydentää jäsenvaltioiden liikuntasektorin toimia. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklan mukaan unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon...
/OPM/EU-asiat/EU-yhteistyx_liikunnassa_ja_urheilussa/index.html

Kulttuuriviennin asiantuntijuuden kehittäminen

Suomen kulttuuriviennin yhtenä kehittämishaasteena on kulttuurialan toimijoiden riittämätön liiketalousosaaminen, joka ilmenee vaikeuksissa löytää hankerahoitusta, tuotteistaa ja markkinoida  tuotteistettuja hankkeita. Tarvitaan lisää yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista, viestintä- ja markki...
/OPM/Kulttuuri/kulttuurivienti/asiantuntijuus.html

Kansainväliset suurtapahtumat Suomessa

Työryhmän tehtävänä oli laatia esitys Suomessa järjestettävien kansainvälisten suurtapahtumien kansalliseksi strategiaksi. Työryhmä rajasi työnsä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimialalle. Tieteelliset kongressit ja tapahtumat eivät kuuluneet työryhmän tehtäväksiantoon. Työryhmän toimek...
/OPM/Julkaisut/2006/Kansainvaliset_suurtapahtumat_Suomessa.html

Kansainvälinen yhteistyö liikunta-asioissa Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvoston perustehtävä, demokratiakehityksen edistäminen, on kansalaistoimintaan perustuvan liikunnan kannalta erityisen tärkeä toiminta-ala. Hallitusten välisen yhteistyön lisäksi Euroopan neuvosto tarjoaa kanavan hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyölle urheilun alalla. Yhte...
/OPM/Liikunta/kansainvaelinen_yhteistyoe/euroopan_neuvosto/index.html

Opetus- ja kulttuuriministeriön Venäjä-yhteistyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää yhteistyötä Venäjän kanssa asiantuntemuksen ja tiedon vaihdolla, yhteistyöllä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä verkostoilla. Venäjä on mukana monenvälisessä yhteistyössä kuten Barentsin alueen euroarktisessa neuvostossa ja Arktisessa neuvostossa ...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/ohjelmat_ja_aloitteet/venaejae/index.html

Opetus- ja kulttuuriministeriön Aasia-yhteistyö

Opetus- ja kulttuuriministeriön Aasia-toimintaohjelman avulla pyritään parantamaan Suomen asemaa ja näkyvyyttä globaalissa kilpailussa. Ohjelman tavoitteena on, että Suomi nähtäisiin kansainvälisesti kiinnostavana ja luotettavana yhteistyökumppanina ja Aasian tuntemuksen maana. Suomella tulee olla h...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/ohjelmat_ja_aloitteet/aasia/index.html

Bolognan prosessi

Bolognan julistuksen perimmäinen tavoite on synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna. Tavoitteeseen pyritään lähinnä kuudella tavoitteella: Ymmärrettävä...
/OPM/Koulutus/artikkelit/bologna/index.html

Aasia-toimintaohjelman valmisteluaineistoa

Osana Aasia-toimintaohjelman valmistelua järjestettiin kolme asiantuntijatapaamista, joiden teemat olivat korkeakoulutus, tutkimus ja tutkijankoulutus sekä taide- ja kulttuuriyhteistyö.  Aineistot ovat pdf-tiedostoina. Korkeakoulutuksen pyöreä pöytä 5.10.2005 Tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen ...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/ohjelmat_ja_aloitteet/aasia/Ohjelman_valmis...

Opetusministeriön tuki ystävyysseuroille. Selvitysmiehen raportti

Selvitysmiehen tehtävänä oli selvittää ystävyysseurojen toiminnan tukemista opetusministeriön avustusmomenteilta sekä tehdä ehdotuksia valtionavun jakoperusteista, ystävyysseurojen ohjausjärjestelmästä ja muista mahdollisista rahoitusmuodoista ja -lähteistä ja seuroille myönnettävän valtionavun dele...
/OPM/Julkaisut/2006/Opetusministerion_tuki_ystavyysseuroille.html

Kansainvälinen yhteistyö nuorisoasioissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälinen yhteistyö nuorisotoimialalla perustuu pääosin hallitustenvälisiin monenkeskisiin ja kahdenvälisiin sitoumuksiin. Sekä kansainvälisen yhteistyön että EU-yhteistyön tavoitteena on kansallisen nuorisopolitiikan kehittäminen ja kansallisen nuorisotyön tukem...
/OPM/Nuoriso/kansainvalinen_yhteistyo/index.html

Unesco

Vuonna 1945 perustettu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) on YK:n alainen itsenäinen erityisjärjestö. Unescolla on 195 jäsenmaata ja 9 liitännäisjäsentä. Yhteisjäsenmäärä, 204, on YK-järjestelmän korkeimpia....
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/index.ht...

Kahdenvälinen yhteistyö nuorisoasioissa

Kahdenvälisen nuorisoalan yhteistyön perustana ovat kahdenväliset kulttuurisopimukset ja niitä toteuttavat vaihto-ohjelmat. Kahdenvälisen yhteistyön merkitys ministeriöiden välisessä kanssakäymisessä on merkittävästä vähentynyt ja 2000-luvulla kahdenvälistä yhteistyötä onkin toteutettu tarveharkinta...
/OPM/Nuoriso/kansainvalinen_yhteistyo/maiden_vaelinen_yhteistyoe/index...

Nuorisoalan yhteistyö kansainvälisissä organisaatioissa ja järjestöissä

Yhteistyö Euroopan neuvostossa Euroopan neuvoston nuorisopolitiikkaa, -tutkimusta ja -työtä koskevia asioita käsitellään hallitusten välisen johtokomitean (CDEJ) ja nuorisojärjestöjä edustavan neuvoa-antavan komitean (AC) yhteiskokouksissa (CMJ) yhteisjohtamisjärjestelmän mukaisesti (co-management)...
/OPM/Nuoriso/kansainvalinen_yhteistyo/kansainvaeliset_jaerjestoet_ja_o...

Ammattikorkeakoulukoulutus ja sen kehittäminen

Ammattikorkeakoulut (AMK) ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden toiminnassa korostuu yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. Niissä suoritettavat tutkinnot ovat ammatillispainotteisia korkeakoulututkintoja. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelä...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/index.html

Minister of Culture Tanja Saarela at luncheon on the occasion of the presentation of the Kajaani report: Kajaani Process -Processing Results of the EU-Russia Expert Meeting on Culture

(Check against delivery) Excellencies, Mr Minister, Ladies and gentlemen, As Mrs Kaivosoja has certainly informed you, I come here from the presidential session of the Government. I thank you for accepting my invitation to attend this luncheon where we can discuss the follow-up to the Kajaani proces...
/OPM/Puheet/2007/03/the_Kajaani_report.html

Yhteistyö nuorisoasioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionin toimivalta nuorisoalalla perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklaan. Unionin toiminnalla pyritään edistämään nuorisovaihdon sekä sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien vaihdon kehittämistä sekä kannustamaan nuorten osallistumista demokratian toteuttami...
/OPM/EU-asiat/EU-yhteistyx_nuoriso-asioissa/index.html

Opetus- ja viestintäministeri Kiuru: Suomi käynnistänyt kansainvälisen koulutusverkoston

- On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on halu oppia oppimaan ja myönteinen asenne kouluun ja koulutukseen. Velvollisuutemme on tarjota lapsille ja nuorille innostava ja innovatiivinen koulu, joka vastaa muun yhteiskunnan kehitystä, totesivat panelistit. Opetus- ja viestintäministeri Kiurun tarkoit...
/OPM/Tiedotteet/2014/07/Kiuru_SuomiAreena.html

Korkeakoulutuksen kansainvälisen toiminnan strategia

Opetusministeriö asetti 7.11.2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella muuttuneen toimintaympäristön huomioonottava korkeakoulutuksen kansainvälisen toiminnan strategia. Työryhmän tuli arvioida ja tehdä esitys, miten suomalaisen korkeakoulutuksen kilpailukyky voidaan parhaiten turvata erityise...
/OPM/Julkaisut/2001/korkeakoulutuksen_kansainvalisen_toiminnan_strateg...

Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkintoa selvittäneen työryhmän muistio

Työryhmän tehtävänä oli selvittää Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinnon järjestämistarvetta ja edellytyksiä suomalaisessa lukiossa. Työryhmän tuli lisäksi selvittää tutkinnon tasoa verrattuna suomalaiseen ylioppilastutkintoon ja Suomessa järjestettäviin muihin kansainväl...
/OPM/Julkaisut/2002/advanced_international_certificate_of_education_ai...

Liikunnan kansainvälinen strategia 2003-2005

Opetusministeriön 5.2.2002 asettaman työryhmän tehtävänä on ollut arvioida Liikunnan kansainvälisessä strategiassa (komiteamietintö 1991:45) esitettyjen toiminnallisten ehdotusten toteutumista ja vaikuttavuutta 1990-luvulla. Työryhmän tehtävänä oli lisäksi laatia esitys liikunnan alan kansainvälisek...
/OPM/Julkaisut/2003/liikunnan_kansainvalinen_strategia_2003-2005

Selvitys Suomen sukukansaohjelmasta

Opetusministeriön alaisuudessa on toteutettu vuosina 1994-2004 ns. Suomen sukukansaohjelmaa, jonka alkuperäinen tarkempi nimi oli Toimenpideohjelma Venäjän suomensukuisten kansojen ja kulttuurien tukemiseksi. Hankkeen koordinoija on sitä varten perustettu Sukukansaohjelman neuvottelukunta, ja päävas...
/OPM/Julkaisut/2005/selvitys_suomen_sukukansaohjelmasta

Sortavala-seminaarin teemaan liittyviä artikkeleja

takaisin Artikkelit ovat pdf-tiedostoina Sortavalan seminaarissa luodaan tulevaisuutta (Kulttuuriministeri Tanja Saarela) Suomen ja Karjalan kulttuuri- ja nuorisohallintojen yhteistyö vuosina 2000-2005 (Hallinnollinen avustaja Tarja Mäkinen) Euroopan Unionin Naapuruusohjelman kehitysvaihe 2006 ...
/OPM/Tapahtumakalenteri/2006/11/sortavala/artikkelit/index.html

Yhteistyö Pohjoismaiden neuvostossa ja ministerineuvostossa

Pohjoismaisen kulttuuri-, koulutus- ja tiedeyhteistyön perustana on viiden Pohjoismaan vuonna 1971 allekirjoittama kulttuurisopimus, joka kattaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan: koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin. Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten yhteist...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/pohjoismainen_y...

Yhteistyö Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvosto (Council of Europe) on vuonna 1949 perustettu hallitustenvälinen järjestö, jonka päätehtävä on ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen. Euroopan neuvoston toimintaan kuuluvat mm. koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheilualan yhteistyö, jolle Euroop...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/euroopan_neuvos...

Kansainväliset järjestöt ja alueellinen yhteistyö

Tutkimus, koulutus ja kulttuuri ovat keskeisiä kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta. Niitä koskevia asioita käsitellään yhä enemmän mm. YK:ssa ja sen järjestöissä sekä kansainvälisen kauppapolitiikan yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu toimialansa yhteistyöhön kansainvälisissä järj...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/index.html

Yhdistyneet Kansakunnat YK

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteita ovat mm. ihmisoikeuksien, tasa-arvon, sosiaalisten oikeuksien sekä suvaitsevaisuuden ja rauhan edistäminen. Tavoitteiden toteuttamisessa mm. koulutuksen, tieteen ja kulttuurin keinot ovat avainasemassa. Suomi hyväksyttiin YK:...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/yhdistyneet_kan...

Opetusministeriön Euroopan neuvosto -strategia

Opetusministeriön 7.10.2004 asettaman työryhmän tehtävänä on ollut päivittää ja täydentää ministeriön hallinnonalan EN-strategia ottaen erityisesti huomioon EU:n laajeneminen ja muu relevantti kansainvälinen kehitys, EN:n kolmannen valtion- ja hallitustenpäämiesten huippukokouksen valmistelu sekä ku...
/OPM/Julkaisut/2005/opetusministerion_euroopan_neuvosto_-strategia

Metsäalan koulutuksen tuottamat kansainväliset valmiudet

Opetusministeriö asetti 6.3.2001 työryhmän valmistelemaan metsä- ja puutalouden koulutuksen tuottamia valmiuksia. Työryhmän tuli selvittää 1) miten metsä- ja puutalouden koulutus sekä toisella asteella että korkea-asteella antaa valmiuksia kansainväliseen toimintaan, kansainvälisten yhteyksien lisää...
/OPM/Julkaisut/2004/metsaalan_koulutuksen_tuottamat_kansainvaliset_val...

Kulttuurimatkailu ja kestävä kehitys

Suomen opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto ja Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö, opetus- ja nuorisoasiainministeriö sekä Urheilun ja turismin valtionkomitea aloittivat yhteistyön kulttuurimatkailun edistämiseksi Suomen ja Karjalan tasavallan välillä vuonna 2000....
/OPM/Julkaisut/2003/kulttuurimatkailu_ja_kestava_kehitys_valtionhallin...

Sortavala-seminaarin teemaan liittyviä yhteistyöesimerkkejä

takaisin Esimerkkikuvaukset ovat pdf-tiedostoina Juminkeko - kulttuurivaihtokanava ja Vienan runokylien elvyttäjä Savon Perinnepurjehtijoiden historiaa tuokiokuvina takaisin
/OPM/Tapahtumakalenteri/2006/11/sortavala/esimerkit/index.html

Kansainvälinen tiedepoliittinen yhteistyö

Juha Sipilän hallitusohjelman vision mukaisesti Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Hallituskauden tavo...
/OPM/Tiede/kansainvaelinen_tiedepoliittinen_yhteistyoe/index.html

Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelma

Opetusministeriön taiteen ja kulttuurin Venäjä- ohjelman painopisteet ja tavoitteet tähtäävät kulttuuriyhteistyön edellytysten parantamiseen, ja se rohkaisee toimijoita kehittämään suoraa kanssakäymistä kahdenvälisessä ja monenkeskisessä toimintaympäristössä. Ohjelma hyväksyttiin 2.8.2005. Pain...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/kansainvaelinen_kulttuuriyhteistyoe...

Taidetta ja kulttuuria koskevan Venäjä-yhteistyön rahoitus

Opetusministeriö myöntää veikkausvoittovaroista erilaisia Venäjä-yhteistyöhön tarkoitettuja harkinnanvaraisia avustuksia (29.90.52) ja avustuksia kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön tarkoitetuista varoista (29.08.25), tukee Suomi-Venäjä -Seuran, Pietari-instituutin ja Venäjän ja Itä-Euroopan insti...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/kansainvaelinen_kulttuuriyhteistyoe...

Taiteen ja kulttuurin Venäjä- yhteistyön toimintaedellytysten parantaminen ja yhteistyön kehittäminen

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumi -toiminnan kehittäminen: Opetusministeriö asetti 6.6.2005 uuden työryhmän johtamaan foorumitoimintaa Partneriyhteistyön tehostamiseksi ja foorumitoiminnan sisällyttämiseksi eri ohjelma- alueisiin käynnistetään yhteistyö ja määritellään vastuunjaot alueellisten k...
/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/kansainvaelinen_kulttuuriyhteistyoe...

Ammattikorkeakoulukoulutus ja sen kehittäminen

Ammattikorkeakoulut (AMK) ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden toiminnassa korostuu yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. Niissä suoritettavat tutkinnot ovat ammatillispainotteisia korkeakoulututkintoja. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelä...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/index.html

Koulutuksen kansainvälinen yhteistyö

Koulutusjärjestelmään ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista päätetään kansallisesti. Kansallisilla järjestelyillä ja päätöksillä kehitystä ohjataan yhteisesti esim. Euroopan unionissa, Pohjoismaisessa yhteistyössä tai kansainvälissä järjestöissä tai elimissä kuten Euroopan neuvostossa, OECD:ssä ...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/koulutuksen_kansainvaelinen_yhteistyo...

