Etusivu A-Ö hakemisto A ammatillinen koulutus

A-Ö hakemisto

A-Ö -hakemistosta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivujen sisältöön liittyviä asiasanoja, jotka toimivat linkkeinä aihetta käsitteleville sivuille.

ammatillinen koulutus

Kalliomäki: Kuntauudistus mahdollistaa toisen asteen koulutuksen yhteistyön syventämisen

Opetusministeri Antti Kalliomäki pitää kunta- ja palvelurakenneuudistusta mahdollisuutena lisätä yhteistyötä eri koulutusmuotojen välillä toisen asteen koulutuksessa. Alueelliset ja vahvat, kaikki koulutuksen järjestäjän koulutustoiminnot ja opetusyksiköt kattavat ammattiopistot voivat tarjota koulu...
/OPM/Tiedotteet/2006/8/Opetusministeri_Antti_Kalliomxkix_Kuntauudistus...

Ammatillinen koulutus ja sen kehittäminen

Koulutusjärjestelmässä ammatilliseen koulutukseen kuuluvat ammatillinen peruskoulutus sekä ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus. Ammatillinen koulutus on tarkoitettu sekä työelämään siirtyville nuorille että työelämässä oleville aikuisille. Aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustu...
/OPM/Koulutus/ammatillinen_koulutus/index.html

Ammatilliset tutkinnot ja ammatinharjoittamisoikeudet; Ammatillisten tutkintojen asemointiryhmän väliraportti.

Selvitysryhmän tehtäväksi annettiin esittää arvio ammatillisen perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen muodostaman ammatillisen tutkintojärjestelmän nykytilasta. Arvionsa pohjaksi selvitysryhmän tulee kuvata aloittain ammatillisissa perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa ja...
/OPM/Julkaisut/2005/ammatilliset_tutkinnot_ja_ammatinharjoittamisoikeu...

Opintotuen kannustavuus

Työryhmä on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja lisätä kannustavuutta opintotuessa ja tehnyt ehdotuksen opintotuen kehittämistoimenpiteistä. Työryhmän mielestä järjestelmää tulee kehittää nykyrakenteen pohjalta siten, että se paremmin turvaisi päätoimisen opiskelun ajalle riittävän toimeentulon, teh...
/OPM/Julkaisut/2002/opintotuen_kannustavuus

Opetusjärjestelyjen monipuolistuminen ammatillisessa koulutuksessa

Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida opetusjärjestelyjen monipuolistumista ja tämän vaikutusta ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja ammatin oppimiseen sekä tehdä tarvittavat ehdotukset siitä, kuinka opiskelijoille voidaan turvata koulutuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittäv...
/OPM/Julkaisut/2002/opetusjarjestelyjen_monipuolistuminen_ammatillises...

Koulutuksen arviointitoiminnan organisointi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osittain koulutuksen arviointia koskevat säännökset perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa ...
/OPM/Julkaisut/2002/koulutuksen_arviointitoiminnan_organisointi

Ministeriöltä tarkemmat ehdotukset ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikoista

Ministeriön 27.3. julkaisema ehdotus ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkojen jakautumisesta koulutuksen järjestäjittäin perustuu viime syksynä valmisteltuun maakuntakohtaiseen ehdotukseen ja siitä saatuihin palautteisiin. Päätös järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä tehdään palautekierr...
/OPM/Tiedotteet/2013/03/ammatillinen.html

Tilastoja ja tunnuslukuja ammatillisesta koulutuksesta

Tilastojen tiedot on pääasiassa koottu ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupapäätösten tietojärjestelmästä (KOUTE), valtionosuus­järjestelmän sekä Tilastokeskuksen tilastoista. Tilastot päivitetään kerran vuodessa. KOUTE- järjestelmällä saadaan tietoja koulutuksen järjestäjien järjestämislupi...
/OPM/Koulutus/ammatillinen_koulutus/tilastoja_ja_tunnuslukuja/index.ht...

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun päätösseminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattistarttikoulutuskokeilun päätösseminaariin osallistujat, Vuoden 2008 lopulla puhjennut talouskriisi on supistanut voimakkaasti Suomen kokonaistuotantoa ja heikentänyt samalla työllisyystilannetta. Erityisesti nuorten työttömyys on pahentunut nopeasti. ...
/OPM/Puheet/2010/04/Ammattistartti.html

Kunta- ja palvelurakenneuudistus -seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Paras-uudistus ja sen vaikutukset opetustoimessa Hyvät kuulijat, Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena on turvata kunnan asukkaille kunnan vastuulla olevien palvelujen saatavuus myös tulevaisuudessa. Keinoina ovat kuntarakenteen ja palvelurake...
/OPM/Puheet/2010/04/PARAS-seminaari.html

Helsinki-kommunikea linjaa uudet painopisteet ammatillisen koulutuksen eurooppalaiselle yhteistyölle

- Kööpenhaminan prosessi on onnistuneella tavalla korostanut eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen merkitystä osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Meillä tulee olla riittävästi osaavaa työvoimaa, joka pystyy toimivaan joustavasti osaamis- ja innovaatioyhteiskunnan edellyttämällä tavalla, Kal...
/OPM/Tiedotteet/2006/12/Helsinki-kommunikea_linjaa_uudet_painopisteet_...

Länsi-Uudenmaan 2. asteen koulutuksen yhteistyöseminaari

(Muutokset mahdollisia) Hyvät kuulijat On mukavaa nähdä näin paljon toisen asteen koulutuksen parissa työskenteleviä paikalla. Olen vasta reilun vuoden ollut opetusministerinä, mutta oma kokemukseni toisen asteen yhteistyön kehittämisestä periytyy kaukaa kahdeksankymmentäluvulta, jolloin olin jo kan...
/OPM/Puheet/2006/8/Lansiuusimaa.html

Stadin ammattiopiston avajaiset

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat Helsingin kaupungin ja Stadin ammattiopiston edustajat, kutsuvieraat ja avajaisiin osallistujat, Minulla on erityinen ilo olla täällä kanssanne Stadin ammattiopiston avajaisissa. Osaaminen ja ammattitaito ovat perinteisesti olleet tekijöitä, joiden varaan...
/OPM/Puheet/2013/03/Stadin_ammattiopisto.html

Yli 40-vuotiaat aikuiskoulutuksessa: "Kyllä sieltä aina jotakin reppuun jää!"

Nykypäivän yhteiskuntaa voidaan luonnehtia markkinavoimien säätelemäksi epävarmojen työsuhteiden, pätkätöiden ja työttömyyden yhteiskunnaksi. Työelämässä saadaan totutella yhä epävarmempiin työsuhteisiin elinikäisten virkojen sijasta sekä työvoiman liikkuvuuden vaatimuksiin, mikä ilmenee mm. paikkak...
/OPM/Julkaisut/2002/yli_40-vuotiaat_aikuiskoulutuksessa_kylla_sielta_a...

Tietoyhteiskunnan rakenteet oppilaitoksissa - vuoden 2001 kartoitusten tulokset

Tietoyhteiskunnan rakenteet -työryhmän tehtävänä on kehittää opetuksen ja tutkimuksen laite- ja verkkoympäristöjä sekä näihin liittyviä tukipalveluja. Työryhmä laati kyselyn, jolla oppilaitosten tietotekninen tilanne kartoitettiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta vuoden 2001 lopulla ja ...
/OPM/Julkaisut/2002/tietoyhteiskunnan_rakenteet_oppilaitoksissa_-_vuod...

Musiikkialan ammatillisen koulutuksen työryhmän muistio

Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida musiikkialan ammatillisen koulutuksen mitoitukseen liittyviä määrällisiä ja laadullisia kysymyksiä sekä työssäoppimisen ja harjoittelun käytännön toteuttamisen malleja musiikkialan ammatillisessa koulutuksessa. Opetuksen nykytilaa, koulutustarpeita sekä ...
/OPM/Julkaisut/2002/musiikkialan_ammatillisen_koulutuksen_tyoryhman_mu...

Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän muistio

Työryhmän tehtävä oli laatia ehdotukset, joiden perusteella valtioneuvosto voi päättää lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä opetukseen ja opinto-ohjaukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden kesken. Ehdotuksissa tuli ottaa huomioon erityisesti lukiokoulutuksen ...
/OPM/Julkaisut/2002/lukiokoulutuksen_kehittamistyoryhman_muistio

Toisen asteen koulutuksen sähköisen hakujärjestelmän kehittämistyöryhmän muistio

Opetusministeriö asetti 7.2.2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli kehittää ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmää entistä toimivammaksi koulutuksen järjestäjän opiskelijaksi ottamisen palvelujärjestelmäksi. Työryhmän tehtävänä oli erityisesti selvittää ja arvioida yhteisha...
/OPM/Julkaisut/2006/toisen_asteen_koulutuksen_sahkoisen_hakujarjestelm...

