Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta-avustukset

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita valtion myöntämistä liikuntaan liittyvistä avustusmäärärahoista.

Lasten ja nuorten liikunnan paikallinen kehittäminen ja Liikkuva koulu -ohjelma

Hakuaika päättyy: 28-02-2014
Lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämisavustukset ja Liikkuva koulu -ohjelman hankeavustukset ovat haettavissa.


Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) 2014-2015

Hakuaika päättyy: 10-01-2014
Avustus on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.


Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö

Hakuaika päättyy: 31-12-2013
Avustusmääräraha on tarkoitettu liikuntapaikkojen rakentamiseen, ylläpitoon ja käyttöön kohdistuvaan tutkimukseen ja kehittämiseen.


Liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Hakuaika päättyy: 31-12-2013
Avustuksia voidaan myöntää liikuntapaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankkimiseen, sekä varustamiseen edellä mainittujen toimenpiteiden yhteydessä.


Liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Hakuaika päättyy: 31-12-2013
Avustuksia voidaan myöntää liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen, hankkimiseen ja varustamiseen.


Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Hakuaika päättyy: 13-12-2013
Avustuksia voidaan myöntää kunnille monikulttuurisen liikunnan edistämiseen paikallistasolla. Hakemus toimitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka alueella hanke sijaitsee.


Liikunnan koulutuskeskusten valtionavustukset

Hakuaika päättyy: 29-11-2013
Haettavana ovat vapaan sivistystyön laatuavustus,  vapaan sivistystyön kehittämisavustus, erityisen koulutustehtävän kehittämisavustus ja opintoseteliavustukset vuodelle 2014.


Urheiluakatemioiden valtionavustukset

Hakuaika päättyy: 08-11-2013
Avustuksilla tuetaan paikallisesti toimivien urheilun yhteistyöverkostojen eli niin kutsuttujen urheiluakatemioiden toimintaa. Määrärahan tarkoituksena on edistää eettistä ja yhteiskuntavastuullista huippu-urheilutoimintaa takaamalla nuorille, huipulle tähtääville urheilijoille päivittäiset valmentautumisen ja opiskelun yhdistämisen mahdollisuudet. Valtionavustusta voidaan myöntää akatemiatoiminnan paikallisesta koordinaatiosta sekä urheilijoille tarjottavista asiantuntijapalveluista aiheutuviin kustannuksiin.


Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset

Hakuaika päättyy: 28-10-2013
Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa valtakunnallisia ja alueellisia liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella.


Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan valtakunnallinen kehittäminen

Hakuaika päättyy: 30-09-2013
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2014 talousarviossa. Paikallisiin aikuisten terveyttä edistävän liikunnan hankkeisiin voi hakea avustusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) sekä Kunnossa kaiken ikä (KKI) -ohjelman kautta. 


Lasten ja nuorten liikunnan valtakunnallinen kehittäminen 2012-2015

Hakuaika päättyy: 30-09-2013
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset valtakunnallisesti merkittävään lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2014 talousarviossa.Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2014

Hakuaika päättyy: 30-09-2013
Valtio tukee aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä kehittämismäärärahojen avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julistaa valtionavustukset aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikalliseen kehittämiseen haettavaksi edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen vuoden 2014 talousarviossa tarvittavat määrärahat.


Liikuntatiede: tutkimusprojektit

Hakuaika päättyy: 25-09-2013
Uudet tutkimusprojektit toimittavat hakemukset Suomen Akatemian verkkoasiointiin 2.-25.9.2013. Ehdollisen avustuspäätöksen vuosina 2011 - 2013 saaneet hakijat toimittavat jatkohakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön. Liikuntatieteiden tutkimusprojektirahoitusta voi hakea tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkoihin, apurahoihin, tutkimuslaitosten perimiin yleiskustannuksiin sekä muihin kustannuksiin. Tutkimusrahoitusta kohdennetaan erityisesti liikunnan yhteiskunta-käyttäytymistieteiden alueille sekä monitieteisiin tutkimusprojekteihin.


Liikuntatiede: tutkimusyhteisöt ja tiedonvälitysyhteisöt

Hakuaika päättyy: 25-09-2013
Liikuntatieteellisten yhteisöjen toiminta-avustus on harkinnanvarainen ja siitä päätettäessä arvioidaan toiminnan kattavuutta, tehokkuutta ja tarpeellisuutta hakemusasiakirjojen pohjalta (keskeisimmät toiminnan tulokset mm. tutkimuksen, koulutuksen, tiedonvälityksen ja talouden suhteen).


Liikunnan päätöksentekoa tukeva sektoritutkimus

Hakuaika päättyy: 30-11-2012
Valtion liikuntatoimen talousarvioissa 2012 on osoitettu määrärahoja tiedolla johtamisen kehittämiseen ja tietopohjan vahvistamiseen. Ministeriön liikuntayksikkö on tunnistanut liikuntapoliittiseen päätöksentekoon liittyviä tietotarpeita. Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustuksia liikunta-alan päätöksentekoa tukeville tutkimus- ja selvityshankkeille. Myönnettävän määrärahan suuruus on yhteensä enintään 600 000 euroa. Hakuaika päättyy 30.11.2012. Erityisestä syystä johtuen tutkimusasetelmaa on mahdollisuus täsmentää hakuajan päättymisen jälkeen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.


Järjestötoiminnan kehittäminen Liikkuvassa koulussa - täydentävä, kokeileva haku

Hakuaika päättyy: 14-09-2012
Haun pääkohteena on lajiliittojen ja liikuntaseurojen kouluympäristössä tapahtuva uudenlaisten toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi koulupäivän aikana tai sen välittömässä yhteydessä. Liikuntaseurahankkeissa painotetaan kuntakoordinoituja hankkeita eli hankkeita, joissa hakijana toimii kunta. Hankkeet ovat kiinteä osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Liikkuva koulu-ohjelmakokonaisuutta sekä sen tavoitteita. Haun tarkoituksena on  täydentää kohdennetusti Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishakua vuodelle 2012 sekä kokeilla koulujen ja järjestöjen välisen yhteistyön rahoitusmalleja.


Kansainvälisten arvokisojen tappiotakuu

Opetusministeriö voi myöntää valtakunnalliselle liikuntajärjestölle avustusta urheilun kansainvälisten arvokilpailujen järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvan tappion korvaamiseksi.   Ohjeistusta päivitetään!


Kansainvälisten liikuntakongressien järjestäminen

Avustusta voi hakea Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Vuosittain järjestetään kaksi hakua: lokakuussa ja helmi-maaliskuussa. Konferenssiavustusta voidaan myöntää kolmelle vuodelle. Päätökset tehdään helmikuun alussa ja toukokuun alussa. www.tsv.fi/avustukset  


Liikunnan yleiset projektit

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti liikunnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Avustukset ovat pääsääntöisesti projektiluonteisia erityisavustuksia.


Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat

Hakuajat: Kesälajien urheilijoille 15.10.2013 mennessä. Talvilajien urheilijoille 11.4.2014 mennessä. Apuraha on tarkoitettu urheilijoille, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen ammattimaiseen valmentautumiseen ja joilla arvioidaan olevan menestymismahdollisuuksia tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.