Ammattikorkeakoulukoulutus ja sen kehittäminen

Ammattikorkeakoulut (AMK) ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden toiminnassa korostuu yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. Niissä suoritettavat tutkinnot ovat ammatillispainotteisia korkeakoulututkintoja. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelä...
/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/index.html

Helsinkiin ehdotetaan perustettavaksi Eurooppa-koulu

  Euroopan unionin kemikaaliviraston perustaminen Suomeen vuonna 2007 sekä kansainvälisen henkilökunnan ja paluumuuttajien määrän kasvu edellyttää kansainvälisen koulutuksen kehittämistä pääkaupunkiseudulla. Kysyntään pystytään vastaamaan vielä muutaman seuraavan vuoden ajan, mutta sen jälkeen ...
/OPM/Tiedotteet/2006/6/Helsinkiin_ehdotetaan_perustettavaksi_Eurooppa-...

Ministeri Räsänen tapasi Kiinan uskontoasioista vastaavan ministeri Wangin

Kirkollisasioista vastaava ministeri Räsänen ja Kiinan uskontoasioista vastaava ministeri Wang keskustelivat tapaamisessaan muun muassa uskonnonvapaudesta. Räsäsen mukaan uskonnonvapaus on ihmisen perusoikeus, joka sisältää oikeuden harjoittaa, levittää sekä avoimesti tunnustaa uskontoa. Ministeri R...
/OPM/Tiedotteet/2014/07/Rasanen_Wang.html

Kansainvälisen henkilöstön lasten koulutustarpeet ja EB-tutkinnon järjestäminen Suomessa

Euroopan kemikaalivirasto aloittaa toimintansa Helsingissä vuonna 2007. Lisäksi monet kansainväliset hankkeet tieteen, koulutuksen ja elinkeinoelämän puolella tuovat maahan asiantuntijoita, joilla on kouluikäisiä lapsia. Selvittääkseen kansainvälisen henkilöstön lasten koulutustarpeet ja -mahdollisu...
/OPM/Julkaisut/2006/Kansainvalisen_henkiloston_lasten_koulutustarpeet_...

Conclusions of the EU-Russia Expert Meeting

The representatives of the European Union member states, the European Commission, Bulgaria and Romania, and the Russian Federation convened in Kajaani on 18 and 19 September 2006 to deliberate the implementation of the cultural aspects of the Road Map for the Fourth Common Space adopted by the Europ...
/OPM/Tiedotteet/2006/9/conclusions_of_the_EU-Russia_Expert_Meeting.htm...

Ystävyysseurat Suomessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee osana kansainvälisen yhteistyön tukitoimia Suomessa toimivia eri maiden ystävyysseuroja. Näistä osa saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta ja osa projektiavustusta. Ystävyysseurojen päätehtävänä on lisätä edustamansa maan tunnettuutta Suomessa. ...
/OPM/Kulttuuri/kulttuurivienti/ystavyysseurat/index.html

Sortavala-seminaarin teemaan liittyviä artikkeleja

takaisin Artikkelit ovat pdf-tiedostoina На семинаре в Суоярви будет заложен фундамент для будущего (Танья Саарела, министр культуры) Сотрудничество управлений культуры и молодежи между Финляндией и Карелией (Тарья Мякинен) Развитие новой политики добрососедства и ЕNРI (Пекка Ярвиё, Советник п...
/OPM/Tapahtumakalenteri/2006/11/sortavala/artikkelit_venajaksi/index.h...

Koulutus-, tiede- ja kulttuuriyhteistyö Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui 15.2.2012 Suomen Madridin-instituutin johtajan professori Martti Pärssisen selvitysmieheksi laatimaan selvityksen Latinalaisen Amerikan kanssa tehtävän yhteistyön tämänhetkisestä tilasta sekä tekemään ehdotuksen koulutus-, tiede- ja kulttuurialan yhteistyön tule...
/OPM/Julkaisut/2012/lac.html

Kalliomäki: Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua edistettävä

- Meidän on edelleen aktiivisesti jatkettava panostustamme koulutusalan Venäjä-yhteistyön syventämiseksi, ja sitä kautta myös laajemman, eurooppalaisessakin katsannossa paljon kysyntää saaneen Suomen Venäjä-osaamisen vahvistamiseksi. Venäjä-osaamisen kehittymisessä juuri oppilaitoksilla on keskeinen...
/OPM/Tiedotteet/2007/01/Kalliomaki_Venajan_kielen_ja_kulttuurin_opiske...

Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit -loppuraportin julkaisemistilaisuus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat seminaarin osallistujat, Hyvät naiset ja herrat, Dear seminar participants, ladies and gentlemen, On opetusministerinä ilo toivottaa teidät tervetulleiksi päivän seminaariin ja sekä tuoda koko valtioneuvoston terveiset Kansallisen tason tutkimusinfrastruk...
/OPM/Puheet/2009/02/Kansallisen_tason_tutkimusinfrastruktuurit.html

Selvitysmies Arto Mustajoki: Suomen Venäjä-osaamisen tasoa nostettava

Suomalainen Venäjä-osaaminen kaipaa monipuolistamista ja tason kohottamista. Venäjä-osaaminen ja kanssakäyminen venäläisten kanssa tulisi Mustajoen mukaan saada luontevaksi osaksi yhteiskunnan eri tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista, jolloin erillisiä Venäjä-ohjelmia ei enää tarvittaisi. Must...
/OPM/Tiedotteet/2007/02/Selvitysmies_Mustajoki_Venaja-osaaminen.html

Kalliomäki: Venäjä-osaamisessa parannettavaa

Opetusministeri Antti Kalliomäki pitää ilahduttavana sitä, että suomalaisten kiinnostus Venäjää kohtaan näyttäisi olevan kasvussa. Venäjä-osaamiseen tulisi kuitenkin panostaa enemmän, koska Venäjä on nopeimmin kasvava suuri markkina-alue Suomen läheisyydessä. - Suomen yliopistoissa on hyvä perusta V...
/OPM/Tiedotteet/2007/02/Kalliomaki_Venaja-selvitys.html

Kulttuuriministeri Tanja Saarela: Kulttuuri on noussut tasavertaiseksi muiden alojen rinnalle EU:n Venäjä-politiikassa

 – Suomi on Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajana tehnyt aloitteen Pohjoismaiden, Arktisen, Barentsin Euroarktisen ja Itämerenneuvoston yhteisestä Kajaanin jatkokokouksesta. Tavoitteena on valmistella ehdotuksia, joita voitaisiin hyödyntää kulttuurin yhteistyöohjelman laadinnas...
/OPM/Tiedotteet/2007/03/Saarela_EUn_ja_Venajan_kulttuuriyhteistyon_jat...

Kulttuuriomaisuuden uhat ja suojelu; Työryhmän esitys Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen toimeenpanosta Suomessa ja osana kansainvälistä kriisinhallintaa

Haagin vuoden 1954 yleissopimus on UNESCOn yleiskokouksen hyväksymä humanitaarinen sopimus, jonka tavoitteena on kulttuuriomaisuuden suojelu aseellisten selkkausten sattuessa. Sopimus edellyttää, että osapuolet varautuvat kulttuuriomaisuuden suojeluun jo rauhan aikana, tekevät sopimusta tunnetuksi k...
/OPM/Julkaisut/2007/Kulttuuriomaisuuden_uhat_ja_suojelu

Kansainvälisyyskasvatus 2010

Ohjelmassa taustoitetaan lyhyesti kansainvälisyyskasvatuksen kehityslinjoja Suomessa sekä määritellään käsitteenä tässä ohjelmassa käytetty termi kansainvälisyyskasvatus. Kansainvälisyyskasvatuksen kehittämisen kansallisia tavoitteita esitetään kaikkiaan seitsemän: kansainvälisyyskasvatuksen sisälly...
/OPM/Julkaisut/2007/kvkasvatus2010.html

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin selvitys luovutetaan

Venäjän ja Itä-Euroopan instituuttia koskeva selvitys luovutetaan ylijohtja Riitta Kaivosojalle.
/OPM/Tapahtumakalenteri/2007/03/instituuttiselvitys.html

Selvitysmies: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista monipuolinen taiteen ja kulttuurin kansainvälinen tukiyksikkö

Instituutin ydintoimintoihin kuuluisi jatkossakin Suomen venäjänkielisen väestönosan ja maahanmuuttajien kulttuuri- ja taidetoiminnan tukeminen esimerkiksi järjestämällä yhteisiä kulttuuritilaisuuksia ja kääntäjien työpajoja sekä avustamalla järjestöjä tapahtumien toteuttamisessa. Taide- ja kulttuur...
/OPM/Tiedotteet/2007/03/Selvitysmies_Venajan_ja_Ita-Euroopan_instituut...