Yhteishaku siirtyy nettiin 2008

Nettihaun tavoitteena on helpottaa koulutukseen hakeutumista sekä tehostaa koulutustarjontaan, opiskelijaksi ottamisen perusteisiin ja hakeutumiseen liittyvää tiedotusta. Järjestelmän avulla edistetään opiskelupaikkojen täyttöä, opinto-ohjausta sekä vähennetään päällekkäistyötä. Tulevaisuudessa tavo...
/OPM/Tiedotteet/2006/11/Yhteishaku_siirtyy_nettiin_2008.html

Työryhmä: Metsäsektorin koulutusta kehitettävä ja alan vetovoimaisuutta lisättävä

Koulutuksen alueellinen kattavuus on työryhmän mukaan hyvä, mutta sen ylläpitäjärakennetta ja opetusverkostoa tulisi kehittää laadukkaan koulutuksen turvaamiseksi. Työryhmän mukaan metsäsektorin koulutukseen tarvitaan vahvempaa valtakunnallista koordinaatiota ja se esittää metsäsektorin koulutusneu...
/OPM/Tiedotteet/2008/01/metsasektorin_koulutus.html

ECVET konsultaatio: Kuulemis- ja keskustelutilaisuus

ECVET-järjestelmästä on tarkoitus kehittää ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä, jonka avulla voidaan edistää toisessa maassa suoritettujen opintojen tai muuten hankitun osaamisen tunnustamista. ECVETin on tarkoitus toimia myös opintosuoritusten siirron laadunvarmistusjärjest...
/OPM/Tapahtumakalenteri/2007/03/ecvet.html

Kelloseppäkoulun vihkiäiset

(muutokset mahdollisia) HYVÄ JUHLAYLEISÖ, ARVOISAT KUULIJAT! Olen erityisen iloinen siitä, että minulla on valtioneuvoston puolesta mahdollisuus vihkiä käyttöön Kelloseppäkoulun uudet tilat. On erinomaista, että perinteinen ja arvostettu koulu saa arvoisensa tilat käyttöönsä. Näissä ajanmukaisissa t...
/OPM/Puheet/2007/09/Kelloseppxkoulun_vihkixiset.html

Ammatilliseen koulutukseen 1700 uutta opiskelijapaikkaa

Opiskelijamääriä lisätään valmistautuen vuoden 2013 alussa voimaan tulevaan nuorten yhteiskuntatakuuseen. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamääriä lisätään 1200 paikalla jo 1.8.2012 ja vielä 500 paikalla 1.1.2013 lukien. – Tämän kevään yhteishaussa liian moni nuori jäi ilman hakemaansa ammati...
/OPM/Tiedotteet/2012/06/ammatillisen_koulutuksen_opiskelijapaikkojen_l...

Maantieliikenteen kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin toimeenpano

Opetusministeriö asetti 8.8.2003 kuljettajakoulutusdirektiivityöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää EU:n direktiivin (EY:n direktiivi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta) vaikutuksia ammat...
/OPM/Julkaisut/2005/maantieliikenteen_kuljettajien_ammattipatevyysdire...

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja Omaura. Seurantatutkimus Omaura-toimintaan osallistuneiden nuorten elämänvaiheista 1995-2001

Tutkimuksessa selvitetään Omaura-oppilaiden kotitaustaa, opiskelua, elämänhallintaa, työllistymistä, perheellistymistä sekä nuorten syrjäytymiskehityksen mahdollista yhteyttä kotitaustaan. Lisäksi selvitetään nuorten, vanhempien ja opettajien mielipiteitä projektista ja sen kehittämistarpeista. ...
/OPM/Julkaisut/2005/syrjaytymisvaarassa_olevat_nuoret_ja_omaura_seuran...

Ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoitus

Selvitysmies ehdottaa, että ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusjärjestelmää täydennetään tuloksellisuusrahoituksella, joka otetaan käyttöön 1.1.2002. Tuloksellisuusrahoitus jakautuu tulosrahoitukseen ja laatupalkintoon. Tulosrahoitus myönnetään valittujen arviointikohteiden numeraalisten tunnuslu...
/OPM/Julkaisut/2002/ammatillisen_peruskoulutuksen_tuloksellisuusrahoit...

Ammattikorkeakoululakityöryhmän muistio

Uuteen ammattikorkeakoululakiin otettaisiin nykyistä selkeämmät säännökset ammattikorkeakoulujen asemasta ja tehtävistä korkeakoulujärjestelmässä. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostaisivat yhdessä korkeakoululaitoksen. Ammattikorkeakoulujen opetus perustuisi ensisijaisesti työelämän ja sen k...
/OPM/Julkaisut/2002/ammattikorkeakoululakityoryhman_muistio

Ehdotus erityisopetuksen strategiaksi toisen asteen ammatilliseen koulutukseen

Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksen strategiatyöryhmän määritteli tulevaisuuden vision seuraavasti: Kaikille tarjotaan perusopetuksen jälkeen mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen työtä, työtoimintaa, jatko-opintoja ja hyvää elämää varten. Ammatillinen koulutus nähdään merkittävänä yh...
/OPM/Julkaisut/2002/ehdotus_erityisopetuksen_strategiaksi_toisen_astee...

Noste-ohjelma vuonna 2004; Vuosiraportti

Vuosina 2003–2007 toteutettavan aikuisten koulutustason kohottamisohjelman, Nosteohjelman, tarkoituksena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden aikuisten työelämässä pysymistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ...
/OPM/Julkaisut/2005/noste-ohjelma_vuonna_2004_vuosiraportti

Mika Tammilehto OKM:n ammatillisen koulutuksen osaston ylijohtajaksi

Tammilehto on toiminut ylijohtajan määräaikaisessa virkasuhteessa ministeriön ammatillisen koulutuksen osaston päällikkönä elokuusta 2015 lukien. Vuodesta 2008 lukien hän on toiminut johtajana opetus- ja kulttuuriministeriössä ammatillisen koulutuksen yksikön ja myöhemmin ammatillisen koulutuksen va...
/OPM/Tiedotteet/2015/12/ylijohtaja.html

Kööpenhaminan prosessi - aktiivista ammatillisen koulutuksen kehittämistä EU-tasolla

Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on eurooppalaisen yhteistyön avulla parantaa ammatillisen koulutuksen suorituskykyä, laatua ja vetovoimaa sekä edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta. Laajemmin Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on edis...
/OPM/Koulutus/artikkelit/ammatillisen_koulutuksen_koeoepenhamina-prose...

Ammatillista koulutusta koskevat lait ja säädökset

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) Laissa säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta ja siinä suoritettavista tutkinnoista. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) Laissa säädetään näyttötutkintoina suoritettavista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja eriko...
/OPM/Koulutus/ammatillinen_koulutus/lait_ja_saeaedoekset/index.html

Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilulupa 56 järjestäjälle

  Opetusministeriö on valinnut  56 koulutuksen järjestäjää mukaan ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeiluun vuosille 2006-2008. Koulutuksen tavoitteena on madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen  ja vähentää ammatillis...
/OPM/Tiedotteet/2006/5/ammatillisen_peruskoulutuksen_ohjaavan_ja_valmi...

Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen

Valmisteluryhmän tehtäväksi annettiin valtioneuvoston 4.12.2003 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan sisältyvien ammatillista aikuiskoulutusta koskevien linjausten pohjalta laatia ehdotukset hallituksen esitykseksi ja esityksen perusteluiksi ammatillisten aikuiskoulutuskesku...
/OPM/Julkaisut/2004/ammatillisen_aikuiskoulutuksen_jarjestajaverkon_la...

Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen rahoitustyöryhmän muistio

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusperusteita muutettaisiin siten, että ne edistäisivät opetusministeriön tammikuussa 2004 hyväksymässä ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Rahoitusperusteisiin tehtäisiin sellai...
/OPM/Julkaisut/2004/ammatillisen_koulutuksen_erityisopetuksen_rahoitus...

Valinnasta työelämään. Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnan tarkastelua.

Ikuista keskustelua käydään perusteista, joilla opiskelijat valitaan koulutukseen. Sitä on syytäkin käydä, sillä suomalaisessa yhteiskunnassa yksilön menestyminen – työpaikka, palkka, arvostus – määräytyy pitkälti koulutusvalintojen perusteella. On myös kansantaloudellisesti tärkeää, ett...
/OPM/Julkaisut/2004/valinnasta_tyoelamaan_ammatillisen_koulutuksen_ja_...

Nuorten ohjauspalveluiden tehostaminen. Opinto-ohjauksen ja työhallinnon ohjauspalveluiden yhteistyöryhmän muistio

Opetusministeriö asetti 8.8.2005 opinto-ohjauksen ja työvoimapalvelujen yhteistyöryhmän ajalle 1.9.2005–31.8.2007. Työryhmän tehtävänä oli: - kehittää nuorten koulutukseen ja työelämään ohjaamiseen liittyvää yhteistyötä kansallisella ja paikallisella tasolla - tehdä ehdotus menettelytavoista, ...
/OPM/Julkaisut/2007/Nuorten_ohjauspalveluiden_tehostaminen.html

Oppisopimuskoulutuksen ja maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämiseen 9 miljoonaa euroa

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen pitää tärkeänä, että oppisopimuksen ja työssäoppimisen keinoin vahvistetaan erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymistä. -Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen lisääminen auttaa monia, erityisesti nuoria, suorittamaan...
/OPM/Tiedotteet/2016/10/Oppisopimuskoulutus__ja_maahanmuuttajat.html

Nuorisotakuuta vauhditetaan vahvistamalla oppisopimuskoulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista

Hallitus toteuttaa nuorisotakuun. Hallituksen puolivälitarkistuksen kannanoton mukaisesti hallitus tukee nuorten työssä oppimista laajentamalla oppisopimuskoulutusta ja kehittämällä sen rinnalla nuorille suunnattua joustavampaa koulutusta ja työtä yhdistävää mallia. Toimenpiteet kohdennetaan alle 25...
/OPM/Tiedotteet/2013/03/Nuorisotakuuta_vauhditetaan.html

Ammatillista koulutusta koskevia lomakkeita ja päätöksiä

Sivulle on koottu keskeisiä ammatillista koulutusta ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä koskevia päätöksiä, ohjeita ja lomakkeita. Tarkemmin lomakkeisiin, ohjeisiin ja päätöksiin liittyvistä asioista voi tiedustella opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen yksiköstä. Opetus- ja k...
/OPM/Koulutus/ammatillinen_koulutus/lomakkeet_ja_paeaetoekset/index.ht...

