Etusivu EU-asiat EU-yhteistyö nuoriso-asioissa

Yhteistyö nuorisoasioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionilla ei ole nuorisoalaa koskevaa yhteisölainsäädäntöä, vaan toimivalta on kansallista (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artikla 165). Neuvosto voi antaa suosituksia komission ehdotuksesta ja toteuttaa toimia, jotka eivät edellytä jäsenvaltioiden lakien tai asetusten yhdenmukaistamista.

EU:n nuorisopoliittinen yhteistyö perustuu nuorisoministereiden hyväksymään päätöslauselmaan nuorisoalan uudistetuista yhteistyöpuitteista 2010-2018.

Päätöslauselman pohjalta komissio on käynnistänyt eurooppalaisen indikaattoriyhteistyön. Komissio käynnistää syksyllä 2013 työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella nuorisotyön laatujärjestelmiä EU:n jäsenmaissa sekä arvioida mahdollisuuksia kehittää yhteisiä indikaattoreita. Hanke perustuu nuorisoministereiden keväällä 2013 hyväksymään nuorisotyön laatua käsitelleeseen päätöslauselmaan.

Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action (2007-2013) 

EU:n nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) 2007-2013 hankkeisiin voivat osallistua 13-30 -vuotiaat nuoret ja nuorten parissa toimivat henkilöt sekä yleishyödylliset organisaatiot. Ohjelman tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja kehittää yhteisvastuullisuutta. Ohjelman toimeenpanosta Suomessa vastaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus +

EU-jäsenmaat, Euroopan komissio ja Euroopan Parlamentti ovat päässeet sopuun uuden koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman sisällöistä vuosille 2014-2020. Uudelle ohjelmakaudelle ehdotetaan huomattavaa lisäystä ohjelmien budjettiin nykyiseen ohjelmakauteen (2007-2013) verrattuna. Lopullinen päätös ohjelman rahoituksesta tehdään rahoituskehysneuvotteluiden yhteydessä. Ohjelman toimeenpanoon liittyvät asiat tarkentuvat syksyllä 2013. Ohjelman toimeenpanosta tiedottaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Liettuan EU:n puheenjohtajakausi

Liettuan puheenjohtajakauden pääteemana on nuorten osallisuus. Liettuan erityisteemana ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret (NEET – not in education, employment or training). Liettuan puheenjohtajakaudella käynnistyy myös nuorisoalan työohjelman valmistelu. Työohjelma hyväksyttäneen Kreikan puheenjohtajakaudella keväällä 2014.

Etusivu EU-asiat EU-yhteistyö nuoriso-asioissa