OECD:n raportti: Suomessa korkeakouluopinnot aloitetaan huomattavasti vertailumaita myöhemmin

Education at a Glance 2008 kuvaa vertailuindikaattorein koulutuksen tilaa ja kehityspiirteitä OECD:n jäsenmaissa ja muutamissa OECD:n ulkopuolisissa maissa, kuten Venäjällä, Brasiliassa, Chilessä ja Israelissa. Raportin tiedot ovat pääosin vuodelta 2006. Korkeakouluun pääsy ei ole helppoa Suomalaise...
/OPM/Tiedotteet/2008/09/education_at_a_glance2008.html

Laadunvarmistusta kehitetään eurooppalaisen rekisterin avulla

Sarkomaa pitää perustettavaa rekisteriä tärkeänä työkaluna, joka edistää korkeakoulutuksen laatua. - Rekisterin perustaminen on kannatettava ajatus, koska sen avulla voidaan saada tietoa luotettavista laadunvarmistuksen toimijoista ja siten edistää korkeakoulujen arviointitoiminnan kansainvälistämis...
/OPM/Tiedotteet/2007/05/Laadunvarmistusta_kehitetxn_eurooppalaisen_rek...

Suuntana Aasia. Tavoitteelliseen opetus-, tiede- ja kulttuuriyhteistyöhön Aasian maiden kanssa

Opetusministeriön Aasia-toimintaohjelmaan “Suomi, Aasia ja kansainvälinen yhteistyö” (2006:9) perustuen opetusministeriö kutsui 26.9.2006 varatuomari Markku Linnan selvitysmieheksi laatimaan edellä mainittuun toimintaohjelmaan perustuen selvityksen ja ehdotuksen opetus-, tiede- ja kulttuuritoimialan...
/OPM/Julkaisut/2007/Suuntana_Aasia

Selvitysmies: Aasia-yhteistyössä lisättävä opiskelija-, tutkija- ja asiantuntijavaihtoa

Tavoitteiden selkiyttämiseksi ja koordinaation parantamiseksi selvitysmies ehdottaa, että opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja ulkoasiainministeriö organisoivat säännöllisen ministeriöiden välisen yhteistyön opetus-, tiede- ja kulttuurialan valtakunnalliseksi koordinoimiseksi. Yhteis...
/OPM/Tiedotteet/2007/05/linnan_selvitys_aasia_yhteistyosta.html

Korkeatasoinen ja innovatiivinen tutkimustyö tarvitsee vahvan infrastruktuurin. Infrastruktuurityöryhmän muistio.

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palvelujen varanto, joka mahdollistaa tutkimus- ja kehitystyön innovaatioketjun eri osissa, tukee organisoitunutta tutkimustyötä sekä ylläpitää tutkimuskapasiteettia. Työryhmä esittää, että Suomeen luodaan kilpaillun tut...
/OPM/Julkaisut/2007/Infrastruktuurityoryhman_muistio.html

Ministeri Wallin Venäjälle 8. suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin

Ministeri Wallin osallistuu foorumin avajaisistuntoon torstaina 27.9. Avajaisistunnon ohjelma koostuu puheenvuoroista, lehdistötilaisuudesta ja kulttuuriohjelmasta. Perjantaina 28.9. ministeri Wallin johtaa yhdessä Venäjän kulttuuri- ja joukkoviestintäministerin A.S. Sokolovin kanssa foorumityöryhmi...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/Wallin_Tver.html

Kulttuuri- ja urheiluministeri Wallinin tervehdys Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin avajaisistunnossa

  По-русски Arvoisa Ministeri, Tverin kuvernööri, hyvät foorumin osanottajat, Kiitän lämpimästi kutsusta saapua 8. Venäläis-suomalaiseen kulttuurifoorumiin, joka tällä kertaa järjestetään täällä Venäjän sydänmailla Tverissä. Haluan samalla käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja onnitella kollega...
/OPM/Puheet/2007/09/Wallin_suomalais-venalainen_kulttuurifoorumi.html

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Pohjoinen ulottuvuus ja kulttuuri - konferenssissa

Puhe englanniksi / Speech in English Puhe venäjäksi / По-русски (muutosvarauksin)  Arvoisa ministeri, arvoisat suurlähettiläät, konferenssivieraat! Kulttuuriministerimme Stefan Wallin antoi tälle konferenssille kolme tehtävää: 1. tarjota aineksia EU-Venäjä kulttuurin yhteistyöohjelman valmistel...
/OPM/Puheet/2007/10/Kaivosoja_Kajaani.html

Pohjoinen kulttuurinen kumppanuus aiheena Kajaanissa 8.-9.10.

Konferenssiin osallistuu asiantuntijoita pohjoismaiden ja Venäjän kulttuuri- ja ulkosuhteiden hallinnosta, pohjoisista alueneuvostoista, Euroopan unionin, Venäjän ja Pohjoismaiden kulttuuriorganisaatioista, EU:n puheenjohtajamaa Portugalin sekä Euroopan komission edustajia. Konferenssi on jatkoa Suo...
/OPM/Tiedotteet/2007/10/Pohjoinen_kulttuurinen_kumppanuus_aiheena_Kaja...

Kulttuuri- ja urheiluministeri Wallinin avauspuhe The Northern Dimension and Culture -konferenssissa

Puhe englanniksi / Speech in English (Muutosvarauksin) Hyvät konferenssin osanottajat, omasta puolestani haluan Suomen kulttuuri- ja urheiluministerinä toivottaa teidät kaikki Pohjoismaista, muualta EU-maista ja Venäjältä tervetulleiksi Suomeen viemään eteenpäin Kajaani-prosessia. Suomi sai parlamen...
/OPM/Puheet/2007/10/Wallinin_avauspuhe_Kajaanissa.html

Suomi hakee Frankfurtin kirjamessujen teemamaa-asemaa

Frankfurtin kirjamessut ovat maailman suurin vuosittainen alan ammattilaistapaaminen. Messuilla käy lähes 300 000 vierailijaa ja siellä on esillä noin 380 000 kirjaa yli 7000 näytteilleasettajalta. – Frankfurtin kirjamessut on Suomelle mahdollisuus. Suomalaista kirjallisuutta käännetään saksa...
/OPM/Tiedotteet/2007/10/Frankfurtin_kirjamessut.html

Ministeri Wallin johtaa Suomen valtuuskuntaa Unescon yleiskokouksessa

Suomen pääpuheenvuorossa ministeri Wallin korostaa ihmisoikeisperustaista lähtökohtaa kaikessa ohjelmatoiminnassa. Ilmaisuvapauden puolustaminen sekä tiedonvälityksen kehittäminen ovat osa tätä kokonaisuutta. Kaikessa ohjelmatoiminnassa on huomioitava sukupuolten välinen tasa-arvo, ihmisoikeudet ja ...
/OPM/Tiedotteet/2007/10/Unescon_yleiskokous.html