Ammatillisen koulutuksen hallinto, ohjaus ja rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa ja valvoo toimialaa. Työtä ohjaavat mm. hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman linjaukset. Ammat...
/OPM/Koulutus/ammatillinen_koulutus/hallinto_ohjaus_ja_rahoitus/index....

Opiskelu ja tutkinnot ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintoon johtavana koulutuksena (ammattiopistot), oppisopimuskoulutuksena tai näyttötutkintona. Ammatillisena lisäkoulutuksena voi suorittaa näyttötutkintoina ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Ammatillisena lisäkoulu...
/OPM/Koulutus/ammatillinen_koulutus/opiskelu_ja_tutkinnot/index.html

Ammattiopistot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjinä voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt (yksityiset) yhteisöt ja säätiöt. Myös valtio ja sen liikelaitokset voivat järjestää ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rungon muodostavat monialaiset, alueelliset tai muutoin vahvat...
/OPM/Koulutus/ammatillinen_koulutus/ammattiopistot/index.html

Hallitusohjelman koulutuspoliittiset linjaukset

Osaamisen ja koulutuksen uudistaminen on yksi pääministeri Sipilän hallituksen strategisista tavoitteista. Hallitusohjelmalla tavoitellaan tilaa, jossa "Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskun...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/index...

Ammatillisen koulutuksen hallinto, ohjaus ja rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa ja valvoo toimialaa. Työtä ohjaavat mm. hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman linjaukset. Ammat...
/OPM/Koulutus/ammatillinen_koulutus/hallinto_ohjaus_ja_rahoitus/index....

Oppivelvollisuusiän alentamisen vaikutuksista

Seitsemän vuoden ikä säädettiin Suomessa kansakoulun aloittamisiäksi vuoden 1921 oppivelvollisuuslaissa. Nykymuotoinen peruskoulu syntyi Suomeen vuoden 1968 koulujärjestelmälain pohjalta vuosina 1972-1977. Peruskoulusta tehtiin laajuudeltaan 9-vuotinen oppivelvollisuuskoulu. Oppivelvollisuuden alka...
/OPM/Julkaisut/2001/oppivelvollisuusian_alentamisen_vaikutuksista

Työnjohtokoulutuksen kehittäminen ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Opetusministeriö asetti 7.12.2005 työryhmän selvittämään työnjohtokoulutuksen kehittämistä teollisuuden ja rakentamisen tarpeisiin. Työryhmän tehtävänä oli: selvittää työnjohtokoulutuksen nykytila, työelämän laadulliset ja määrälliset osaamistarpeet sekä tehdä esitykset mahdollisista uusista tutkinn...
/OPM/Julkaisut/2006/tyonjohtokoulutuksen_kehittaminen_ammattikorkeakou...

Vuoden 2007 opetus- ja kirjastotoimen keskimääräiset yksikköhinnat vahvistettiin

Yksikköhintojen laskennassa on otettu huomioon kuntien ja valtion välisen kustannusten jaon tarkistuksen jaksottaminen neljälle vuodelle sekä vähemmästä kuin täydestä määrästä huomioon otettujen kustannustason muutosten vaikutus kuntien valtionosuuslain mukaisesti. Kustannustason muutoksena on vuonn...
/OPM/Tiedotteet/2006/9/opetus-_ja_kirjastotoimen_keskimaaraiset_yksikk...

Opetusministeri Kalliomäki: Ammatillisen koulutuksen läpäisyä parannettava

- Koulutustason nostaminen onnistuu keskeyttämisiä vähentämällä ja koulutuksen läpäisyä tehostamalla, koulutuksen laadunvarmistuksella ja -hallinnalla sekä tuottavuuden kasvattamisella. Vähemmillä voimavaroilla on siis saatava enemmän aikaan, Kalliomäki korosti. - Ammatillisen koulutuksen läpäisyä ...
/OPM/Tiedotteet/2006/11/Kalliomaki_Ammatillisen_koulutuksen_lapaisya_p...

KKA: Seinäjoen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä edellyttää uusinta-auditointia

Auditointiraportin mukaan SeAMK on kiitettävästi tunnistanut tarpeen systematisoida käytössä olevia laadunvarmistuksen välineitä yhtenäisemmäksi laadunvarmistusjärjestelmäksi. Korkeakoulun johto, henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät ovat sitoutuneet tähän tavoitteeseen ja kehittämistyö on aloitett...
/OPM/Tiedotteet/2006/11/KKAx_Seinxjoen_ammattikorkeakoulun_laadunvarmi...

Ammatillisen koulutuksen seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat ammatillisen koulutuksen asiantuntijat, Kohta yksivuotiaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman toimeenpano on käynnistynyt rivakasti. Olemme käynnistäneet monia merkittäviä valmisteluhankkeita, kuten nuorisotakuun toimeenpanon, perusopetukse...
/OPM/Puheet/2012/11/Ammatillisen_koulutuksen_seminaari.html

EU-maiden ministerit vauhdittavat ammatillisen koulutuksen yhteistyötä

Ministerit hyväksyvät kokouksessa Helsingin kommunikean, joka linjaa seuraavien vuosien yhteistä eurooppalaista ammattikoulutuspolitiikkaa. Ministerit keskustelevat muun muassa ammatillisten tutkintojen vertailtavuuden parantamisesta, liikkuvuuden esteiden poistamisesta sekä tilastointiin ja tutkimu...
/OPM/Tiedotteet/2006/11/EU-maiden_ministerit_vauhdittavat_ammatillisen...

Ammattiopisto Varian Tennistien toimipisteen vihkiäisjuhla, Vantaa

(Muutokset mahdollisia) Arvoisat juhlavieraat, Tikkurilan ammattikoulu aloitti vuonna 1961 väliaikaisissa tiloissa Korson vanhalla kansakoululla. Vuosikymmenten aikana toimipisteitä on tullut lisää, opiskelijamäärät kasvaneet ja koulutuksen tarjonta on laajentunut ja monipuolistunut koulutustarpeide...
/OPM/Puheet/2006/11/_Ammattiopisto_Varian_Tennistien_toimipisteen_vihk...

EU palkitsi ammatillisen koulutuksen kehittäjiä

Palkitut hankkeet edistävät EU:n ammatillisen koulutuksen Kööpenhaminan prosessin tavoitteita. Korkeakoulutuksen Bolognan prosessille rinnakkaisen Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden, laadun ja houkuttelevuuden parantaminen sekä eurooppalaisten työmarkkin...
/OPM/Tiedotteet/2006/12/EU_palkitsi_ammatillisen_koulutuksen_kehittxji...

EU ja Kanada uudistivat korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelmansa

EU:n ja Kanadan yhteistyöohjelma on monivuotinen ja kestää vuoteen 2013 asti. Uudessa ohjelmassa pyritään laajentamaan yhteistyötä korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen laitosten välillä ja lisäämään vaihtojen määrää ja laajuutta. Lisäksi mukaan on otettu nuorisoala, jotta mukaan saataisiin myös...
/OPM/Tiedotteet/2006/12/EU_ja_Kanada_uudistivat_korkea-asteen_ja_ammat...

Opetusministeri Kalliomäki epävirallisessa ministerikokouksessa

Speech in English / Puhe englanniksi Arvoisa komissaari, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat Minulla on ilo toivottaa Teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Suomeen ja Helsinkiin. Toivoimme kokousta valmistellessamme, että voisimme tarjota teille talvisen ja lumisen Helsingin, mutta tässä suhte...
/OPM/Puheet/2006/12/Opetusministeri_Kalliomxki_epxvirallisessa_ministe...

Minister of Education and Science Antti Kalliomäki at informal ministerial meeting

Puhe suomeksi / Speech in Finnish Mr Commissioner, Distinguished Colleagues, Ladies and gentlemen, Europe is faced with many challenges: we must invest in improving our competitiveness in order to be able to tackle globalisation. On the other hand, it is important that we boost social unity and coh...
/OPM/Puheet/2006/12/Minister_of_Education_and_Science_Antti_Kalliomxki...

Sarkomaa: Ammatillinen työnjohtokoulutus käynnistetään

- Työelämässä on monin paikoin huutava tarve työelämää tuntevista osaavista työnjohtajista. Alkuvaiheessa kokeilu on järkevä suunnata työnjohtokoulutustarpeen kannalta muutamalle keskeisemmälle toimialalle, kuten kone- ja metallialalle sekä kuljetus- ja autoalalle. Kokeilut toteutetaan alkuvaiheessa...
/OPM/Tiedotteet/2007/10/Sarkomaa_Ammatillinen_tyonjohtokoulutus_kaynni...

Vuoden 2006 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Lapin ammattiopiston hyvinvointialalle, kunniamaininta Turun Oppisopimustoimistolle

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintojen tavoitteena on tukea ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä ja koulutusorganisaatioita perustehtäviin liittyvään jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen sekä löytää parhaita käytäntöjä myös muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Lisäksi laatupalki...
/OPM/Tiedotteet/2006/12/Vuoden_2006_ammatillisen_koulutuksen_laatupalk...

Kalliomäki: Ammatillisen koulutuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa

Opetusministeri Antti Kalliomäki korosti ammatillisen koulutuksen seminaarissa Oulussa tiistaina, että ammatillisen koulutuksen merkitys kasvaa tulevina vuosina. Ammatillista koulutusta tulee Kalliomäen mukaan kehittää vastaamaan paremmin muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän vaatimuksiin. Ammatillist...
/OPM/Tiedotteet/2006/12/Kalliomaki_ammatillisen_koulutuksen_laatupalki...

Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen kustannustiedonkeruun uudistaminen

Opetusministeriö asetti 10.3.2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli uudistaa ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen kustannusten ja -tulojen seuranta siten, että se mahdollisimman hyvin tuottaa tietoa ammattikorkeakoulujen/koulutuksen järjestäjien koulutustoiminnan ja muun toiminnan rahoitus...
/OPM/Julkaisut/2006/kustannustiedonkeruun_uudistaminen.html

Kalliomäki: Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua edistettävä

- Meidän on edelleen aktiivisesti jatkettava panostustamme koulutusalan Venäjä-yhteistyön syventämiseksi, ja sitä kautta myös laajemman, eurooppalaisessakin katsannossa paljon kysyntää saaneen Suomen Venäjä-osaamisen vahvistamiseksi. Venäjä-osaamisen kehittymisessä juuri oppilaitoksilla on keskeinen...
/OPM/Tiedotteet/2007/01/Kalliomaki_Venajan_kielen_ja_kulttuurin_opiske...

Team Finland -joukkueen lähettämistilaisuus

- puhuttaessa muutokset mahdollisia - Hyvät ammattitaitokilpailijat ja ekspertit, hyvät yhteistyökumppanit ja muut tukijoukot, Suomen ammattitaitomaajoukkue, Team Finland, on valmiina suuntaamaan Kanadaan 1. – 7.9. käytäviin ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuihin. Tänä vuonna 40. kerran j...
/OPM/Puheet/2009/08/_Team_Finland_joukkueen_lxhettxmistilaisuus.html

Työryhmä: Ammatillisista tutkinnoista joustavampia

Työryhmä katsoo, että ammatilliseen tutkintojärjestelmään sisältyy opiskelijoiden etenemistä estäviä umpiperiä ja esittää, että kaikilla ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneilla tulisi olla oikeus pyrkiä ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Ammattiraken...
/OPM/Tiedotteet/2007/01/Tyxryhmx_Ammatillisista_tutkinnoista_joustavam...

Kalliomäki: Nuorisokoulusta ei ratkaisua tulevaisuuden haasteisiin

- Nuorisokoulujärjestelmän luominen on selvityksen heikko kohta. Tarvetta toisen asteen koulutuksen ykskantaiselle yhteenkokoamiselle nuorisokoulun nimikkeellä ei ole olemassa. Jäykät rakenteet voisivat olla tuhoisia Suomen yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle. Tämä ei ole Suomen suunta...
/OPM/Tiedotteet/2007/02/Kalliomaki_Puoskarin_raportti.html

Päihdeongelmien ehkäisyn ja hoidon koulutuksen kehittämistyöryhmän mietintö

Opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö asettivat 5.9.2005 päihdeongelmien ehkäisyn ja hoidon koulutuksen kehittämistyöryhmän, jonka tehtäväksi tuli 1) kartoittaa ja arvioida päihdeongelmien ehkäisyä ja hoitoa koskevan koulutuksen nykytila ja kehittämistarpeet, 2) tehdä esitys ehkäisyn ja...
/OPM/Julkaisut/2007/Pxihdeongelmien_ehkxisyn_kehittxmistyxryhmx.html

Työryhmä: Päihdekoulutuksen kehittämiselle uudet suositukset

Työryhmän mukaan koulutuksen tulee olla kattavaa ja systemaattista. Päihdeongelmat tulevat vastaan jatkuvasti eri ammattikuntien työssä, ja on tärkeää, että päihdetyön koulutusta järjestetään myös muille kuin pelkästään päihdetyöhön erikoistuville. Ehdotetussa päihdetyön koulutuksessa on keskeistä, ...
/OPM/Tiedotteet/2007/03/Pxihdekoulutuksen_uudet_suositukset.html

ECVET konsultaatio: Kuulemis- ja keskustelutilaisuus

Takaisin Ohjelma 13.00 -13.15 Kahvi ja mielipiteiden vaihtoa ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmästä 13.15 - 13.30 ECVET konsultaation toteuttaminen Hallitusneuvos Timo Lankinen 13.30 - 14.30 ECVET - opintosuoritusten siirtojärjestelmän esittely (pdf) Opetusneuvos Sirkka-Lii...
/OPM/Tapahtumakalenteri/2007/03/ecvet/ohjelma.html

Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta

Nuoret pitävät ammatillista koulutusta hyvänä tienä työelämään Tutkimuksen mukaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla tai ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneilla on selkeät ammatilliset tavoitteet. He eivät halua hukata aikaa, jos unelma-ammatti on jo selvillä. Ammatillisessa koulutuks...
/OPM/Tiedotteet/2007/03/Ammatillinen_koulutus_kiinnostaa.html

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

Opetusministeriö asetti 3.5.2006 työryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa virkasuhteisten oppisopimuskoulutukseen osallistumiseen liittyvät ongelmat ja kehittämiskohteet ja tehdä kartoituksen pohjalta toimenpidesuunnitelma oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi sekä ehdotus mahdollisesti tarvittavis...
/OPM/Julkaisut/2007/Oppisopimuskoulutuksen_kehittxminen.html

Ammattiin opiskelevien nuorten toiminta- ja työkyvyn parantaminen (ammattiosaajan työkykypassi)

Ammattiosaajan työkykypassi otettiin vapaaehtoisena käyttöönn ammatillisessa peruskoulutuksessa syksyllä 2008. Ttyökykypassin tavoitteena on osaltaan varmistaa, että tulevaisuuden ammattilaiset suoriutuvat hyvää fyysistä kuntoa vaativista työtehtävistä ja jaksavat töissä terveinä ja stressaantumatta...
/OPM/Koulutus/artikkelit/tykypassi/index.html

Opetushallituksen asema ja tehtävät arvioidaan

Selvitysmiehen tulee tehdä arvioinnin pohjalta tarpeelliseksi katsomansa kehittämisehdotukset sekä ehdotukset tarvittavista muutoksista muuhun opetustoimen hallintoon ja toimialan ohjaukseen. Selvitysmiehen tulee kuulla Opetushallituksen johtokunnan jäseniä, johtoa ja työntekijöitä sekä laajasti sid...
/OPM/Tiedotteet/2007/05/Opetushallituksen_asema_ja_tehtxvxt_arvioidaan...

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääriä lisätään

Valtiontalouden vuosia 2008-2011 koskevan kehyspäätöksen mukaan ammatillista peruskoulutusta laajennetaan määräaikaisesti keskimäärin 2 000 opiskelijalla vuodesta 2008 alkaen. Opetusministeri Sari Sarkomaa on tyytyväinen kehyspäätöksen lisäyksen painottumiseen kauden alkuun, jolloin perusopetuksen p...
/OPM/Tiedotteet/2007/06/ammatillisen_peruskoulutuksen_opiskelijamxrxt....

Pohjois-Pohjanmaan kuntapäivä

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät kuulijat Maailman ja Euroopan taloudessa on yhä edelleen runsaasti epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi joudumme myös täällä Suomessa sopeuttamaan toimintaamme niukkeneviin resursseihin. Samalla tarvitsemme elvyttäviä, kasvua ja työllisyyttä edistäviä toimenpi...
/OPM/Puheet/2012/05/Pohjois-Pohjanmaan_kuntapxivx.html

Oppisopimuskoulutuksen opintososiaalisiin etuihin muutoksia

Matkakorvauksen määräytymisperusteita täsmennetään niin, että oppisopimusopiskelija on jatkossa oikeutettu matkakustannusten korvauksiin, jos yhdensuuntainen matka opiskelijan kotoa tai oppisopimustyöpaikasta opetuksen järjestämispaikkaan on yli 10 kilometriä. Matkakorvausta maksetaan myös viikoitta...
/OPM/Tiedotteet/2007/08/Oppisopimuskoulutuksen_opintososiaalisiin_etui...

Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa. Seurantaryhmän loppuraportti

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.11.2010 oppilaitosten turvallisuustilanteen kehittämistoimien seurantaa varten valtakunnallisen seurantaryhmän toimikaudelle 1.1.2011–3 1.12.2012. Ryhmän tehtävänä oli raportoida ja tehdä ehdotuksia asianomaisille viranomaisille sekä sisäisen turvallisu...
/OPM/Julkaisut/2013/Turvallisuuden_edistaminen_oppilaitoksissa.html

Opetusministeri Sarkomaa: Duaalimallia vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla

- Molempien väylien - lukion ja ammattikoulun - antama laadukas ja monipuolinen opetus tuottaa työmarkkinoille erilaisia osaajia, joita yhteiskunta tarvitsee. Tätä osaamista Suomella ei ole varaa menettää. - Myös yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään edelleen duaalimallin pohjalta. Tämä per...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/Sarkomaa_duaalimallia_vahvistetaan_kaikilla_ko...

Vuoden 2008 opetus- ja kirjastotoimen keskimääräiset yksikköhinnat vahvistettiin

Keskimääräisten yksikköhintoja koskevan laskelman pohjana on käytetty vuoden 2005 toteutuneita käyttökustannuksia. Vuoden 2005 toteutuneista käyttökustannuksista on vähennetty opetustoimen ja kirjaston toimintaa varten myönnettyjä valtionavustuksia vastaava euromäärä. Keskimääräisten yksikköhintojen...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/opetus_ja_kirjastotoimen_yksikkohinnat.html

Ammatillinen koulutus mukaan työkykytalkoisiin

Ammattiosaajan toimintakykypassi kannustaa opiskelijaa säännölliseen ja omaehtoiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Passin avulla liikunnan ja terveystiedon opetus linkitetään ammattiin liittyväksi, työkyky liitetään osaksi ammattiaineiden opetusta ja koulutuksen järjestäjät aktivoidaan järjestämään ...
/OPM/Tiedotteet/2007/09/Ammatillinen_koulutus_mukaan_tyokykytalkoisiin...

