Hemsidan Understöd och priser

Undervisningsministeriets understöd och priser

Undervisnings- och kulturministeriet stöder bl.a. projekt som ansluter sig till utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete.

Avsnittet om understöd behandlar de understöd som man kan ansöka om från undervisnings- och kulturministeriet, inklusive ansökningsblanketter och -instruktioner per ämne, samt information om priser som beviljas av ministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriets finansiering är ämnad bl.a. för föreningars och organisationers verksamhet, grundande av skol- och kulturinstitutioner och byggnadsprojekt i anslutning till dessa. Dessutom understöds utvecklingsprojekt i anslutning till informationssamhället. Genom strukturfonder och olika EU-program går det att få understöd för EU-projekt

Undervisnings- och kulturministeriet belönar olika gärningar och aktörer inom det egna verksamhetsområdet med priser av olika slag. Prisbesluten bereds t.ex. i olika kommittéer och rådgivande delegationer som bl.a. bereder förslagen till priskandidater, och till vilka man kan föreslå pristagare.

Hemsidan Understöd och priser