Inauguration of the Confucius Institute

Mrs Ambassador, Honourable guests, ladies and gentlemen The internationalization of higher education and research has been raised as the main goal in all studies on Finland’s future success factors in recent years. In 2004 the Prime Minister, Matti Vanhanen initiated a group of specialists to study ...
/OPM/Puheet/2007/10/Konfutse-instituutti.html

Sarkomaa: Pohjoismaat ja Baltia muodostavat toimivan tutkimus- ja koulutusalueen

Nordplus-verkosto- ja liikkuvuusohjelmat avautuvat vuoden 2008 alusta myös Baltian maille. Sarkomaa totesi Pohjoismaiden ja Baltian maiden opetusministerien tapaamisessa ohjelman laajennuksen olleen yksi Suomen puheenjohtajakauden tärkeimmistä tehtävistä. – Baltian maiden osallistuminen Nordpl...
/OPM/Tiedotteet/2007/10/Sarkomaa_PM_ministerikokous.html

Suomi osallistuu uuden kansainvälisen kiihdytinlaboratorion rakentamiseen

FAIR-laboratorion muodostavat joukko ionikiidyttimiä ja varastorenkaita sekä niihin liittyviä koeasemia. Näiden avulla voidaan tutkia antimateriaa ja atomiytimiä ennennäkemättömällä tarkkuudella. Lisäksi niillä voidaan tuottaa suuri määrä tähän asti havaitsemattomia ytimiä, joiden löytäminen auttaa ...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/fair.html

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin 60-vuotisjuhlaseminaari

Kunnioitettu Herra Suurlähettiläs, arvoisat juhlaseminaarin osanottajat, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti viettää 60-vuotisjuhlaansa tilanteessa, jossa sen osaamiselle on entistä haastavampaa kysyntää. Näin ajan ja tapahtumien aallot keinuttavat! Viime vuonna instituutti taisteli olemassaolostaan...
/OPM/Puheet/2007/09/Venxjxn_ja_Itx-Euroopan_instituutin_60-vuotisjuhla...

Euroopan neuvoston urheiluministerit kokoontuivat Sveitsissä

Valtiosihteeri Kari Anttila pitää hyvää hallintoa tehokkaimpana lääkkeenä korruptiota vastaan. - Urheiluliikkeen tehtävänä on varmistaa, että sen piirissä noudatetaan lakia, ja sen toiminta on eettisesti kestävää, Anttila sanoi. Suomessa lainmukainen toiminta ja eettisten periaatteiden noudattaminen...
/OPM/Tiedotteet/2014/09/EN_urheiluministerikonferenssi.html

Suomen ja Unkarin välinen nuorisovaihtosopimus allekirjoitettiin

Nyt solmittavalla nuorisovaihtosopimuksella luodaan mahdollisuus Suomen ja Unkarin entistä tiiviimmälle EU-yhteistyölle saattamalla yhteen molempien maiden nuoria ja nuorisotoimialan asiantuntijoita maan eri osista. Erityisenä painopisteenä ohjelmassa on tarjota yhteistyömahdollisuuksia sellaisille ...
/OPM/Tiedotteet/2008/02/nuorisovaihtosopimus.html

Kansainväliset asiat

Kansainväliseen toimintaan kuuluu mm. osallistuminen toimialan merkittävien kansainvälisten järjestöjen ja alueneuvostojen toimintaan erilaisiin haasteisiin ja teemoihin liittyvien ohjelmien ja aloitteiden toteuttaminen kulttuuriyhteistyön tukeminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee toimia...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/index.html

Sarkomaa: Verkossa voi vaikuttaa korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

– Avoin konsultaatio on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa korkeakoulujen kansainvälistymisen tulevaisuuden suuntaan. Olemme saaneet jo satoja vastauksia, jotka antavat meille arvokasta tietoa toimijoiden näkemyksistä, ja toivomme vielä lisää monipuolisia ideoita ja mielipiteitä, ministeri ...
/OPM/Tiedotteet/2008/05/kansainvalisyysstrategia.html

Wallin: Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus etenee

– Pohjoisen ulottuvuuden ohjausryhmä päätti viime kuussa esittää, että pohjoisen ulottuvuuden puitteissa ryhdytään valmistelemaan kulttuurikumppanuutta. Tässä työssä partnereita ovat EU, Norja, Islanti ja Venäjä. Wallinin mukaan pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudella vaikutetaan kulttu...
/OPM/Tiedotteet/2008/10/wallin_kulttuurifoorumissa.html

EU:n koulutus-, nuoriso- ja kulttuuriministerit koolla Brysselissä

Kulttuuriasioissa (20.11.) neuvosto mm. hyväksynee päätelmät Euroopan kulttuuriperintötunnuksen käyttöönotosta, päätelmät arkkitehtuurista ja kulttuurin vaikutuksesta kestävään kehitykseen sekä päätelmät kulttuurisen monimuotoisuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä unionin ja sen j...
/OPM/Tiedotteet/2008/11/neuvoton_ennakkotiedote.html

Vrouw Marian hylkyä koskeva kansainvälinen asiantuntijatapaaminen Moskovassa

Vrouw Marian hylkyä koskeva kansainvälinen yhteistyöprojekti tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja soveltaa meriarkeologian parhaita käytäntöjä. Lisäksi voidaan kehittää hylkyjen visualisointiin ja esittelyyn liittyviä tekniikkoja. Yhteistyö jatkuu Suomen Museoviraston johtamassa asiantuntijaryhmässä. ...
/OPM/Tiedotteet/2008/11/vrouw_maria_moskova.html

Jyväskylän yliopiston 75-vuotisjuhla

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät juhlavieraat, Arvoisat Jyväskylän yliopiston ystävät, Minulla on ilo ja kunnia onnitella valtioneuvoston puolesta juhlivaa 75-vuotiasta Jyväskylän yliopistoa. Erityisen hienoa on olla mukana oman yliopistoni 75-vuotisjuhlassa. Jyväskylän yliopisto on ollut t...
/OPM/Puheet/2009/03/Jyvxskylxn_yliopisto_75v.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin 11. Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin avajaisistunnossa

Arvoisa Ministeri, hyvät foorumin osanottajat, Toivotan kaikki foorumin osanottajat lämpimästi tervetulleiksi 11. Suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin. Tässä foorumissa keskitymme taide- ja kulttuurikasvatuksen ja luovan talouden kehittämiseen liittyviin kysymyksiin. Teeman kumpikin aihekokonais...
/OPM/Puheet/2010/10/wallin_11_suomalais-venalainen_kulttuurifoorumi.ht...

Koulutuksen Bolognan prosessia jatketaan vuoteen 2020

Bolognan prosessiin osallistuvat ovat yhtä mieltä siitä, että prosessi on merkittävästi vauhdittanut korkeakoulutuksen uudistamista ja kansainvälistä yhteistyötä. Kokouksessa julkaistun seurantaraportin mukaan esimerkiksi tutkintorakenteiden uudistaminen kolmeen sykliin perustuvaksi on edennyt hyvin...
/OPM/Tiedotteet/2009/04/bologna.html

Suomi kehittämään kansainvälistä koulutuksen arviointityökalua

Hankkeen tarkoituksena on luoda uutta teknologiaa koulutuksen arviointiin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Arviointitekniikan avulla voidaan tulevaisuudessa toteuttaa laajoja vertailututkimuksia eri koulumuodoissa (esimerkiksi PISA-tutkimus). ATCS-hankkeen toisena keskeisenä tavoitteena ...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/ATCS.html

Ministeri Wallin johtaa Suomen valtuuskuntaa Unescon yleiskokouksessa

Kansliapäällikkö Harri Skog osallistuu opetusministereiden pyöreään pöytään "Minkälaista koulutusta tulevaisuudessa?" perjantaina 9.10. Suomen pääpuheenvuorossa ministeri Wallin korostaa ihmisoikeusperustaista lähtökohtaa kaikessa ohjelmatoiminnassa. Ilmaisuvapauden puolustaminen sekä tiedonvälityks...
/OPM/Tiedotteet/2009/10/wallin_unesco.html