Ammatillisen koulutuksen seminaari

Seminaari on tarkoitettu koulutuksen järjestäjille ja päättäjille. Seminaarin yhteydessä opetusministeri Sarkomaa jakaa ammatillisen koulutuksen vuoden 2007 laatupalkinnot. Undervisningsministeriet ordnar ett seminarium kring yrkesutbildning i Karleby 6. - 7.11.2007. Seminariet är avsett för utbildn...
/OPM/Tapahtumakalenteri/2007/11/ammatillisen_koulutuksen_seminaari_.ht...

Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen 80-vuotisjuhla

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat, Minulla on ilo tuoda opetusministeriön ja koko valtioneuvoston tervehdys tähän Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen 80-vuotisjuhlaan. Pitkä historia ja ajan kuluessa muotoutuneet perinteet ovat oppilaitosmaailmassa arvokka...
/OPM/Puheet/2009/10/Jyvxskylxn_kotitalousoppilaitos.html

Paimion kaupunki palauttaa oppisopimuskoulutukseen maksetun perusteettoman rahoituksen

Paimion kaupunki teki vuonna 2008 opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen perusteettomasti saadun etuuden palauttamisesta. Ministeriön tekemien selvitysten sekä Paimion kaupungin toimittaman aineiston perusteella ministeriö katsoo, että Paimion kaupungin järjestämässä logistiikan perustutkintoon...
/OPM/Tiedotteet/2012/05/paimio_takaisinperinta.html

Ammatillisten rehtorien neuvottelupäivät

(muutokset mahdollisia) Arvoisat rehtorit, hyvät kuulijat! Olen iloinen, että voin tuoda teille opetusministeriön tervehdyksen neuvottelupäivillenne. Ammatillinen koulutus on monin tavoin hyvin ajankohtainen ja muutosten sekä mahdollisuuksien edessä. Ammatillinen koulutus on yksi hallitusohjelman pa...
/OPM/Puheet/2007/10/Ammatillisten_rehtorien_neuvottelupxivxt.html

Vuoden 2007 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Etelä-Karjalaan ja Savonlinnaan

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintojen tavoitteena on tukea ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä ja koulutusorganisaatioita perustehtäviin liittyvään jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen sekä löytää parhaita käytäntöjä myös muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Lisäksi laatupalki...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/ammatillisen_koulutuksen_laatupalkinnot.html

Sarkomaa: Ammattiopistojen kokoaminen vahvistaa koulutuksen palvelukykyä

Opetusministeriö on antanut suositukset järjestäjäverkon kokoamiseksi. Sarkomaa painotti, että kokoamistyötä tehdään opetusministeriön ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. - Keskeisiä tavoitteita ammattiopistojen kokoamisessa vahvemmiksi kokonaisuuksiksi ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen ko...
/OPM/Tiedotteet/2007/11/Sarkomaa_ammattiopistot.html

Opetusministeri Sarkomaa: Ammatillista koulutusta lisättävä

– Sadat nuoret ovat jääneet vaille koulusta, sillä ammatillisen koulutuksen paikkoja on ollut yksinkertaisesti liian vähän. Meillä ei ole varaa hukata yhtään peruskoulun päättävää nuorta. Tavoite on kirkas: jokaiselle peruskoulun päättävälle on pysyttävä osoittamaan jatkokoulutuspaikka, Sarkom...
/OPM/Tiedotteet/2008/01/Sarkomaa_Ammatillista_koulutusta_lisattava.htm...

Ammattikorkeakoulujen T&K –päivät

Hyvät T&K-päivien osanottajat, On ilo tuoda koko valtioneuvoston tervehdys tänne ammattikorkeakoulujen T&K -päiville. Aihe on mitä ajankohtaisin. Koko korkeakoulukenttämme on suurten muutosten edessä. Rakenteellisesta kehittämisestä on puhuttu paljon ja ammattikorkeakoulukentällä tapahtuu se...
/OPM/Puheet/2008/01/Ammattikorkeakoulujen_TxK_xpxivxt_.html

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuen kokonaisarviointi

Opetusministeriön 20.6.2007 asettaman työryhmän tehtävänä oli arvioida nykyisen koulumatkatukijärjestelmän toimivuutta muuttuvassa koulutus- ja liikennepoliittisessa toimintaympäristössä ja tehdä tarvittavat esitykset järjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä ehdottaa, että: Koulumatkatukea tulisi myönt...
/OPM/Julkaisut/2008/Lukio-_ja_ammatill.koul._opiskelijoiden_koulumatka...

Ammatillisen erityisopetuksen järjestäjistä sovittu

Alavuden erityisammattikoulu siirtyy osaksi Hengitysliitto Heli ry:n ylläpitämää Ammattiopisto Luovia. Arla-instituutti siirtyy osaksi Invalidisäätiön ylläpitämää Keskuspuiston ammattioppilaitosta. Kuhankosken erityisammattikoulu ja AURA-instituutti siirtyvät osaksi S. ja A. Bovalliuksen säätiötä se...
/OPM/Tiedotteet/2008/06/erityisoppilaitokset.html

Kunta- ja palvelurakenneuudistus – katse kohti tulevaisuuden palvelurakenteita -seminaari

- puhuttaessa muutokset mahdollisia- Opetustoimi ja kunta- ja palvelurakenneuudistus Hyvät luottamushenkilöt, teidän tulevista ratkaisuistanne paljolti riippuu, miten koulutuksen laatu ja saavutettavuus tulevaisuudessa kehittyvät.  Meillä on isoja haasteita edessämme, mutta myös kaikki mahdolli...
/OPM/Puheet/2008/04/Kunta-_ja_palvelurakenneuudistus_-seminaari.html

Sarkomaa: Ammatillista koulutusta lisättävä edelleen

– Sadat nuoret jäävät taas tänä kesänä ilman opiskelupaikkaa, sillä ammatillisen koulutuksen paikkoja on tarjolla yksinkertaisesti liian vähän. Erityisen huolestuttava on maahanmuuttajataustaisten nuorten asema, joista peräti yli 20 prosenttia ei jatka toisen asteen koulutukseen. Meillä ei ole...
/OPM/Tiedotteet/2008/06/ammatillinen_koulutus.html

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet

Hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden tavoitteena on suomalaisen koulutuksen muutos ja uudistuminen. Kuuden kärkihankkeen toteutukseen osoitetaan vuosille 2016-2018 yhteensä 300 miljoonaa euroa. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Kärkihankkeeseen sisält...
/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/index.html

Rehtoreiden kesäpäivät 2008

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat rehtorit, hyvät naiset ja herrat, Minulla on ilo olla avaamassa tämän vuoden rehtoripäiviä. Rehtoreita suviyössä -seminaarin teemana on tänä vuonna "Onnellisen oppilaitoksen avaimet - sosiaalisen ja psyykkisen oppimisympäristön kehittäminen". Teema on eri...
/OPM/Puheet/2008/06/Rehtoreiden_kesxpxivxt.html

Ammatilliseen koulutukseen lähes 3 200 uutta paikkaa

Opetusministeri Sari Sarkomaa on tyytyväinen lisäyksiin ja erityisesti siihen, että ammatillista erityisopetusta voitiin vahvistaa. – Nyt tehty lisäyspäätös oli hyvä alku ja on erinomaista, että ammatillista erityisopetusta voitiin vahvistaa merkittävästi. Silti jo nyt on nähtävissä, että paik...
/OPM/Tiedotteet/2008/06/lisapaikat.html

Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen 100-vuotisjuhla

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisa rehtori, hyvät Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opettajat ja henkilökunta, arvoisat kutsuvieraat! Minulla on ilo tuoda valtioneuvoston tervehdys ja onnittelut 100-vuotista toimintaansa juhlivalle Kauppiaitten Kauppaoppilaitokselle. Oppilaitos on kulkenut p...
/OPM/Puheet/2008/09/Kauppiaitten_Kauppaoppilaitoksen_100-vuotisjuhla.h...

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutuksella nuoret ja aikuiset voivat suorittaa ammatillisia perustutkintoja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lisäksi opp...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/opiskelu_ja_tutkinn...

Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede: Suomeen kansallinen väkivallan asiantuntijakeskus

– Laajempi näkökulma lähisuhdeväkivaltaan on tehokas tapa kehittää ennaltaehkäisyä. Nuorten itsemurhat, ja niiden estäminen, kuuluvat tähän laajempaan näkökulmaan. Wreden mukaan Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen yhdistäminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi tuo mahdollisuuden koota yhden...
/OPM/Tiedotteet/2008/09/wrede_Suomeen_kansallinen_vakivallan_asiantunt...

