Hemsidan

En hobby för alla barn och unga - den riksomfattande skolelevsenkäten inleds

Kuva / Bild: Kari Ylitalo

Undervisnings- och kulturministeriet genomför den andra riksomfattande elevenkäten om vilka fritidsaktiviteter barn och unga vill syssla med i anknytning till skoldagen. Syftet med den andra enkäten och ansökan om understöd som inleds samtidigt är att öka antalet konst- och kulturrelaterade aktiviteter utgående från elevernas önskemål. Med enkäten vill man också utreda varför barnet eller den unga inte hittat en lämplig hobby.

Pressmeddelande 3.2.

Regeringen satsar 25 miljoner euro på högskoleutbildningen

korkekouluopiskelija

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat högskolorna 25 miljoner euro i specialunderstöd för att utveckla högskoleutbildningen. Bidragen ska förbättra kvaliteten på inlärning, undervisning och handledning samt lärande med utgångspunkt i de studerande. Därtill främjas växelverkan mellan utbildningen och det omgivande samhället, högskolesamarbeten och en modernisering av inlärningsmiljöerna.

Pressmeddelande 31.1.

15,5 miljoner i understöd till ungdomsorganisationer

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat totalt 15,5 miljoner euro i årsunderstöd till organisationer som bedriver ungdomsarbete. Det största understödet till riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för unga gick till Finlands Scouter, 1 375 000 euro. Av de riksomfattande organisationerna som utför ungdomsarbete gick det största understödet till Suomen Nuorisoseurat ry, 1,1 miljoner euro.

Pressmeddelande 17.1.

15 miljoner utlyses för att utveckla lärarutbildningen

Foto: UKM / Liisa Takala

Erityisavustuksella tuetaan jokaisen suomalaisen opettajan mahdollisuuksia kehittää osaamistaan läpi työuran. Kaikkiaan opettajien ja opettajankouluttajien osaamisen vahvistamiseen ohjataan 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Opettajankoulutuksen kehittäminen on osa hallituksen Uusi peruskoulu –kärkihanketta.

Webbnyhet 13.1.

Ändringar i studiestödet och studerandenas boendestöd

Studerande. Foto: Juha Tuomi / Rodeo.fi

Nivåerna på studiepenningen förenhetligas, statsborgen för studielånet höjs och stödtiden förkortas. De studerande överförs till det allmänna bostadsbidraget. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2017.

Pressmeddelande 6.12.

PISA 2015: Finländska unga fortfarande på topp, trots resultatnedgång

  Net-sve

Finländska 15-åringars kunskaper i naturvetenskapliga ämnen var tredje bäst bland OECD-länderna i OECD:s Pisa-undersökning som mäter kunskapsresultat. Finländska unga är fortfarande bland de bästa när det gäller läskunnighet, men de matematiska kunskaperna är oförändrade.

Resultaten av PISA 2015 -undersökningen publicerades den 6 december. Totalt 73 länder/områden deltog i undersöknngen. 
 

Webbnyhet 15.10.

Information om utbildning för asylsökande

4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Läs mer