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin 10. Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin avajaisistunnossa

Arvoisa Komin tasavallan päämies, hyvät foorumin osanottajat, Kiitän lämpimästi kutsusta saapua 10. Venäläis-suomalaiseen kulttuurifoorumiin, jonka tapahtumapaikkana on Venäjän federaation suomalais-ugrilainen nimikkotasavalta Komi ja sen pääkaupunki Syktyvkar. Juhlafoorumin teema "Etnokulttuurinen ...
/OPM/Puheet/2009/10/wallin_suomalais-venalainen_kulttuurifoorumi.html

Opetusministeri Virkkunen neuvottelee Kiinassa korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön kehittämisestä

Opetusministeri Henna Virkkunen vierailee Pekingissä ja Shanghaissa 9.-13.11.2009. Vierailun tavoitteena on edistää Suomen ja Kiinan välistä korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyötä sekä koulutusalan vientiä. Vierailun aikana ministeri Virkkunen tapaa Kiinan uuden opetusministerin Yuan Guirenin sekä vier...
/OPM/Tiedotteet/2009/11/Kiina.html

Koulutusvienti - uusia mahdollisuuksia

Korkealaatuisesta koulutusjärjestelmästä on 2000‐luvulla tullut keskeinen osa suomalaista identiteettiä ja Suomen myönteistä kuvaa ulkomailla. Koulutusosaamisen ja vahvan teknologisen maabrändin varaan on mahdollista luoda koulutusvientiin perustuvaa yritystoimintaa. Koulutusviennin toimenpideo...
/OPM/Koulutus/artikkelit/koulutusvienti/index.html

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) alueellistamisselvitys 2009

Opetusministeriö päätti 16.03.2009 hallitusohjelmaan viitaten aloittaa selvitystyön CIMOn toiminnan alueellistamiseksi joko kokonaan tai osittain. Kohdepaikkakunniksi valittiin pääkaupungin lisäksi Lappeenranta, Turku ja Vaasa. Kaikki kolme kaupunkia ovat kansainvälisesti toimivia korkeakoulupaikkak...
/OPM/Julkaisut/2009/CIMO_alueellistamisselvitys_2009.html

Museoviraston, CIMO:n ja Taiteen keskustoimikunnan alueellistamisselvitykset valmiit

Museovirastolle tulisi perustaa kaksi uutta alueellista toimipistettä, Kuopioon ja Ouluun. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n sekä Taiteen keskustoimikunnan osalta toiminta jatkuisi Helsingissä. Näin esitetään selvityksissä, joissa on pohdittu virastojen toimintojen alueellistam...
/OPM/Tiedotteet/2009/11/Alueellistamisselvitykset.html

Urheilun EU-aamukahvit - Keskustelutilaisuus urheilun ajankohtaisista EU-asioista

Tiistaina 15.12.2009 kello 9.00 – 11.00, SLU-talo (Radiokatu 20, Helsinki, salit 2-3) Järjestäjinä opetusministeriön liikuntayksikkö ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Keskustelua johdattelevat liikuntayksikön päällikkö Timo Haukilahti ja pääsihteeri Jukka Pekkala. Ohjelma ja teemat 8.30 Aam...
/OPM/Liikunta/kansainvaelinen_yhteistyoe/euroopan_unioni/EU_aamukahvit...

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilu

Korkeakoulut voivat vuosina 2010 - 2014 osallistua lukukausimaksukokeiluun. Kokeilulla vahvistetaan korkeakoulujen kansainvälistymistä ja luodaan korkeakouluille uusia kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia. Kokeilun aikana selvitetään, mitä vaikutuksia maksullisiin koulutusohjelmiin siirtymisestä o...
/OPM/Koulutus/artikkelit/lukukausimaksukokeilu/index.html

Kuvataiteen kansainvälistymiselle uudet puitteet

– Suomen tulee tähdätä kulttuurivientitoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. FRAME:n perustamisen jälkeen toimintaympäristö on muuttunut valtavasti. Kansainvälisen liikkuvuuden vaatimukset ovat kasvaneet ja myös kuvataiteen viennin edistämiseen liittyvät odotukset ovat nousseet. Kaikki se,...
/OPM/Tiedotteet/2010/03/frame.html

Vieraskieliset julkaisut

Vieraskieliset julkaisut -työryhmän muistiossa vastataan opetus- ja kulttuuriministeriön kesäkuussa 2010 asettamiin kysymyksiin suomalaista koulutusta ja koulutusjärjestelmää kuvaavien vieraskielisten esittelymateriaalien tuotannosta opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Kansainvälis...
/OPM/Julkaisut/2010/Vieraskieliset_julkaisut

Kansainväliset opintotukiasiat

Opintotuen saatavuus muulla kuin kotimaassa tapahtuviin opintoihin on yksi opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta edistävistä tekijöistä. Ulkomailla opiskeluun voi saada valtion opintotukea, jos opinnot vastaavat valtion tukemia opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon...
/OPM/Koulutus/opintotuki/kansainvaeliset_opintotukiasiat/index.html

Korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut

Työryhmän muistiossa esitellään kotimaisia, pohjoismaisia ja muita eurooppalaisia opiskelija- ja tutkija-asumisen palvelumalleja, korkeakoulujen yhteistyötahoja ja palvelutoiminnan strategisia painotuksia. Muistion liitteenä on ulkopuolisen asiantuntija Maria Kelon haastattelututkimukseen perustuva ...
/OPM/Julkaisut/2011/Korkeakoulujen_kansainvalistymiseen_liittyvat_asum...

Selvityshenkilö esittää: Uusi säätiö hoitamaan visuaalisten alojen kansainvälistymistä ja vientiä

Tulevan säätiön säännöt olisivat tarkoituspykälän osalta nykyistä väljemmät. Tämä mahdollistaisi tarvittaessa laajemmin visuaalisten taiteiden kansainvälisen toiminnan ja vientitoiminnan hoitamisen uuden säätiön toimesta. Selvityshenkilö ehdottaa, että hallituksen kokoa pienennettäväksi. Hallituksen...
/OPM/Tiedotteet/2011/02/frame_selvitys.html

Opetusministeri Virkkunen Valko-Venäjän opetusministerille: Ihmisoikeuksia ja opiskelijoiden vapauksia kunnioitettava

Opetusministeri Henna Virkkunen on lähettänyt Valko-Venäjän opetusministeri Sergei Maskevichille kirjeen, jossa hän ilmaisee syvän huolestumisensa opiskelijoiden oikeuksien toteutumisesta maan poliittisen tilanteen johdosta. Valko-Venäjän joulukuisten presidenttivaalien seurauksena maan opiskelijoit...
/OPM/Tiedotteet/2011/02/valko-venaja.html

Suomen Unesco-toimikunta asetettu

Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa professori Tapio Markkanen. Muita jäseniä ovat tutkimuspäällikkö Timo Cantell, opetusneuvos Irmeli Halinen, ohjelmistoalueen johtaja Olli-Pekka Heinonen, johtaja Gunvor Kronman, toiminnanjohtaja Helena Laukko, kansainvälisten asioiden päällikkö Jarkko Lehikoinen, j...
/OPM/Tiedotteet/2011/02/uusi_unesco_toimikunta.html

Tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnasta

Tämän sivun linkkien kautta voit tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatioon, toimintaan ja talouteen.
/OPM/Ministerio/index.html

Kulttuurisopimukset ja –ohjelmat & MoU-asiakirjat

Kulttuurisopimus on kulttuurisuhteita koskeva valtioiden välinen virallinen asiakirja, jossa sovitaan mm. yhteistyöstä kulttuurin, koulutuksen, tieteen ja taiteen, liikunnan ja nuorisotyön alueilla. Sopimusten tekemisestä vastaa Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö. Ensimmäiset sopimuksista solmi...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kulttuurisopimukset_ja_ohjelmat/index.html