Yrittäjyys aallonharjalle -seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat yrittäjyyskasvatuksen kehittäjät, Hyvät naiset ja herrat, Minulla on ilo tuoda opetusministeriön ja koko valtioneuvoston tervehdys Yrittäjyys aallonharjalle -seminaariin. Yrittäjyys ja yrittäjyyden edistäminen on Suomen menestyksen kannalta erittäin keske...
/OPM/Puheet/2008/10/Yrittxjyyspuhe.html

Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitus

Opetusministeriö asetti 24.1.2008 virkamiesryhmän, jonka tehtävänä oli 1) valmistella ehdotukset ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen kriteereiksi, 2) laskelmat uusien rahoitusperusteiden vaikutuksista rahoitusjärjestelmään kokonaisuutena ja järjestäjäkohtaisiin valtionosuuksiin se...
/OPM/Julkaisut/2008/Ammatillisen_lisakoulutuksen_tulosrahoitus.html

Sarkomaa: Työnjohtokoulutuskokeilu käynnistyy alkuvuodesta

- Työnjohtokoulutuksen lakkauttaminen oli virhe, joka nyt korjataan. Työelämässä on monin paikoin huutava tarve työelämää tuntevista osaavista työnjohtajista. Koulutuskokeilu suunnataan muutamalle keskeiselle toimialalle, esimerkiksi kone- ja metallialalle, kuljetusalalle sekä autoalalle. Kokeiluun ...
/OPM/Tiedotteet/2008/11/tyxnjohtokoulutuskokeilu.html

Työnjohtokoulutuskokeilu käynnistyi alkuvuodesta 2009

Työnjohtajien tarpeeseen vastaamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti työnjohtokoulutuskokeilun ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2009. Koulutuskokeilun tarkoituksena on etsiä uusia koulutusväyliä työnjohto-osaamisen hankkimiseksi ja kehittämiseksi. Kokeilu tukee ja täydentää olemassa ol...
/OPM/Koulutus/artikkelit/Tyxnjohtokoulutuskokeilu/index.html

Vankien ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Vankien ammatillisen koulutuksen selvityksen valmistutui syksyllä 2006. Selvityksen ohjausryhmänä oli toiminut opetusministeriön, Opetushallituksen ja Rikosseuraamusviraston virkamiehistä koottu virkamiesryhmä. Selvityksen valmistuttua opetusministeriö antoi virkamiesryhmälle tehtäväksi virkamiestyö...
/OPM/Julkaisut/2008/Vankien_ammatillisen_koulutuksen_kehittaminen.html

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävät, asema ja lainsäädäntö

Opetusministeriö asetti 19.3.2008 saamelaisalueen koulutuskeskuksen (SAKK) aloitteesta virkamiesryhmän, jonka tehtävänä oli saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain (545/1993) ajantasaistaminen ja uudistaminen. Työryhmä katsoo, että: Koulutuskeskuksen tarkoitus alueen ammatillisen koulutukse...
/OPM/Julkaisut/2009/Saamelaisalueen_koulutuskeskus.html

Ammatillisen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen seminaari ja neuvottelupäivät

Ammatillisen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen seminaari Kajaanissa sisältää ammatillisen koulutuksen vuosiseminaarin lisäksi AKKL:n ja KJY:n syyskokoukset.  Seminaari kattaa ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen sekä työvoimapoliittisen koulutuksen muodostaman kokona...
/OPM/Tapahtumakalenteri/2009/11/Ammatillinen_osaaminen.html

Ammatilliseen peruskoulutukseen 750 uutta opiskelijapaikkaa

Opetusministeri Henna Virkkunen on päättänyt 750 opiskelijapaikan lisäämisestä ammatilliseen peruskoulutukseen. Päätös liittyy valtion vuoden 2009 lisätalousarvioon ja on osa hallituksen elvytyspakettia. - Sinivihreän hallituksen tavoitteena on taata jokaiselle peruskoulun päättävälle toisen asteen ...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/Ammatillinen_peruskoulutus_.html

Saamelaisalueen koulutuskeskukselle uusi laki

Hallitus päätti torstaina Saamelaisalueen koulutuskeskusta koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina. Laki korvaa vuodelta 1993 olevan lain. Saamelaisalueen koulutuskeskus säilyy jatkossakin opetusministeriön toimialaan kuuluvana val...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/Saamelaisalueen_koulutuskeskus.html

Ammattistartti vakinaistetaan

Hallitus päätti torstaina ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ns. ammattistartti) vakinaistamista koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina. Ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitettu erityisesti p...
/OPM/Tiedotteet/2009/06/Ammattistartti.html

Virkkunen: Ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisättävä

Opetusministeri Henna Virkkusen mukaan ammatillisen koulutuksen tarjontaa on lisättävä. Virkkunen esittää ammatillisen koulutuksen lisäämistä entisestään lisätalousarviossa, jotta kaikilla peruskoulun päättävillä nuorilla olisi mahdollisuus jatkaa koulutuksessa. – Tiedot yhteishausta ja kesän ...
/OPM/Tiedotteet/2009/08/Ammatillinen_koulutus_.html

Työssäoppimisen lumo. Tiivistelmä toisen asteen ammatillisen sekä ammatillisen korkea-asteen koulutuksen ja työelämän yhteistyön metatutkimuksesta

Tämä julkaisu on tiivistelmä kirjoittajien opetusministeriön toimeksiannosta tekemästä tutkimuksesta, jossa on pyritty laatimaan synteesiä tähän asti tehdystä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä ammattikorkeakoulujen työelämän suhteita käsittelevästä tutkimu...
/OPM/Julkaisut/2009/Tyossaoppimisen_lumo

Työryhmä: Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja pysyvä oppilaitoksesta erottaminen mahdollisiksi turvatoimenpiteiksi

Turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä halutaan parantaa. Opetusministeriön työryhmä on valmistellut yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin, ammatilliseen koulutukseen ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen säädösmuutoksia, jotka koskevat opiskeluoikeuden peruuttamista alalle soveltumattomuuden vu...
/OPM/Tiedotteet/2009/08/Koulutuksen_turvallisuus.html

Uusien ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten järjestämisluvat myönnettiin 51:lle koulutuksen järjestäjälle

Uusien valmentavien koulutusten järjestäminen alkaa 1.8.2015 lukien ja ne korvaavat aikaisemmat ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti), vammaisten valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutukse...
/OPM/Tiedotteet/2015/04/VALMA.html

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Kainuun ammattiopistolle

Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2009 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon Kainuun ammattiopistolle. Laatupalkinnon luovutti opetusministeri Henna Virkkunen Kajaanissa keskiviikkona. Ammatillisen koulutuksen laatupalkintojen tavoitteena on tukea ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä ja koulutu...
/OPM/Tiedotteet/2009/11/ammatillinen_laatupalkinto.html

Ammatilliseen peruskoulutukseen 1250 uutta opiskelijapaikkaa

Opetusministeri Henna Virkkunen on myöntänyt ammatilliseen peruskoulutukseen yhteensä 1250 uutta opiskelijapaikkaa nuorisotyöttömyyden alentamiseksi ja nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Päätös parantaa myös nuorten jatko-opintomahdollisuuksia. Asia liittyy valtion vuoden 2010 talousarvio...
/OPM/Tiedotteet/2009/12/Ammatillinen_peruskoulutus_.html

Ammatillisten aineiden opettajien sekä rehtoreiden kelpoisuusvaatimuksia selvittäneen työryhmän loppuraportti

Opetusministeriö asetti 1.4.2009 työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ammatillisten opettajien opintojen sekä rehtoreiden kelpoisuusvaatimuksia. Työryhmän tuli myös arvioida ammatillisten opettajien opetusta sekä terveystiedon opetusta koskevien siirtymäsäännösten jatkamistarvetta ja tehdä tarvit...
/OPM/Julkaisut/2010/Ammatillisten_aineiden_opettajien_seka_rehtoreiden...

Ammatillisten opintojen opettajien ja rehtoreiden kelpoisuusvaatimusten arviointi

Ammatillisen koulutuksen muutokset vaikuttavat opetushenkilöstön tarvitsemaan osaamiseen, johon liittyvien kelpoisuusvaatimuksien muutostarpeita opetusministeriön työryhmä selvittää.  Toimeksiannon mukaan tehtävänä on selvittää ammatillisten opettajien sekä rehtoreiden kelpo...
/OPM/Koulutus/artikkelit/ammatilliset_opettajat/index.html

Nuorisotakuun toteutus edellyttää uutta ajattelua

Hakipa nuori mistä tahansa apua, hänet on ohjattava juuri hänen tilanteeseensa parhaiten soveltuvaan palveluun riippumatta hallinnonalasta tai siitä, mistä hän on lähtenyt apua hakemaan. Tämän vuoksi muun muassa TE-toimistojen, opinto-ohjaajien, koulutuksen järjestäjien, kunnan sosiaali- ja terveyst...
/OPM/Tiedotteet/2013/04/nuorisotakuu_toimintaohjeistus.html

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio

Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa toiselta asteelta korkeakouluopintoihin siirtymisen nykytilanne ja ongelmakohdat ja tehdä esitykset, joilla siirtymistä voidaan nopeuttaa. Työryhmän tuli arvioida julkisen talouden kestävyyden ja talouskasvun edellytysten turvaamisen näkökulmat huomioon ottaen yhte...
/OPM/Julkaisut/2010/opintojen_nopeuttaminen.html

Opetusministeri Virkkunen: Yrittäjyyskasvatusjakso kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin

Opetusministeri Henna Virkkunen iloitsee uudistuksesta, jonka myötä ensi vuoden elokuun alkuun mennessä kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään 5 opintoviikkoa yrittäjyyskasvatusta. Alasta ja suuntautumisvaihtoehdosta riippuen yrittäjyyden osuus opinnoista voi olla paljon tätä su...
/OPM/Tiedotteet/2009/09/Yrittajyys.html

Ammattiosaamisen näyttöjä ja työssäoppimista arvioitiin

Koulutuksen arviointineuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta arvioinut ammattiosaamisen näyttöjä ja vuosina 2004 - 2006 tekemänsä työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnin vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Arvioinnin mukaan ammattiosaamisen näytöt vahvistavat koulutuksen työelämä...
/OPM/Tiedotteet/2010/05/Ammattiosaamisnaytot.html

