Hemsidan

30 miljoner i utvecklingsunderstöd till undervisning

  koululainen

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru har delat ut totalt 30 miljoner euro i statsunderstöd till utvecklande av undervisning. 17 miljoner euro beviljas för att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningens kvalitet, tio miljoner för att utveckla specialundervisningens kvalitet och för att anställa skolgångsbiträden samt tre miljoner beviljas för att utvidga språkbadsverksamheten och övrig tvåspråkig undervisning.

Pressmeddelande 17.4.

Finland vill sköta världsarvet ansvarsfullt och effektivt

maailmanperinto

Statsrådet har godkänt principbeslutet om en nationell världsarvsstrategi som sträcker sig till 2025. Meningen med strategin är att dra upp riktlinjer för Finlands världsarvspolitik och hur Unescos världsarvskonvention förverkligas i Finland. Det har inte tidigare dragits upp riktlinjer för världsarvsverksamheten i Finland på motsvarande nivå.

Pressmeddelande 16.4.

27 miljoner i statligt understöd till anläggning och ombyggnad av idrottsanläggningar

uimahallissa

Undervisnings- och kulturministeriet stöder anläggning, anskaffning och ombyggnad av idrottsanläggningar med 27 miljoner euro.  Ministeriets understöd riktades främst till idrottsanläggningar, närmast simhallar och idrottshallar. De pengar som reserverats för regionalförvaltningsverkens understöd stöder särskilt projekt som hänför sig till idrottsanläggningar för näridrott.

Pressmeddelande 15.4.

Arbetsgrupp: Skolor ska främja en rörlig livsstil

liikunnan_suuntaviivat

En arbetsgrupp för motion och idrott betonar skolans betydelse för en rörlig livsstil. Gruppen föreslår att skoldagen görs mer flexibel och att fysisk aktivitet integreras till en del av skolans vardag. Genom att satsa på skolornas hobbyverksamhet kan man erbjuda möjligheter för rörlig verksamhet och inverka på hobbyverksamhetens kostnader. Samhällsstrukturen, planläggningen, förhållandena för lätt trafik och motionsanläggningar bör utvecklas så att de främjar vardagsmotion.

Arbetsgruppen hade som uppgift att bereda ett förslag till vad som borde betonas i idrottspolitiken och hitta sätt att bl.a. komma åt hinder för deltagande.

Pressmeddelande 20.3.

Ändringar i bestämmelser som gäller högskolornas studerandeurval och studierätt

yliopisto1923

Framöver kan en studerande endast ta emot en studierätt som leder till högskoleexamen per termin. I den gemensamma antagningen bör man reservera en del av studieplatserna för personer som inte från tidigare har en högskoleexamen eller har emottagit en studierätt.

Målet med reformen är att det ska bli lättare för en person som första gången söker till en utbildning att inleda högskolestudier och att kunna erbjuda fler en studieplats. De nya bestämmelserna för studerandeurvalen tillämpas då man nästa gång tar in studerande för utbildning som inleds hösten 2016.  

Pressmeddelande 19.3.