Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta-avustukset

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita valtion myöntämistä liikuntaan liittyvistä avustusmäärärahoista.

Valtion ylimääräinen urheilijaeläke

Hakuaika päättyy: 30-11-2015
Valtion ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää voidaan myöntää urheilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa, tunnustukseksi hänen Olympiakisoissa saamastaan kultamitalista. Erityisestä syystä eläke voidaan myöntää myös merkittävästä kansainvälisestä urheilu-urasta.


Liikuntatiede: tutkimusyhteisöt ja tiedonvälitysyhteisöt

Hakuaika päättyy: 30-10-2015
Liikuntatieteellisten yhteisöjen toiminta-avustus on harkinnanvarainen ja siitä päätettäessä arvioidaan toiminnan kattavuutta, tehokkuutta ja tarpeellisuutta hakemusasiakirjojen pohjalta (keskeisimmät toiminnan tulokset mm. tutkimuksen, koulutuksen, tiedonvälityksen ja talouden suhteen).


Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset

Hakuaika päättyy: 30-09-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa valtakunnallisia ja alueellisia liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella.


Liikuntatiede: tutkimusprojektit

Hakuaika päättyy: 30-09-2015
Liikuntatieteiden tutkimusprojektirahoitusta voi hakea tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkoihin, tutkimuslaitosten perimiin yleiskustannuksiin sekä muihin kustannuksiin. Tutkimusrahoitusta kohdennetaan erityisesti liikunnan yhteiskunta-käyttäytymistieteiden alueille sekä monitieteisiin tutkimusprojekteihin.Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö

Hakuaika päättyy: 31-12-2014
Avustusmääräraha on tarkoitettu liikuntapaikkojen rakentamiseen, ylläpitoon ja käyttöön kohdistuvaan tutkimukseen ja kehittämiseen.


Liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Hakuaika päättyy: 31-12-2014
Avustuksia voidaan myöntää liikuntapaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankkimiseen, sekä varustamiseen edellä mainittujen toimenpiteiden yhteydessä.


Liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Hakuaika päättyy: 31-12-2014
Avustuksia voidaan myöntää liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen, hankkimiseen ja varustamiseen.


Liikunnan koulutuskeskusten valtionavustukset

Hakuaika päättyy: 18-12-2014
Haettavana ovat vapaan sivistystyön laatuavustus, vapaan sivistystyön kehittämisavustus, erityisen koulutustehtävän kehittämisavustus ja opintoseteliavustukset vuodelle 2015.


Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Hakuaika päättyy: 12-12-2014
Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.


Työllisyyttä edistävät liikunnan hankkeet (työllistämistuki seuroille)

Hakuaika päättyy: 12-12-2014
Valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen on varattu erillinen kertaluonteinen määräraha vuodelle 2015 työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin. Hakijana voivat olla liikunta- ja urheiluseurat. Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).


Urheiluakatemioiden valtionavustukset

Hakuaika päättyy: 05-12-2014
Avustuksilla tuetaan paikallisesti toimivien urheilun yhteistyöverkostojen eli niin kutsuttujen urheiluakatemioiden toimintaa. Määrärahan tarkoituksena on edistää eettistä ja yhteiskuntavastuullista huippu-urheilutoimintaa takaamalla nuorille, huipulle tähtääville urheilijoille päivittäiset valmentautumisen ja opiskelun yhdistämisen mahdollisuudet. Valtionavustusta voidaan myöntää akatemiatoiminnan paikallisesta koordinaatiosta sekä urheilijoille tarjottavista asiantuntijapalveluista aiheutuviin kustannuksiin.


Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Hakuaika päättyy: 28-11-2014
Avustuksia voidaan myöntää kunnille monikulttuurisen liikunnan edistämiseen paikallistasolla. Hakemus toimitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka alueella hanke sijaitsee.


Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämishankkeet

Hakuaika päättyy: 30-09-2014
Huom: Tämä haku korvaa aiempien vuosien haut Lasten ja nuorten liikunnan valtakunnallinen kehittäminen ja Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan valtakunnallinen kehittäminen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin koko elämäkulussa, kaikissa ikäryhmissä, vuodelle 2015. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2015 talousarviossa.Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset

Hakuaika päättyy: 30-09-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julistaa haettavaksi valtionavustukset lasten ja nuorten liikunnan paikalliseen kehittämiseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen vuoden 2015 talousarviossa tarvittavat määrärahat. Asiaa koskevat paikallisten kehittämishankkeiden hakemukset toimitetaan liitteineen asianomaiselle aluehallintovirastolle.


Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset

Hakuaika päättyy: 30-09-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julistaa haettavaksi valtionavustukset aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikalliseen kehittämiseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen vuoden 2015 talousarviossa tarvittavat määrärahat. Asiaa koskevat paikallisten kehittämishankkeiden hakemukset toimitetaan liitteineen asianomaiselle aluehallintovirastolle.


Liikunnan strategisen selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeet

Hakuaika päättyy: 22-08-2014
Valtion liikuntatoimen talousarvioissa on vuonna 2014 osoitettu määräraha liikunta-alan tiedolla johtamisen kehittämiseen ja tietopohjan vahvistamiseen. Määrärahan tarkoituksena on osaltaan edesauttaa liikuntapolitiikan eheän strategisen tason tiedollisen kokonaisuuden rakentamista. Liikunnan strategisen selvitys- ja tutkimustoiminnan avulla pyritään kartoittamaan nykytilaa uusista ja ajankohtaisista ilmiöistä sekä löytämään ratkaisuja merkittäviin liikunta-alan haasteisiin ja ongelmiin.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset liikunnan strategiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan oheisten hakuohjeiden mukaisesti.Järjestötoiminnan kehittäminen Liikkuvassa koulussa - täydentävä, kokeileva haku

Hakuaika päättyy: 14-09-2012
Haun pääkohteena on lajiliittojen ja liikuntaseurojen kouluympäristössä tapahtuva uudenlaisten toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi koulupäivän aikana tai sen välittömässä yhteydessä. Liikuntaseurahankkeissa painotetaan kuntakoordinoituja hankkeita eli hankkeita, joissa hakijana toimii kunta. Hankkeet ovat kiinteä osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Liikkuva koulu-ohjelmakokonaisuutta sekä sen tavoitteita. Haun tarkoituksena on  täydentää kohdennetusti Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishakua vuodelle 2012 sekä kokeilla koulujen ja järjestöjen välisen yhteistyön rahoitusmalleja.


Kansainvälisten arvokisojen tappiotakuu

Opetusministeriö voi myöntää valtakunnalliselle liikuntajärjestölle avustusta urheilun kansainvälisten arvokilpailujen järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvan tappion korvaamiseksi.   Ohjeistusta päivitetään!


Kansainvälisten liikuntakongressien järjestäminen

Avustusta voi hakea Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Vuosittain järjestetään kaksi hakua: lokakuussa ja helmi-maaliskuussa. Konferenssiavustusta voidaan myöntää kolmelle vuodelle. Päätökset tehdään helmikuun alussa ja toukokuun alussa.    


Liikunnan yleiset projektit

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti liikunnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Avustukset ovat pääsääntöisesti projektiluonteisia erityisavustuksia.


Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat

Hakuajat: Talvilajien urheilijoille 23.3.2015 mennessä. Apuraha on tarkoitettu urheilijoille, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen ammattimaiseen valmentautumiseen ja joilla arvioidaan olevan menestymismahdollisuuksia tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.