Ammatilliseen peruskoulutukseen 2 760 uutta opiskelijapaikkaa

Opetusministeri Henna Virkkunen on myöntänyt ammatilliseen peruskoulutukseen yhteensä 2 760 uutta opiskelijapaikkaa nuorten koulutukseen pääsyn turvaamiseksi, nuorisotyöttömyyden alentamiseksi ja nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Päätös parantaa myös työttömien ja työttömyysuhan alaisten...
/OPM/Tiedotteet/2010/06/ammatilliset_lisapaikat.html

Toisen asteen opintotukeen esitetään parannuksia

Pidemmällä aikavälillä luovuttaisiin vanhempien tuloihin perustuvasta tarveharkinnasta myönnettäessä opintotukea 18–19-vuotiaille. Itsenäisesti asuvien 17-vuotiaiden opintotukea korotettaisiin, pienimmät opintorahat korotettaisiin 100 euroon kuukaudessa ja asumislisän vuokrakatto sidottaisiin ...
/OPM/Tiedotteet/2010/08/opintotuki.html

Opintotukea uudistetaan

Opintotuen myöntämiskäytäntöä muutetaan korkeakouluopinnoissa päätoimiseen ja suunnitelmalliseen opiskeluun kannustamiseksi siten, että uusille alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen aloittaville opiskelijoille opintotuki myönnettäisiin ensin kandidaatin tutkinnon suorittamiseen ja se...
/OPM/Tiedotteet/2010/09/VN_opintotuki.html

Vuoden 2011 opetustoimen keskimääräisiä yksikköhintoja vahvistettiin

Opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on lukiossa 6136,17 euroa, ammatillisessa koulutuksessa 10 624,23 euroa sekä ammattikorkeakoulussa 7 681,66 euroa. Taiteen perusopetuksessa opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 70,10 euroa. Kansalaisopistoissa opetust...
/OPM/Tiedotteet/2010/09/yksikkohinnat.html

Opiskeluoikeuden peruuttaminen mahdolliseksi turvatoimenpiteeksi

Ammatillista koulutusta koskevaa lakia, ammatillista aikuiskoulutusta koskevaa lakia, ammattikorkeakoululakia, yliopistolakia ja rikosrekisterilakia muutetaan. Tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja koulutuksen jälkeisessä työelämässä. Koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kein...
/OPM/Tiedotteet/2010/09/SORA_HE.html

Itsensä kokoiseen ammattiin-kehitysvammatyötä 120 vuotta -juhlaseminaari

- puhuttaessa muutokset mahdollisia - Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herrat! Minulle on suuri ilo osallistua juhlaseminaariinne ja tuoda juhlaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja samalla koko valtioneuvoston tervehdys! Ammatillisella erityisopetuksella on Suomessa pitkät ja kunniakkaat perint...
/OPM/Puheet/2010/10/Kehitysvammatyx_120-vuotta.html

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot jaettiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2010 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Forssan ammatti-instituutille sekä Helsingin Diakoniaopistolle. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta, jonka sai TAO, Turun Ammattiopistosäätiö. Laatupalkinnot luovutti valtiosihteeri Heljä Misukka keskivii...
/OPM/Tiedotteet/2010/11/laatupalkinto.html

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen loppuraportti

Opetusministeriö käynnisti 27.2.2009 ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE-hanke) ja asetti hankkeelle ohjausryhmän. Hankkeen tehtävänä oli 1) selvittää alakohtaisesti tarpeet lisätä ammatillisen tutkintojärjestelmän joustavuutta lisäämällä tutkinnoissa valittavissa olevien osi...
/OPM/Julkaisut/2010/TUTKE_hankkeen_loppuraportti.html

Ammatillisen koulutuksen arvostus ja vetovoima

Ammatillisen koulutuksen arvostus ja vetovoima ovat lisääntyneet Suomessa koko 2000-luvun. Tämä näkyy muun muassa yhteishakutilastoissa lisääntyneinä hakijamäärinä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön teettämissä ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksissa tyytyväisyytenä ammatilliseen koulutuks...
/OPM/Koulutus/artikkelit/ammatillisen_koulutuksen_vetovoima/index.html

Oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmän kehittäminen

Opetusministeriö käynnisti 12.2.2010 oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmän kehittämistarpeita selvittävän hankkeen sekä asetti hankkeelle valmisteluryhmän. Tehtäväksi annettiin selvittää 1) oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmän toimivuutta kokonaisuutena, 2) oman kustannuspohjan soveltuv...
/OPM/Julkaisut/2011/Oppisopimuskoulutuksen_rahoitusjarjestelman_kehitt...

Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011–2020

Opetusministeriö asetti 16.3.2010 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi, jonka tuli kattaa kaikki ammatillisen koulutuksen kansallisen laatujärjestelmän osat ja kaikki ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot. Työryhmän keskeiset ehdotukset laadunhallinnan ...
/OPM/Julkaisut/2011/Ammatillisen_koulutuksen_laatustrategia_2011_2020....

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen

Opetusministeriö käynnisti 4.12.2009 oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämishankkeen sekä asetti hankkeelle ohjausryhmän ja työjaoston. Hankkeen tehtäväksi annettiin laatia 1) oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevan viranomaistoiminnan laatukriteerit, 2) oppisopimuskoulutuksen erityispiirteid...
/OPM/Julkaisut/2011/Oppisopimuskoulutuksen_laadun_kehittaminen.html

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.9.2010 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia 28.2.2011 mennessä ehdotus kansalliseksi elinikäisen ohjauksen strategiaksi, joka käsittää kaikkien kouluasteiden ja -muotojen sekä työ- ja elinkeinohallinnon ja työelämän tarjoamat tieto-...
/OPM/Julkaisut/2011/elinikainen_ohjaus.html

Opiskeluoikeuden peruuttaminen tulossa mahdolliseksi turvatoimeksi

Lakien muutoksilla pyritään lisäämään koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Erityisesti pyritään parantamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenneturvallisuutta, alai...
/OPM/Tiedotteet/2011/07/opiskeluoikeuden_peruuttaminen_vn_listatiedote...

Jalasjärven kunnalta peritään takaisin oppisopimuskoulutuksen valtionosuuksia

Opetushallituksen laatimien tarkastuskertomusten perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että Jalasjärven kunnan vuosina 2005 – 2009 järjestämässä oppisopimuskoulutuksessa havaitut puutteellisuudet ja virheellisyydet ovat kokonaisuutena arvioiden niin merkittäviä, että valtionosuusr...
/OPM/Tiedotteet/2011/10/jakk_paatos.html

Vuoden 2011 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Päijät-Hämeeseen ja Itä-Savoon

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintojen tavoitteena on tukea ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä ja koulutusorganisaatioita perustehtäviin liittyvään jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen sekä löytää parhaita käytäntöjä myös muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Lisäksi laatupalki...
/OPM/Tiedotteet/2011/11/laatupalkinnot.html

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 7.10.2010 ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää koskevan kehittämishankkeen sekä asetti sille ohjausryhmän ja työjaoston. Kehittämishankkeen tehtävänä oli laatia ammatillisen aikuiskoulutuksen työelämän kehittämis- ja palveluto...
/OPM/Julkaisut/2012/Amm_lisakoulutuksen_tyoelaman_kehittamis_ja_palvel...

Ammatillisen koulutuksen seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, Tällä hallituskaudella Suomi on poikkeuksellisten suurten haasteiden edessä. Talouden näkymät ovat edelleen monilta osin epävarmat ja julkisen talouden tasapainottaminen vaatii vaikeita ratkaisuja kaikilla hallinnonaloilla. Tällaisen ...
/OPM/Puheet/2011/11/Ammatillisen_koulutuksen_seminaari.html

Ministeri Gustafsson lukioseminaarissa: Koulutuksen saavutettavuus turvataan koko maassa

- Meidän täytyy muistaa, että alueellisuudella on vahva merkitys myös koulutuspolitiikassa. Koulutuspolitiikkaa ei saa alistaa pelkälle aluepolitiikalle, mutta osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa alueet eivät voi menestyä ilman koulutusta. Siksi koulutusverkon tulee kattaa koko maa. Mitä korkeamp...
/OPM/Tiedotteet/2012/04/lukioseminaari_gustafsson.html

Ammattiosaajan työkykyseminaari

Tulevaisuuden tuloskunto rakennetaan nyt – Kuka ottaa kopin nuorten työkyvystä? Taitaja 2012 -tapahtumassa Jyväskylässä järjestetään 25.4.2012 seminaari, jonka teemana on ammattiosaajan työkyky. Seminaarissa nostetaan esille toiminta- ja työkyvyn tärkeä rooli osana ammattitaitoa. Samalla luoda...
/OPM/Tapahtumakalenteri/2012/04/Ammattiosaajan_tyokykyseminaari.html

Nuorten yhteiskuntatakuu -raportin luovutustilaisuus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat kuulijat, Meillä kaikilla on tämä yksi elämä. Se, mikä meitä monesti toisistamme erottaa, on mahdollisuutemme löytää ja valita oma elämänpolkumme. Tämän päivän maailmassa oman tien löytäminen vaatii pääsyä koulutukseen, jonka kautta aukeaa pääsy työhön, m...
/OPM/Puheet/2012/03/Nuorten_yhteiskuntatakuu_-raportin_luovutustilaisu...