Suomen kansainvälinen yhteisjulkaiseminen

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu Suomen kansainvälistä yhteisjulkaisemista ja julkaisujen saamia viittausmääriä vuosina 1990–2009 eri tieteenaloilla. Tutkimuksessa esitettävät tulokset pohjautuvat Thomson Reutersin kansainväliseen Web of Science (WoS) julkaisu- ja viittaustietokantaan vuosil...
/OPM/Julkaisut/2012/Suomen_kansainvalinen_yhteisjulkaiseminen.html

Kulttuuriviennin tukiverkosto

Kulttuuriviennin tukiverkoston yhteistoiminta on osa opetus-, ulkoasiain- sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistä kulttuurivientihanketta. Tukiverkoston tarkoitus on täydentää jo olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja toimia tiedotusväylänä niille hankkeille, jotka toivovat lisätiedotuskanavia ja...
/OPM/Kulttuuri/kulttuurivienti/tukiverkosto.html

Kansainvälinen yhteistyö liikunta-asioissa

Suomen tavoitteena on vaikuttaa kansainväliseen liikuntapolitiikkaan suomalaisen liikunnan ja urheilun kannalta merkittävien asioiden edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu eri maiden kahdenväliseen ja monenkeskiseen hallitusten yhteistyöhön, pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä EU-yht...
/OPM/Liikunta/kansainvaelinen_yhteistyoe/index.html

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa

Sukukansayhteistyön tavoitteena on auttaa Venäjän suomalais-ugrilaisia kansoja säilyttämään koulutuksellisia ja kulttuurisia suhteita Suomen kanssa. Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa perustuu vastavuoroiseen kumppanuuteen ja hankeyhteistyöhön seuraavilla painopistealueilla: 1) s...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/ohjelmat_ja_aloitteet/Sukukansaohjelma/inde...

Ohjelmat ja aloitteet

Kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä strategisia tavoitteita toteutetaan mm. erilaisin ohjelmin ja aloittein. Opetus- ja kulttuuriministeriön kannalta keskeisiä ovat mm. Aasia-toimintaohjelma, kestävän kehityksen edistäminen, kulttuurivienti sekä Venäjän ja lähialueiden yhteistyö. Opetus- ja kultt...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/ohjelmat_ja_aloitteet/index.html

Laatua, liikkuvuutta ja uusia mahdollisuuksia - Bolognan prosessi syventää eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä

Bolognan prosessi on ensimmäisen reilun kymmenen vuoden aikana vauhdittanut merkittävästi korkeakoulutuksen uudistamista ja kansainvälistä yhteistyötä Euroopassa. Kokouksessa julkaistun seurantaraportin mukaan esimerkiksi tutkintorakenteiden yhtenäistäminen on useimmissa maissa edennyt hyvin. Myös l...
/OPM/Tiedotteet/2012/04/bologna.html

Ministerit jatkoivat EU:n Yhteinen Erasmus -ohjelman käsittelyä

Komissio ehdottaa uuden ohjelman budjetiksi yhteensä 17,2 miljardia euroa, josta koulutus- ja nuorisoalan osuus olisi 16,7 miljardia ja urheilun 238 miljoonaa. Ohjelman pääpaino olisi liikkuvuudessa, jolla tähdätään osaamisen kehittämiseen ja eurooppalaisten työmarkkinoiden rakentamiseen. Neuvosto e...
/OPM/Tiedotteet/2012/05/Ministerit_jatkoivat_EUxn_Yhteinen_Erasmus_-oh...

Sanoista tekoihin - ministerit konkretisoivat Kiinan ja Suomen korkeakoulu- ja tiedeyhteistyötä

Ministeri Gustafsson totesi, että ilmastomuutoksen haasteet ovat niin suuria, ettei yksikään maa voi ratkaista niitä yksin. Siksi tarvitaan läheistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen tutkimuksessa ja erityisesti arktisessa tutkimuksessa. Tapaamiset ja korkeakouluvierailut olivat jatkoa syksyllä 2011 alo...
/OPM/Tiedotteet/2012/06/gustafsson_kiinassa.html

Nuorten kansainvälistymis- ja työllistämishankkeesta hyviä tuloksia

Hankkeeseen osoitettiin lisätalousarviosta 1,5 miljoonaa euroa. Hanketta hallinnoi Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry. Hankkeen hallintokustannusten osuus on vain 5 prosenttia kokonaiskustannuksista. Hankkeen erityispiirteenä oli kansainvälisyys, koska nuorten luovan alan ammattilaisten kansai...
/OPM/Tiedotteet/2012/06/loppuraportti_nuorten_tyollisyys_ja_kansainval...

Music Finlandin lanseeraustilaisuus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ihmiset – taiteilijat, tuottajat, kustantajat kuin tekijänoikeusalan edustajatkin! Te teette töitä kulttuurin sisältöjen ja niiden levittämisen kanssa. Teidän yksi energialähteenne on luovuus. Luova ala on yksi teollisuuden ekologisimmista, se voi kasv...
/OPM/Puheet/2012/09/Music_Finlandin_lanseeraus_tilaisuus.html

Nordic Orchestra Conference

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Minister of Culture and Sport Paavo Arhinmäki at the 36th Nordic Orchestra Conference in Helsinki on 19 September 2012 at approximately 13.00 *** What is music? Music, like other art, evokes emotions and conveys thoughts. It activates areas in the brain that are r...
/OPM/Puheet/2012/09/Pohjoismaiset_orkesteripxivxt_-_Nordic_Orchestra_C...

Ministeri Arhinmäki: Nuorille turvattava yhdenvertaiset oikeudet

Ministeri Arhinmäki puhui koulutuksen vaikutuksesta osallistumiseen, yhteiskuntatakuumallista sekä kansalaisjärjestöjen toiminnan edellytysten turvaamisesta. Arhinmäen mukaan nuorten syrjäytymisellä on sekä inhimillistä että taloudellista ulottuvuutta. Nuorten osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta ko...
/OPM/Tiedotteet/2012/09/EN_nuorisoministerit.html

Kansainvälinen yhteistyö liikunta-asioissa UNESCO:ssa ja YK:ssa

Suomi osallistuu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCO:n urheilun ja liikuntakasvatusalan yhteistyöhön, jotka ovat kuuluneet UNESCOn ohjelmaan vuodesta 1952. UNESCO-yhteistyössä käsitellään mm. liikuntakasvatuksen maailmanlaajuisia kehitystarpeita, tasa-arvokysymyksiä ja urhe...
/OPM/Liikunta/kansainvaelinen_yhteistyoe/unesco_ja_yk/index.html

Team Finland -verkosto

    Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuva- ja promootiotyötä, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Verkoston tavoitteena on tehostaa sektoreiden suomalaistoimijoiden yhteistyötä. Team Finland -verkoston muodos...
/OPM/Kansainvaeliset_asiat/teamfinland/index.html

Ministeri Arhinmäki Yhdysvaltoihin

Washingtonissa ministeri Arhinmäki osallistuu suureen pohjoismaiseen Nordic Cool 2013 -kulttuurifestivaaliin yhdessä pohjoismaisten kollegojensa kanssa. Kennedy Centerissä järjestettävä kulttuurifestivaali esittelee yli 700 taiteilijaa eri kaikista Pohjoismaista, Färsaarilta, Grönlannista ja Ahvenan...
/OPM/Tiedotteet/2013/02/arhinmaki_yhdysvaltoihin.html

Valtiosihteeri Jarmo Lindén osallistuu 14. Suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin

Tänä vuonna suomalaiset ovat entistä aktiivisemmin tarttuneet venäläisten kulttuurifoorumin kautta tekemiin ehdotuksiin. Novgorodin kulttuurifoorumiin osallistuu noin 140 taide-, kulttuuri- ja nuorisosektorin toimijaa sekä kulttuurihallinnon edustajaa Suomesta ja Venäjältä noin 190 toimijaa. Foorumi...
/OPM/Tiedotteet/2013/09/kulttuurifoorumi.html

