Hemsidan Understöd och priser

Undervisningsministeriets understöd och priser

 Avsnittet om understöd behandlar de understöd som man kan ansöka om från undervisnings- och kulturministeriet, inklusive ansökningsblanketter och -instruktioner per ämne, samt information om priser som beviljas av ministeriet.

OBS!

Undervisnings- och kulturministeriet förnyar och förenhetligar sin statsbidragsverksamhet och övergår senast under 2017 till en eletronisk tjänst. För att använa tjänsten behöver personer som ansöker och får bidrag en Katso-kod som är bra att skaffa på förhand.  

Skatteförvaltningens avgiftsfria Katso-tjänst förenar personen och organisationen samt personens rätt att representera organisationen. Firmatecknaren bör vara Katso-kodens huvudanvändare.

Anvisningar på ministeriets webbsidaUnderstöd beroende på prövning samt priser

Undervisnings- och kulturministeriet stöder bl.a. projekt som ansluter sig till utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete. Beviljanet av statsbidrag beror på prövning.

Inom kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken understöds organisations-, och medborgarverksamhet med statsunderstöd och informationsstyrning i anslutning till detta. Inom utbildnings- och forskningspolitiken stöder statsbidragen förvaltningsområdets övriga styrning samt övrigt utvecklande av utbildnings- och forskningssystemet.

Genom strukturfonder och olika EU-program går det att få understöd för EU-projekt

Undervisnings- och kulturministeriet belönar olika gärningar och aktörer inom det egna verksamhetsområdet med priser av olika slag. Prisbesluten bereds t.ex. i olika kommittéer och rådgivande delegationer som bl.a. bereder förslagen till priskandidater, och till vilka man kan föreslå pristagare.

Hemsidan Understöd och priser