Hemsidan

Högskolornas nya specialiseringsutbildningar kör igång

Kaisa-talo3

Specialiseringsutbildningar är långvariga utbildningar som riktar sig till personer som avlagt högskoleexamen och redan befinner sig i arbetslivet. Meningen med specialutbildningarna är att främja den yrkesmässiga utvecklingen och att möjliggöra specialisering inom ett område. Författningsändringarna som gäller universitetens och yrkeshögskolornas nya specialiseringsutbildning trädde i kraft i början av året.

Högskolorna kan ansöka om understöd av ministeriet för att utveckla och förverkliga specialiseringsutbildningarna.

Mer om understöd i anslutning till specialiseringsutbildningar

Pressmeddelande 27.2. (på finska)

OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland

luokassa2

Lärare inom finländska lågstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter är engagerade i sitt arbete och upplever att deras arbete uppskattas i samhället. Lågstadielärarna idkar ett flitigt samarbete sinsemellan. Lärare på andra stadiet uppskattar särskilt feedback från eleverna.

OECD:s undersökning TALIS 2013 med en rapport över de finländska resultaten överräcktes på torsdagen till undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Pressmeddelande 5.2.

Reformer i arkivverket och -lagen

En arbetsgrupp föreslår att det nuvarande arkivverket, som består av Riksarkivet och landskapsarkiv, ersätts med en myndighet med namnet Riksarkivet. Det nya Riksarkivets verksamhetsområde omfattar hela landet. Målet med reformen är att effektivera arkivverkets verksamhet.

Bestämmelserna om privata arkiv samlas i en lag för att förbättra lagstiftningens konsekvens och tydlighet. Förslaget är en del av arkivlagstiftningens helhetsreform.

Pressmeddelande 23.1.

Utredningsman Norrback föreslår ändringar i den svenskspråkiga yrkesutbildningen

norrback

Utredningsman Ole Norrback har utrett den strukturella förändringen av den svenskspråkiga yrkesutbildningen och överräckte sitt förslag till ministeriet på fredagen. Utredningsarbetet är en del av den strukturella reformen inom andra stadiets utbildning, som pågår under 2014-2016.

Pressmeddelande 9.1.

Strukturer och finansiering för anordnande av utbildning förnyas

viittaus

Gymnasiets, den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningen samt det fria bildningsarbetets strukturer komprimeras och finansieringen förnyas under 2014-2016. Regeringspropositionerna i anslutning till ärendet avläts till riksdagen 4.12.

Pressmeddelande 4.12.