Oral statement given at the Informal Minister meeting for ministers responsible for Sports in Vilnius

CHECK AGAINST DELIVERY Thank you for giving me the floor, Mr. President. Major Sports Events is indeed an important topic. There are a number of interesting and relevant approaches which can be placed upon this theme. One of the topics you have mentioned in the discussion paper is the legacy of the ...
/OPM/Puheet/2013/10/Oral_statement_Arhinmaki.html

EU:n urheiluministerit: Suurkisoissa kunnioitettava ihmisoikeuksia

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki esitteli kokouksessa 19 jäsenvaltion hyväksymän julkilausuman, jossa korostetaan suurkisojen järjestäjien vastuuta ihmisoikeuksien turvaamisessa. Sekä Euroopan ihmisoikeussopimus kuin KOK:n peruskirja kieltävät kaikenlaisen syrjinnän. Julkilausuma...
/OPM/Tiedotteet/2013/10/eu_urheiluministerit_oral_statement.html

Ministeri Arhinmäki Frankfurtin kirjamessuilla: ”Suomalaisten suurin omaisuus on sivistys”

”Kun nyt suuntaamme kohti ensi vuoden messuja, toivomme, että maailmanlaajuinen kiinnostus kohdistuu suomen- ja ruotsinkieliseen sekä saamenkieliseen, moniääniseen kirjallisuuteemme ja kirjailijoihimme. Oikeastaan koko Suomen tarina perustuu lukemiselle, sen merkitykselle yhteiskunnan ja yksilön keh...
/OPM/Tiedotteet/2013/10/arhinmaki_frankfurt.html

Ministeri Arhinmäki johtaa Suomen valtuuskuntaa Unescon yleiskokouksessa

Yleiskokous päättää järjestön ohjelmasta vuosille 2014–2017, antaa suuntaviivoja kauden 2014–2021 keskipitkän aikavälin strategiaan ja valitsee pääjohtajan. Ohjelma hyväksytään nyt ensimmäistä kertaa nelivuotisena ja strategia kahdeksanvuotisena. Kansainvälinen yhteisö valmistelee parhai...
/OPM/Tiedotteet/2013/11/arhinmaki_unescon_yleiskokoukseen.html

Ministeri Arhinmäki Unescon yleiskokouksessa: kulttuuri sisällytettävä YK:n post-2015 kehitysagendalle

”YK:n vuosituhattavoitteilla luotiin globaalille kehitykselle vähimmäisraamit vuonna 2000. Uuden kehitysagendan on oltava yleismaailmallinen ja sen tulee keskittyä epätasa-arvon purkamiseen niin maiden välillä kuin niiden sisälläkin”: Näin vetosi ministeri Arhinmäki yleiskokouksen korkean tason Lead...
/OPM/Tiedotteet/2013/11/Arhinmaki_unescossa.html

Uusi antidopingsäännöstö voimaan 2015

Suomen valtuuskuntaa johtaneen opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Jarmo Lindénin mukaan uuden säännöstön vahvuuksia ovat sen joustavuus sekä näkökulma, jossa keskitytään todellisten rikkomusten tekijöiden kiinnisaamiseen ja sanktiointiin. - On hienoa, että urheilijoiden oikeudet huomioid...
/OPM/Tiedotteet/2013/11/uusi_antidopingsaannosto.html

Suomi ja Viro sopivat tiiviistä yhteistyöstä koulutuspilvipalveluiden kehittämisessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Viron koulutus- ja tiedeministeriön allekirjoittaman yhteistyöasiakirjan mukaan Suomi ja Viro edistävät maiden välistä teknologista yhteistyötä koulutukseen ja oppimiseen liittyvien pilviteknologioiden käyttöönotossa ja kehityksessä. Tulevaan koulutuspilvipalvelu...
/OPM/Tiedotteet/2014/01/koulutuspilvi_mom.html

Ministeri Arhinmäki Madridiin nykytaidemessuille

Suomi on valittu ARCO-messujen tämän vuoden teemamaaksi. Suomen #FocusFinland-ohjelma koostuu 13 galleriasta, Kiasma Loungesta sekä #FocusFinland-paviljongista. Visuaalisen taiteen keskus Frame koordinoi Suomen osallistumista messuille. #FocusFinland-kokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Nykytaiteen ...
/OPM/Tiedotteet/2014/02/Arhinmaki_Madridiin.html

Ministeri Kiuru avasi suomalaisen koulun Qatarissa

- Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten suomalainen koulutus kiinnostaa maailmalla. Uskon, että tästä koulusta tulee suomalaisen koulutusosaamisen käyntikortti koko Persianlahden alueella. Kiuru puhui Qatarissa myös kansainvälisessä opetusalan konfrenssissa WISEssä suomalaisesta varhaiskasvatuk...
/OPM/Tiedotteet/2014/11/Qatar.html

UNESCOn kestävää kehitystä edistävän koulutuksen maailmankonferenssi

Konferenssi tarkastelee myös kestävää kehitystä edistävän koulutuksen kehittämisestä tulevaisuudessa. Osana tätä lanseerataan UNESCOn yleiskokouksen syksyllä 2013 hyväksymä maailmanlaajuinen toimintaohjelma kestävää edistystä edistävän koulutuksen edistämiseksi, "Global Action Programme on Education...
/OPM/Tiedotteet/2014/11/unesco_kestava_kehitys_maailmankonferenssi.htm...

Suomen Unesco-toimikunta asetettu

Toimikunnan puheenjohtaja on kansanedustaja Jutta Urpilainen. Muita jäseniä ovat pääsihteeri Reetta Kettunen, toimitusjohtaja Gunvor Kronman, pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, toiminnanjohtaja Helena Laukko, kansainvälisten asioiden päällikkö Jarkko Lehikoinen, vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, pääjoht...
/OPM/Tiedotteet/2014/12/uusi_unesco_toimikunta.html

Liikunnan EU-asioiden aamukahvit

Tilaisuudessa luvassa infoa ajankohtaisista EU-asioista kuten neuvoston urheilun työohjelman sisällöstä, Erasmus + rahoitusohjelmasta ja ensi vuonna toteutettavasta Euroopan urheiluviikosta. Ohjelma Avaus: johtaja Harri Syväsalmi OKM , pääsihteeri Teemu Japisson Valo ja Suomen Olympiakomitea Alustus...
/OPM/Tapahtumakalenteri/2015/03/Liikunnan_EU-asioiden_aamukahvit.html

Ministeri Kiuru syventämässä koulutusviennin mahdollisuuksia Indonesiassa

Varapresidentti Kallan tapaamisessa molemmat osapuolet korostivat pitkäjänteisen yhteistyön tärkeyttä. Indonesian ja Suomen välisten diplomaattisuhteiden solmimisesta tuli viime vuonna kuluneeksi 60 vuotta. Varapresidentti Kalla osallistui myös presidentti Martti Ahtisaaren johdolla käytyihin Acehin...
/OPM/Tiedotteet/2015/03/Indonesia.html

Kiinan ja Suomen koulutusyhteistyö laajenee

Osaamisen ja oppimisen yhteistyöasiakirjaan sisältyvä kiinalais-suomalainen Learning Garden -hanke kattaa koulutuksen kaikki tasot varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen mukaan lukien hallintoa tukevat toimet, tutkimuksen sekä kaupallisen toiminnan, kuten esimerkiksi o...
/OPM/Tiedotteet/2015/06/suomijakiina.html

Kirjastoalan kansainvälinen ja EU-yhteistyö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rooli kirjastoalan kansainvälisessä yhteistyössä on vaikuttaa valtioiden ja EU:n tasolla tehtäviin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa sekä toimia aktiivisena yhteistyökumppanina hallinnollisissa ja kehittämistehtävissä. Kulttuuri- ja audiovisuaaliasioita käsitellään EU...
/OPM/Kirjastot/kansainvaelinen_ja_eu-yhteistyoe/index.html
Etusivu A-Ö hakemisto K kansainvälinen yhteistyö