Valtakunnalliset sivistystoimenjohdon neuvottelupäivät

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät naiset ja herrat, arvoisat koulutuksen asiantuntijat Koulutuksella luodaan tulevaisuutta joka päivä. Tämän päivän koulutusratkaisut johtavat pitkälle tulevaisuuteen. Tänä vuonna perusopetuksen aloittaneilla on edessään useissa maissa 12–18 vuoden koulu...
/OPM/Puheet/2012/10/Valtakunnalliset_sivistystoimenjohdon_neuvottelupx...

Gustafsson: Nuorisotakuulla jokaiselle paikka yhteiskunnassa

Ministeri Gustafsson puhui Ylöjärvellä Koulutuskeskus Valon avajaisissa korostaen nuorisotakuun merkitystä koko yhteiskunnan tulevaisuudelle. ”Nuorisotakuussa me vahvistamme sitoutumisemme siihen periaatteeseen, että jokaisella nuorella on oikeus osallisuuteen tässä yhteiskunnassa. Osallisuus edelly...
/OPM/Tiedotteet/2012/10/gustafsson_nuorisotakuu_ylojarvi.html

25 miljoonaa euroa vailla tutkintoa oleville nuorille

Nuorisotakuuseen kuuluvalla nuorten aikuisten osaamisohjelmalla tarjotaan perusasteen koulutuksen varaan jääneille 20-29 –vuotiaille mahdollisuus ammatillisen tutkinnon hankkimiseen. Osaamisohjelma ajoittuu vuosille 2013-2016. - Nuorten aikuisten osaamisohjelma on yksi koulutuspolitiikan kärki...
/OPM/Tiedotteet/2013/02/nuorten_aikuisten_osaamisohjelma.html

Opetusministeri Gustafsson: Huoli Euroopan nuorisotyöttömyydestä yhteinen

Koulutusneuvosto hyväksyi päätelmät koulutuksen uudelleenajattelusta. Päätelmät ovat vastaus Euroopan komission marraskuussa julkistamaan tiedonantoon sekä vuotuiseen kasvuselvitykseen. Tiedonannolla pyritään kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään koulutuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä edist...
/OPM/Tiedotteet/2013/02/EUn_koulutusneuvosto.html

Educa-messut

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät naiset ja herrat, arvoisat koulutuksen asiantuntijat Koulutuksella luodaan tulevaisuutta joka päivä. Tämän päivän koulutusratkaisut johtavat pitkälle tulevaisuuteen. Perusopetuksen aloittaneilla on edessään useissa maissa 12–18 vuoden koulutusura. Opin...
/OPM/Puheet/2013/01/Educa-messut.html

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian 60-vuotisjuhlaseminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian edustajat, kutsuvieraat, juhlaseminaarin osallistujat, Osaaminen ja ammattitaito ovat perinteisesti olleet tekijöitä, joiden varaan Suomen taloudellisen kilpailukyvyn ja sitä kautta myös yhteiskunnan hyvinvo...
/OPM/Puheet/2013/01/Kemi-Tornionlaakson_koulutuskuntayhtymx_Lappian_60...

Next Step -messujen avajaistilaisuus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat messuvieraat On ilo olla täällä messuvilinän keskellä seuraamassa, kun nuoret etsivät omaa unelmaansa. Next Step -messuilla opiskelijat, koulutuksen järjestäjät ja työnantajat kohtaavat ja rakentavat yhteyksiä, jotka vievät nuoria kohti unelmauraa. Muun m...
/OPM/Puheet/2013/01/Next_Step_-messujen_avajaistilaisuus.html

AEL:n 90-vuotishistorian julkistamistilaisuus

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat läsnäolijat, Minulla on ilo ja kunnia olla juhlistamassa AEL:n 90 –vuotista historiaa tässä tilaisuudessa. Yhdeksänkymmentä vuotta on ajanjakso, jona talouselämämme ja yhteiskuntamme on kokenut monenlaisia muutoksia ja mullistuksia. Näin tulee varma...
/OPM/Puheet/2013/02/AELxn_90-vuotishistorian_julkistamistilaisuus.html

Ammatillista tutkintoa suorittavat haluavat nopeasti ammattiin ja työelämään

Oma valinta ja opiskelun vapaaehtoisuus korostuu ammatillisessa koulutuksessa olevilla aiempaa vahvemmin. Opiskelijat ovat myös tyytyväisiä opintoihinsa. Tutkimuksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville aiempaa tärkeämpää on mahdollisuus valmistua nopeasti hyvään ammattiin ja päästä työ...
/OPM/Tiedotteet/2013/06/Ammatillisen_mielikuvatutkimus.html

Ammatillista koulutusta lisätään Uudellamaalla ja vähennyksiä lievennetään muualla

 Opetusministeri Krista Kiuru on 27.6. päättänyt ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille 2014–2016. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkoja lisätään etenkin Uudellemaalle, mutta myös Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Oulun seudulle. Muihin...
/OPM/Tiedotteet/2013/06/ammatillinen_opiskelijat.html

Ehdotus ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudeksi rahoitusjärjestelmäksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 23.9.2013 ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän. Työryhmän tehtävänä oli toimeksiannon mukaisesti tehdä ehdotus ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän rakenteesta ja kehittämistarpeista. Työryhmän työskentelyss...
/OPM/Julkaisut/2014/Ammatillisen_koulutuksen_rahoitusjarjestelma.html

Ammatillisen koulutuksen seminaari

(puhuttaessa muutokset mahdollisia) Arvoisat ammatillisen koulutuksen asiantuntijat, Ensinnäkin lämmin kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän tilaisuuteen, sekä tilaisuudesta keskustella kanssanne ajankohtaisista kysymyksistä ammatillisen koulutuksen saralla. Kulunut vuosi on ollut suurten uudistu...
/OPM/Puheet/2013/11/Ammatillinen_koulutus_Kuopio.html

Aikuisten ammatilliseen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtava koulutus

Aikuiset voivat suorittaa samoja ammatillisia perustutkintoja kuin nuoret. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa ammatillisessa peruskoulutuksessa, mutta aikuisille suositeltavinta on usein suorittaa tutkinto näyttötutkintona. Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon voi suorittaa vain osaami...
/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/opiskelu_ja_tutkinn...

Ehdotus koulutussopimuksen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa

Osana toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia opetus- ja kulttuuriministeriö asetti selvityshenkilöt valmistelemaan ehdotuksen koulutussopimusmallista ja sen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa. Koulutussopimusmallin tavoitteena on edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista j...
/OPM/Julkaisut/2016/ammatillinen_koulutus.html

Raportti ruotsinkielisestä ammattikoulutuksesta muutosehdotuksin

Selvityksessä ehdotetaan, että ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän toimivuutta tulisi arvioida vähintään kolmen vuoden välein ruotsinkielisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon varmistamiseksi. Rahoituksen vähentyessä on tärkeää, että nykyiset ruotsinkieliset koulutuksen järjestäjät muodosta...
/OPM/Julkaisut/2015/svensksprxkiga_yrkesutbildning.html

Erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskeva selvitys

Tehtävänä oli selvittää ja arvioida erityisen koulutustehtävän asemaa ja tarvetta ottaen huomioon valtioneuvoston 13.11.2014 antama asetus lukiokoulutuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta sekä lukio- ja ammattikoulutukseen kohdentuvat rakennepoliittiset uudistukset. Mainitun valtioneu...
/OPM/Julkaisut/2015/lukiokoulutus.html

Lakimuutokset viranomaisten tiedonkulun parantamiseksi voimaan 1.4.

Lakimuutosten taustalla on perhe- ja lastensurmia selvitettäessä havaitut viranomaisten tiedonvaihdon puutteet. Sisäministeriö asetti perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi viranomaisten välistä tiedonvaihtoa selvittävän työryhmän vuonna 2012. Oma-aloitteisen ilmoittamisen mahdollistamiseksi...
/OPM/Tiedotteet/2015/04/tiedonvaihto.html

Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen EU-ministerikokouksessa: Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä lisätään

Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen suorituskykyä, laatua ja vetovoimaa sekä edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta eurooppalaisella yhteistyöllä. Ministeri Grahn-Laasosen mukaan eurooppalaiset tavoittee...
/OPM/Tiedotteet/2015/06/EU-kokous.html

Kulttuurialan koulutusselvitys

Selvitys käsittelee kulttuurialan sekä käsi- ja taideteollisuusalan että viestintäalan (viestintä ja informaatiotieteet) ammatillista peruskoulutusta, jota toteutetaan sekä opetussuunnitelmaperusteisena että näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena. Selvityksessä ovat mukana audiovisuaalisen viest...
/OPM/Julkaisut/2015/kulttuurialan_koulutusselvitys.html

Vietävän hyvää toisen asteen koulutusta! Toimet toisen asteen koulutusviennin edistämiseksi

Työryhmän tuli kartoittaa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen liittyvät koulutusviennin esteet, arvioida kansainvälistä kysyntää sekä laatia toimenpideohjelma ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen koulutusviennin edistämiseksi. Lisäksi sen tuli tehdä esitykset tarvittaviksi säädös...
/OPM/Julkaisut/2016/toisen_asteen_koulutus.html

Ehdotus uudeksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 15.4.2015 Työelämän ohjausryhmän ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi. Työryhmä on työssään käynyt läpi työn muutosta ja voimassa olevan tutkintorakenteen suhdetta siihen. Analyysin perustella ryhmä on päätynyt ehdottamaan ammatilliseen koulutukseen uut...
/OPM/Julkaisut/2016/ammatillinen_tutkintorakenne.html
Etusivu A-Ö hakemisto A ammatillinen koulutus